పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/91

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

67     జెప్పెడి దేమి యింక నెడ చేసినఁ దప్పగు మీఁది బాధ కే
     మొప్పితి ముగ్ర మవ్వికృతహోమము మాన్పఁ గదయ్య చయ్యనన్. 176

వ. అని భయోత్పాతవిధూతచేతస్కులై చేతులు ముకుళించి ప్రార్థించువేల్పు దొరల దరహాసవదనంబు
     దెరలం గనుంగొని మంచి దని సమ్మతించి విరించి కాంచనమయకమలాసనంబు
     డిగ్గ నుఱికి యతిసత్వరంబుగ 177

                        §§§ రావణకుంభకర్ణ విభీషణులకు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై వరంబు లిచ్చుట §§§
సీ. శ్వేతకేతుఁడు జోకసేసి తెచ్చినపదార్వన్నెయంచహుమాయి వడిగ నెక్కి
    వెనువెంట వచ్చు సావిత్రీముఖస్త్రీలప్రణయభాషలమీఁది బాళి మాని
    ప్రాఁబల్కు తుదలతోఁ బ్రణుతించుసంయమిప్రవరులనుతిఁ బెడచెవులఁ బెట్టి
    సృష్టి క్రమముఁ దెల్పఁ జేరికై నడచు బ్రహదిక్కుగని మాటలాడ మఱచి
తే. గునుకుపరువునఁ బఱతెంచుకొడుకువీణ
    వినెడుర క్తియుఁ బూనక వేల్పుఁ జెలువ
    లాడఁ బాడంగ నెడ యీక యాక్షణమున
    దశముఖున కబ్జభవుఁడు ప్రత్యక్ష మయ్యె. 178

శా. ఈచందంబునఁ బంక్తికంఠునకు వాణీశుండు గాన్పించి వీ
     రాచారుం డతఁ డున్న యొక్క త పై హస్తాసిఁ బూన్పంగ నో
     హో చాలింపు దశాస్య యీ తెగువ కుద్యోగింతు రే మెచ్చితిన్
     నీచిత్రాధ్వరకరనైష్ఠికతకున్ నీకోర్కు లీ వచ్చితిన్. 179

వ. అని వారించి హితోక్తులు వివరించిన విరించనుపలుకు లాలించి సాహసోద్యోగంబు సాలించి లేచి తలయెత్తి
     యతనిం బొడగాంచి పులకాంచితశరీరం డయి యవ్విశ్రవఃకుమారుం డనేక నమస్కారంబు
     లాచరించి యిరువదికరంబులు ముకుళించి హర్ష గాద్గద్యంబు వహించి యి ట్లనియె. 180

సీ. ప్రకృతిదురాపమై పరిపూర్ణ రూప మై యెసఁగుసత్తామాత్ర మీవె కావె
    సత్త్వప్రధాన మై సాక్షితాధీన మై యెసఁగునీశ్వరతత్త్వ మీవె కావె
    సృష్టినిర్మాత వై యిష్టార్థదాత వై యెసఁగుసర్వనియంత వీవె కావె
    పురుషాహ్వయుండ వై బోధమయుండ వై యెసఁగుమహాత్ముండ వీవె కావె
తే. నిన్ను సృజియించుకొన్నది నీవె కావె
    నిన్ను నీయందుఁ గనుఁగొందు వీవె కావె
    యెల్ల శ్రుతు లెంచ మను వేల్ప వీవె కావె
    యెల్ల శ్రుతులకు నావాస మీవె కావె. 181

మ. తనుబుద్ధీంద్రియముల్ వికారములు నాత్మ జెందఁగాఁ జేసి వా
     నిని ద త్తద్బహుకరముల్ సలుపఁగా నీవే నియోగించి యం
     దున దారిద్ర్యము వైభవంబు సుఖమున్ దుఃఖంబుఁ గాలంబు వెం
     టనె కల్పించి సమ స్తముం గను నినున్ ధ్యానింతు నశ్రాంతమున్ . 182