పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/88

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

64

    హితమతి నాలకింపుచు జితేంద్రియుఁ డై యుపకారశీలతం
    బ్రతిదినముం జరించు మృదుభావముతోఁ గులధర పద్దతిన్ 149

ఉ. అన్నలు సేయురాయిడి భయాతురు లై బరునెత్తుమౌనులం
    గన్నులఁ జూచె నేనిఁ దనుకంపము మానిచి నానిమిత్త మా
    పన్నుల వీరిఁ బ్రోవుఁ డని ప్రార్థన సేయు నతండు వారలం
    చిన్నతనాననుండియు విభీషణుఁ డెంత పరోపకారియో. 150.

క. క్రూరుఁ డగుకుంభకర్ణునిఁ, బారిఁ బడి విభీషణో క్తిబ్రదికి మునులు త
    త్కారుణికుని దీవింపుదు, రారవితారముగ బ్రతుకు మన్నా యనుచున్ . 151

ఉ. అంతట నొక్కనాడు దమయయ్యఁ గనుంగొన రత్న ఘంటికా
     క్రాంతవిమానమెక్కుకొని కన్నలపండువుగా ధనేశ్వరుం
     డెంతయు వేడ్క వచ్చు చెలువెల్లను తప్పక చూచి కై కసీ
     శాంత స్వభావసిద్ధ మగుక్రౌర్యమునన్ దశకంఠుతో ననున్ 152

మ. కనుగొంటే భవదగ్రజుం డయినయక్షస్వామిసౌభాగ్య మీ
     తనిచందంబున నీవు నిట్టిసిరు లొందం జూడఁ గాంక్షించెదం
     దనయా యెందున నీదృశస్పురణఁ జెందన్ వచ్చు నానేర్పుఁగై
     కొను శీఘ్రంబున నేటి కూరక యశక్తుం బోలి వర్తింపఁగన్ . 153

వ. అని ప్రబోధించిన. 154

మ. జననీవాగ్వ్యజనానిలజ్వలితరోషజ్వాలుఁ డై యద్దశా
     ననుఁ డి ట్లంచుఁ బ్రతిజ్ఞఁజేసె జననీ నామాట తథ్యంబు గా
     విను మే ఘోరతపస్వి నై ధనదుఠీవిన్ మించెదన్ లేనిచో
     దనతేజంబున నీదృశం బగు ప్రభుత్వం బైనఁ బ్రాపించెదన్ 155.

క. పెక్కువకు సాటియును గా, కెక్కువయుం గాక జోక నీతనికంటెం
     దక్కువయైనా నిఁక నను, మక్కువ. వీడ్కొలుపు మని సమగ్రవినీతిన్ 156

మ. వినతుల్ సే సె దశాననుండు మమతన్ వేమాఱు దీవించున
     జ్జననిన్ వీడ్కొని కుంభకర్లుఁడుఁ గనిష్ఠ భ్రాతయున్ వెంట రాఁ
     జని గోకర్ణసమాహ్వాయాశ్రమము విశ్వాసంబుతోఁ జేరి కాం
     చనగర్భున్ మది నుంచి యుగ్రతపముల్ సల్పంగ నుద్యు క్తుఁడై . 157

వ. తమ్ములతో ని ట్లనియె. 158.

                       §§§ రావణ కుంభకర్ణ విభీషణులు బ్రహ్మనుగూర్చితపంబు సేయుట §§§
సీ. కమలగర్భుఁడు భ క్తికామధేనువు నిక్కువంబుగా వత్సలత్వంబుఁ జూపు
     బరమేష్టి, యాశ్రితపారిజాతము శ్రాంతిం బాసి కావలసినఫలము లొసఁగు
     భారతీనాథుండు ప్రణతచింతామణి రాతనం బూనియు రక్తి నెరపు
    చతురాననుండు దాససమీపమేరువు కర్బురడాతృత్వగరిమ మించుఁ