పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

54 57 ఈ - - - - - విషయము. పుటసంఖ్య . విష్ణువు దేవసాహాయ్యర్థము వచ్చి మాల్యవదాదులతో సమరం బొనర్చుట 49 సుమాలి విష్ణునితో యుద్ధము సేయుట విష్ణుని దరి సెనముచే సుమాలి యను రాక్షసుఁడు మడియుట మాల్యవదాదులు యుద్ధమునుండి తొలగుట - సుమాలిని ర్దేశము చేఁ గైకసి విశ్రవునాశ్రమంబు సేరి యతని వరించుట 59 రావణ కుంభకర్ల విభీషణుల జననము - - దశగ్రీవ కుంభకర్ణవిభీషణుల బాల్య క్రీడలు - - రావణకుంభకర్ల విభీషణులు బ్రహనుగూర్చి తపుబు సేయుట - దశముఖుఁడు వీర హోమంబు సల్పుట రావణ కుంభకర్ణ విభీషణులకు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై వరంబు లిచ్చుటదేవతలు కుంభకర్ణునకు వరంబు లీయవలదని బ్రహ్మను వేడుట - సరస్వతితో డ్పాటుచే బ్రహ్మ కుంభకర్ణునకు నిద్ర వరంబుగా నిచ్చుటసుమాలి సాతాళమునుండి ప్రహస్తాదిపుత్తులు (గూడ "Tఏణునియొద్దకువచ్చుట 71 దశగ్రీవుఁడు లంకఁ దనకిమని ధనేశునితోఁ జెప్పఁ బ్రహ స్తు౦ఁ బంపుట విశ్రపు నిర్దేశంబువలన ధనేశుండు కై లాసంబు సేరుట రావణుఁడు మొదలగు రాక్షసులు లంకలోఁ బ్రవేశించుట శూర్పణఖను విద్విజి హ్వున కిచ్చి పెండ్లి సేయుట రావణుఁడు మయుకూతు రగు మందోదరిని బెండ్లియాడుట కుంభకర్ల విభీషణుల వివాహము మేఘనాదుని జననము కుంభకర్ణునకు నిద్రింప దళ గ్రీం డొకయిల్లు గట్టించుట - దశ శ్రీ వుండు గరుడ ప్రముఖుల బాధించుట ధనాధిపుఁడు దశ గ్రీవునకు నీతి దెల్ప దూతను బంపుట - దశ గ్రీవుఁడు ధనేశ్వరుని దూతం జంపి యలకాపురి పై దండెత్తుట ఆశ్వాసాంతము తృతీ యా శ్వాసము కుబే కుఁడు దశ గ్రీవుని మీఁదికి యశులను బంపుట - యక్ష రాక్షసుల యుద్దము - - సంయోధకంటకుండను యక్షువ రేణ్యుఁడు యుద్ధము సేసి పాతిపోవుట దావా కుండగు సూర్య భానునిఁ దుత్తుము రైపడ దశ గ్రీవుండు గొట్టుట , మాణిభద్రుఁడు పోరి వ్రేటుపడి పార్శ్వమౌళి యని పేరు వడయుట -- 88 ధనదుఁడు యుద్ధరంగమునకు వచ్చి డళ గ్రీవునకు బుధ్ధులు సెప్పుట -- దశకంఠుఁడు ధనదుని మాయాయుద్ధమున గెల్చి యతని పుష్పకంబు గొనుట దశవదనుఁడు సపరివారంబుగాఁ గైలాసంబున కేగుట - - 89 90 91