పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

90ఉ. అన్నకుఁ దండ్రికిన్ గురున కాపద యెవ్వఁ డొనర్చు వానిఁగ
     న్గొన్న మహోగ్రపాతక మగున్ దను వస్థిర మృత్యు వెప్పుడున్
     సన్నిహితస్థితిన్ మెలఁగు సంపద పుణ్యవశం బటంచు లో
     నిన్నియు నెంచి ధర్మము వహించుజనుండు కృతార్థుఁ డెయ్యెడన్. 46

చ. కలగక బుద్ధిపూర్వకముగా జనుఁ డేక్రియఁ జేయుఁ దత్క్రియా
     ఫల మనుభూతిగా నిది శుభం బశుభం బిది యంచు రెంటినిన్
     దెలిసి సుకర్మమున్ సలుప దేవత లందఱు మెత్తు రిందున్
     గలిమియు బల్మి యిచ్చటనె కల్గు సుఖంబె లభించు నచ్చటన్ 47

చ. ధనమణివస్తువాహవనితాజనతాదులు బల్మి సంతరిం
    చిన యవి యంచు ధర్మములు సేయక యుండిన నేమి యంచు న
    య్యనిమిషు లందఱున్ బగతు రంచు మహాపద లొంద నున్నని
    న్ననుజుఁడ నన్నఁ గల్గు నిరయంబు రయంబున రమ్ము పోరికిన్ . 48

           §§§ దశకంఠుఁడు ధనదుని మాయా యుద్ధమున గెల్చి యతని పుష్పకంబుఁ గొనుట §§§
క. అని తమదొర దూఱెడు ధన,దుని మారీచ ప్రహ స్తధూమాక్షశుకా
    ద్యనిమిషరివుమంత్రులు మా, ర్కొని నిలువఁగ లేక చనిరి కోఁచతనమునన్ .49

చ. అని నిటులాత్మమంత్రులు ధనాధిపుకో లల కోర్వలేమి న
    ద్దనుజవరేణ్యుఁ డుగ్రనిశితప్రదరంబుల వాని ముంచినన్
    గనలుచు డాసి కిన్నరశిఖామణి వాని కిరీటపంక్తి ఖం
    గున రొద సేయ భూరిగదఁ గైకొని బెట్టుగ మోది యార్చినన్. 50

మ. కడుఁ గోపించి దశాననుం డతనివక్షః పీఠము జొచ్చి పో
     యెడు న ట్లుగ్రశరంబు వేయుటయు యక్షేశుండు ధీరత్వ మే
     ర్పడఁ గోదండగుణారవం బఖలదిగ్భాగంబులన్ నిండ న
     ప్పుడు వహ్న్య స్త్రము వైవ వాఁ డడఁచె నంభోబాణ వేగంబునన్ , 51

మ. శరసంధానదృఢాపకర్షణకృతుల్ జ్యాఘోషణంబుల్ పర
      స్పరధిక్కారము లొక్కచందమున మించన్ విశ్రవఃపుత్రు లి
      ర్వురుఁ గ్రొన్నెత్తుటఁ దోఁగుచుఁ గెరలుచున్ రోషించుచున్ డాయుచున్
      హరియుగ్మం బన నిద్ద ఱిద్దఱయి శౌర్యస్పూర్తిఁ బోరాడఁగన్ . 52

క. రణమున వివిధాయుధధా, రణమున సరి పోరుయక్షరాక్షసవరులన్ ,
      బ్రణుతించిరమరులసురా, గ్రణియున్ మాయఁగొని న్యాయ్యరణవిముఖుండై .53

సీ. ఒకసారి మేఘమై యుడువీథిఁ గనుపించుఁ గనుపించి పిడుగు లుగ్రముగఁగురియు
     నొకతేప సింహమై యుద్వృత్తిఁబఱతెంచుఁ బఱతెంచి కహకహార్భటివహించు
     నొకతూరి కొండయై యురలీల నెదిరించు నెదిరించి యెగసి బిట్టదరఁ జేయు
     నొకమాటు వార్ధియై యూర్తులతో మించు మించి రోదసియెల్ల ముంచి వైచు