పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

82

     క్రమమున్ గైకొను మంచుఁ దెల్పు మనె యక్షస్వామి రక్షోధిపా. 310

మ. అదిగా కన్యులకల్మిఁ గన్గొని యసూయామగ్నుఁ డౌవాని కా
     పద సేకూరు నవశ్య మట్టియశమున్ బ్రాపించె మీయన్న యే
     యది తార్కాణగ విన్నవింతు వినుఁ డం చద్దూత కేల్దోయి నే
     న్నుదుటన్ జేరిచి పల్కె గ్రమ్మఱ మదాంధుండౌ దశగ్రీవుతోన్ . 311

మ. దితిజాధీశ్వర యొక్కనాఁడు తుహినాద్రిన్ జేరి మీయన్న యం
     దతి సౌభాగ్యనిరూఢి శంకరునియర్ధాంగంబునన్ మించుప
     ర్వతరాట్కన్యక నట్టె చూచి నెటు సంప్రాప్తించె నీభాగ్య మీ
     సతి కంచున్ దపసవ్య నేత్రమున నీర్ష్యరోషమగ్నాత్ముడై. 312

ఆ. ఇటుల కుటిలబుద్ది నీక్షించుయక్షేశు, సవ్యలోచనంబు క్షణములోన
     దివ్యయోగమహిమ దేవి దగ్ధము సేయ, నేమి సేయువాఁడ నింక ననుచు, 313

క. విత్తవిభుఁ డడిలి యగ్గిరి, యుత్తరశృంగమున నియమయుక్తి నిలిచి య
      ష్టోత్తరదశశతవర్షము, లుత్తమశైవవ్రతంబు లొనరించునెడన్ . 314

ఉ. భూరిజటల్ ప్రవాళములపొల్పుఁ గనన్ ఘన బాహుశాఖలన్
      మీఱి యపర్ణ పర్ణరుచి మేకొనఁ గ్రొన్నెలరేక కోరకా
      కారముఁ బూన నీలగళ కాంతులు తేఁటులనీటుఁ జెంద మం
      దారములీల శూలి ధననాథునకున్ గనుపించి యి ట్లనున్ . 315

ఉ. మెచ్చితి నీతపంబునకు మీ టగునిష్ఠకు నిమ్మహావృతం
      బచ్చవుబత్తి నెవ్వరుఁ బ్రయత్నముతో నిటు సంఘటింప లే
      రచ్చుగ మున్ను నే సలిపినట్టులె సల్పితి వీ వొకండవే
      యిచ్చితి నాసఖిత్వము వహింపుము మత్తులిత ప్రభావమున్ . 316

తే దేవి నేదృష్టి గంటి వాదృష్టి యొకటి
      యును ధరారేణుపరివృతజ్యోతిగతిఁ బి
      శంగరుచిఁ గాంచు నేకపిశంగనయనుఁ
      డనఁగ నందున వెలయుదు వనఘ నీవు, 317

చ. అని వర మిచ్చి శూలి రజతాద్రికి నెచ్చెలికాని వెంటఁ దో
      డ్కొని చనుదెంచె న ట్లగుటఁ గోప మసూయయుఁ గీడు ధర్మ వ
      ర్తనము సమ స్తబాంధవహితం బగునగ్రజుబుద్ధిమాటఁ జే
      కొనుము శుభంబు మాన్చు చెడుగుందన మేలనీ దూత దెల్పినన్. 318

                      §§§ దశగ్రీవుఁడు ధనేశ్వరునిదూతం జంపి యలకాపురిపై దండెత్తుట §§§
మ. పది మోముల్ ప్రళయార్కబింబములరూపం బూనఁ గోపంబునన్
      రదసంఘట్టన మాచరించుచు నదభ్రభ్రూకుటుల్ మీఱ ని
      ర్వదికన్నుల్ జ్వలితాగ్నికుండములయు గ్రత్వంబు సూచింప మూ
      ర్ఖు దశాస్యుం డలదూతఁ జూచి మిగులన్ గ్రూరాత్ముడై యిట్లనున్. 319