పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

88

     స్తంభంబు బెకలించి వైవ నతఁడున్ దానన్ ధరన్ గూల క
     య్యంభోజూసనదత్తదివ్యవరమాహాత్మ్యంబునన్ గ్రూరుఁ డై 25

క. అత్తోరణంబు కొని నడు, నెత్తివగుల సూర్యభానునిన్ మొత్తినచోఁ
     దుత్తుమురై వాఁ డిలఁ బడె, నత్తఱి బరువెత్తె నచటియక్షగణంబుల్, 26.

                §§§ మాణిభద్రుఁడు పోరి వ్రేటు పడి పార్శ్యమాలి యని పేరు వడయుట §§§
క. అలబలము లిటుల పఱచిన, నలబల మెసఁగన్ దశాస్యుఁ డసురావళితో
     నలకఁ గలఁపంగ నది గని, పలికె ధనేశుండు మాణిభద్రునితోడన్. 27

క. నొచ్చిరి మనయక్షులు పుఁరి, జొచ్చిరి రాక్షసులు బాలిశుని దశముకునిన్,
     జెచ్చెర నెదిర్చి నీవా, రిచ్చ నలర విశ్రమింప నిది దఱి నీకున్ . 28

తే. అనిన సామి హాసాదని యమితసమర, దోహళంబున నతఁడు చతుస్సహస్ర
     యక్షవీరులు దనతోడ నరుగు దేరఁ, గల్పకాలాంతకునిలీలఁ గదలి వచ్చె. 29

ఉ. వచ్చినమాణిభద్రుబడి వచ్చిన సైనికకోటి గోటలోఁ
    జొచ్చిన రాక్షసో త్తములు స్రుక్క గదల్ గొని మోఁది తూపులన్
    గ్రుచ్చి కటారుల నఱికి కుంతములం బడగ్రమ్మి యార్చినన్
    విచ్చిరి నొచ్చి యప్పురము వెల్వడి రుక్కులు నక్కి రక్కసుల్ . 30

వ. ఇవ్విధంబున. 31

ఉ. నాలుగు వేలయక్షులును నల్గడఁ గొల్వఁగ మాణిభద్రుఁ డ
    వ్వేళ దశాస్యుసైన్యముల వెన్కొని నొంపఁగఁ దద్వరూథినీ
    పాలకుఁ డాప్రహస్తుఁ డురు బాహుబలంబున యక్షవాహినీ
    పాలుని బిట్టెదిర్చె మును పాఱెడుసేనల కు బ్బొనర్చుచున్. 32

క. దళకర్త లిరువు రిటువలెఁ, దలపడి పోరాడ రెండు దళములఁ గలయో
    ధులు నుద్భటు లగుభటులును, గలయంబడి పోరి రుత్సుకత వెలయంగన్. 33

శా. కై లాసాది గుహాల్ ప్రతిధ్వను లొసంగన్ దివ్యసందాలకా
      కూలక్ష్మారుహపాళి మూలములతోఁ గూలన్ భుజాస్ఫాలనో
     ద్వేలధ్యానము లంఘ్రిఘట్టనము లెంతే మీఱఁగాఁ బోరి ర
     ప్పౌలస్త్యద్వయసైనిక ప్రవరు లభ్యామర్దబద్ధ స్పృహన్ 34

వ. తత్సమయంబున, 35

చ. కరము చలంబు మీఱ దశకంఠునిమంత్రి ప్రహస్తుఁ డుగ్రుఁ డై
    కరముసలంబునం గడపె గ్రక్కున వేవురుయక్షులన్ మహో
    దరుఁడు మహోదరుం డయి గదాహతి వేవుర నొంచెఁ దాటకా
    వరతనయుండు ద్రుంచె గరవాలమునన్ ద్విసహస్రయక్షులన్.. 36.

వ. ఇప్పరుసున నిజపార్శ్వచరు లయిన చతుస్సహస్రయక్షప్రవరులం బరిమార్చి,