పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

80

తే. పుష్యరాగవితర్గికల్ భూరిచంద్ర, కాంతజగతులు గోమేధికపుఁదలుపులు
     కళుకుముత్యాలసోరణగండ్లు వేడ్క, సేయఁ బడకిల్లు గట్టి రాశిల్పివరులు. 292

క. ఆమడనర వెడలుపు మూఁ, డామడ నిడివియును గలిగి యతిరమ్యం బై
    రామ ఘటకర్ణుపటుని, ద్రామందిర మలరు మృదులతల్పతతులతోన్. 293

వ. అటుల ధవళ ప్రభాపహసితకై లాసం బగుతన్ని వాసంబున. 294

సీ. కిన్నరాదులఁ గిట్టి గెలుచునాందోళంబు మించఁ బల్మఱుఁ గల్వరించుకొనుచు
    దిక్కరుల్ సెవు డొంద దేవతల్ వెఱ సెంద బెట్టుగా గుఱకలు పెట్టుకొనుచుఁ
    గలలోన దిక్పాలకులమీఁదఁ జని మాఱుకొనువారిఁగని పండ్లు గొఱికికొనుచు
    నెలవుల లాల చిప్పిల నప్పటప్పటి కించుకించుక చప్పరించుకొనుచు
తే. మరలుచును బొర్లుచును మేను మఱచి మిగులఁ
    జెమటలఁ దొప్పదోఁగుచు నిమ్మళించు
    నిబిడ తామససుఖ మిచ్చు నిద్ర గలిసి
    కాలముఁ గ్రమించె నక్కుంభకర్ణుఁ డధిప. 295

                             §§§ దశగ్రీవుండు గరుడ ప్రముఖుల బాధించుట §§§
క. క్రూరుఁడు దశముఖుఁ డంతఁ బ, యోరుహభవదత్తవరమదోద్రేకమునన్
   మేర దలంపక దుష్ట, ప్రారంభమునందె బుద్ధి యలవిచె నృపా. 296

వ, అది యెట్లనిస. 297

సీ. గరడుల గరుడులకంబంబుల నె కట్టి గంధర్వగంధర్వగతు లడంచి
    యక్షులఁ బక్షులయటుల పాఱఁగఁదోలి ఖచరులఁ గుచరులఁ గా నదల్చి
    కిన్నరు లెన్నరు తన్నని నొప్పించి సిద్ధులఁ బద్దులఁ జేసి కలఁచి
    సాధ్యులు సాధ్యులై శరణుఁ బొందఁగఁ జేసి యమరులఁ జమరులయండ కనిచి
తే. భోగుల విభోగుల నొనర్చి యోగితతి వి, యోగితతివలె బలువెత నొందఁ జేసి
    చారణానిలతుషితభాస్వరుల నొడిచి, యుద్దతేజంబుఁ జూపె లంకేశ్వరుండు.298

మ. హవనంబుల్" భువనంబులున్ జెఱుచు మాయన్ దాల్చుఁ గూల్చున్ సుధా
     శివనంబుల్ పవనంబులీల ద్విజులన్ ఛేదించి భేదించుఁద
     ద్భవనంబుల్ భువనంబు లున్నతటినుల్ బంధించి మ్రందించు స
     త్సవసంబుల్ ప్లవనంబుఁ జెండ గిరు లుద్యన్ముష్టి నొంచున్ వడిన్. 299

                         §§§ ధనాధిపుఁడు దశగ్రీవునకు నీతిం దెల్ప దూతను బంపుట §§§
 ఉ. ఆతఱిఁ గొన్ని నాళ్లకు ధనాధిపుఁ డంతయు నాలకించి దు
     ర్నీతి వహించుతమ్మునికి నీతియు ధర్మువుఁ దెల్పుకూరిమిన్
     దూత నతిత్వరన్ బనుప దుశ్శకునంబులతోడ లంకకున్
     భీతిల కేగి వాఁడును విభీషణు ముందఱ కాంచెఁ గాంచినన్ , 300
  
ఉ, అన్నయశాలి వానిహృదయం బలరంగ బహూకరించి మా