పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

87

                 §§§ సంయోధకంటకుం డనుయక్షువ రేణ్యుఁడు యుద్ధము సేసి పాఱి పోవుట §§§
మ. ప్రకటకోధములన్ ధనాధిపతి పంపన్ వేగ సంయోధకం
     టకుఁడన్ యక్షవరేణ్యుఁ డొక్కఁ డపు డడ్డం బై పురద్వార ము
     త్సుకతం జొచ్చునిశాటకోటిపయి శక్తుల్ దోమరంబుల్ శర
     ప్రకరంబుల్ గురియించి నిల్చెఁ దనశౌర్యం బందఱున్ మేలనన్. 19

శా. ఆరక్షోబల మాతనిన్ గడవలే కాకంపమున్ జెందఁగా
     మారీచుం డెదిరించి శాతశరసంపన్నత్వమున్ జూప న
     వ్వీరుండు గద యెత్తి వానిశిరమున్ వ్రేయన్ వెసన్ గూలె స
     త్ప్రారంభం బుడి వోవ నేలఁ బడుపుణ్యభ్రష్టుచందంబునన్ . 20

ఉ. కూలి ముహూర్తమాత్రమునకున్ దెలివిన్ గని తాటకేయుఁడున్
     వాలుమెఱుంగుఁదూపు లనివారణ యక్షుని మేన గ్రుచ్చి యా
     భీలతఁ జూపినన్ సమర భీతి జనించి యతండు దాళఁగా
     జాలక వీఁగి పోయిన నిశాచరు లార్చిరి సంభ్రమంబునన్. 21

వ. ఇవ్విధంబున నంయోధకంటకుం డా యోధనంబు విడిచి, యోధధర్మంబు దలకడచి సాఱిన
    మీఱినకౌతుకంబునం బది మొగంబులఁ గుతుకం బగుమందస్మితంబుతో నలకమొగంబు దాఁటి మేటికిరీటి
    పచ్చఱాజంతులన్ గనుపట్టుకోట వాకిటిరచ్చపట్టుకొట్టంబున నట్టనడి తెరువుం బట్టుకొని నూర్మొనలపట్టెంబు
    వట్టువేల్పుఁజలుపలన్ గట్టిన గోపురంబు డాసి వాసిగలచిగురుఁదొగరులం దెగడుపగడంపుద్వారబంధంబు
    లురలం ద్రోచి మగఱాలబోరుతలుపులు వీడన్ దన్నిపదాఱువన్నెహొన్నుపనులన్ జూడన్ జూడ వేడుక
    యగు నగరిముందరివైడూర్యతోరణస్తంభంబుకడక స్తంభసంరంభమునన్ జొచ్చి వచ్చునక్కుంభకర్ణాగ్రజున్
    గనుంగొని. 22

                 §§§ దౌవారికుం డగుసూర్యభానునిఁ దుత్తుమురై పడ దశగ్రీవుండు గొట్టుట §§§

తే. అచటి దౌవారికుఁడు మహాహసితతీవ్ర
    భానుఁ డగుసూర్యభానుఁడప్పంక్తిముఖున
    కడ్డమై యెందు వచ్చెద వనుచు నతని
    జుట్టు నరుదెంచు దైత్యుల బి ట్టదల్చె. 23

ఉ. సింధువు మించి రా విడనిచెల్లెలికట్ట తెఱంగునన్ సురా
    బంధుబలంబు నిల్పి నిలుపన్ నిల కేఁగెడుపం క్తికంఠు గ
    ర్వాంధునిఁ జూచి పోకు నిలుమా చలమా ఫలమా బలా ప్తి కీ
    బంధుల నొంప వచ్చు టని పల్కి మహాగద పూన్చి వై చినన్ . 24

శా. కుంభీందంబు మృణాళమున్ దునుములాగున్ దోఁప దానిన్ భుజా
    శుంభల్లీల సురారి ద్రుంపఁ గని యక్షుం డుగ్రుఁ డై తోరణ