పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


________________

11 27 28 29 విషయము. పుటసంఖ్య. పుష్పలావి కావర్ల నము మందమారుతవర్ల నము సస్యవర్ణ నము పూర్వరామాయణకథాసంగ్రహము శ్రీరామచంద్ర పట్టాభి షేకమహోత్సవము కణ్వాది మహర్షులు రాముం జూడవచ్చుట శ్రీరామచఁద్రుఁడు మునుల నెదుర్కొని సత్కరించుట అగస్త్యాది మహర్షులు శ్రీ రాముని కీ ర్తించుట - శ్రీరాముఁడు మునులను రావణజననాది వృత్తాంతముల నడుగుట - అగస్యుఁడు రావణుని వృత్తాంతముం జెప్ప నారంభించుట వుల స్త్య బ్రహవృత్తా-తము వుల స్త్యదర్శనముచేఁ దృణబి:దుని పుత్తి గర్భిణి యగుట తృణబిందుఁడు వుల స్త్యదర్శనము చే గర్భిణియైన తన పుత్రిని బుల స్త్య బ్రహ్మ కొసంగుట విశ్రవో బ్రహ్మజనన ప్రకారము విశవో బహకుఁ గు బేరుఁడు పుట్టుట కు బేరునకు బ్రహ ప్రత్యక్షంబై వరంబు లిచ్చుట 30కుబేరుండు దండ్రియనుజ్ఞ వలన లంకం జేరుట రాక్షసవంశోత్పతికమము హేతి ప హేతులవృత్తాంతము ను కేశుం డను రాక్షసుని వృత్తాంతము సుకేశుండు దేవవతిని వరించి మాల్యవదాదులం గనుట మాల్యవదాది రాక్షసుల చరిత్రము మాల్యవదాదులకుఁ బ్రత్యక్షమై బ్రహ వరంబు లొసఁగుట మాల్యవదాదులు లోకంబుల బాధించుట - విశ్వకర్మ వలన నెఱింగి మాల్యవదాదులు లంకఁ జేరుట , మాల్యవదాదులు వివాహమై పుత్తులం గాంచుట - మాల్యవదాదులకు వజ్రముష్ట్యాదిరాతుసులు పుట్టుట - సురలును మునులును శివుని పాలి కరిగి యసురులం బరిమార్ప వేఁడుట ఇంద్రాదులు విష్ణునియొద్దకుఁ బోవుట . దేవతలు మాల్యవదాది రాక్షసోపద్రవమును విష్ణు దేవునకు విన్నవించుట విష్ణువు సురల కభయం బొసంగుట ఆశ్వాసాంతము ద్వీతీ యా శ్వా సము మాల్యవంతుఁడు విష్ణు ప్రభావమును దములకుఁ దెల్పుట మాల్యవంతుఁడు మొదలగు రాక్షసు లిందుని పై దండెత్తుట e 88. 36 37 Ro 39. 40 45.