పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/73

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

49

శా. ప్రీతిన్ సూరెల నశ్వినీసుతులు రాఁ బెం పొందునింద్రున్ బలెన్
     భ్రాతల్ గొల్వఁగ మాల్యవంతుఁ డపు డాభౌమాంతరిక్షో దితో
     త్పాకంబుల్ దిలకించి దైవకృతమున్ దప్పింప రా దంచు ని
     ర్భీతిన్ సైన్యముఖంబునన్ నడిచె నీరేజాక్షు వీక్షాస్పృహన్ . 33

ఉ. మాల్యవదాసురం డిటుల మాల్యవదాఖ్యనగంబులీల నై
     శ్చల్యముతో ననేకదివిషద్రిపుసంగతుఁ డై పటీరనై
     ర్మల్యలసద్యశోధనసమన్వితదాత ధనార్థికోటిలోఁ
     గల్యతఁ గన్యకైవడిఁ బ్రకాశిలె శత్రులు భీతి నొండఁగన్ . 34

ఆ. విభునిశౌర్యధైర్యవిక్రమోన్నతిసాహ, సములు సూచి సకలసైనికులును
     భయము మాలి మాలిపనుపున మృత్యువ, శాత్ము లగుచు నడచి రమర పురికి 35

చ. దనుజవరూధినీసలలితత్వరితాశ్వఖురాహతోర్వరా
     జనితపరాగ మింద్రపురిచక్కటికిన్ జను టొప్పె మీపురం
     బున కదె దాడిగా దనుజముఖ్యులు వచ్చెద రేడ కైనఁ బొం
     డనిమునుమున్నె ధాత్రి యమరాళికిఁ దెల్పఁగ నేఁగెనో యనన్ . 36

మ. సురదంతావళదానగంధలహరిన్ సొంపొందుసౌరాపగాం
     బురుహాళిందమిళిందబృందము మహామోదంబున్ బైకొనెన్
     జరనీలాచలభాసురాసురబల స్తంబేరమోద్వత్కటాం
     తరచంచన్మద మాహరింప రిపు లన్నన్ సైఁప రెవ్వారలున్ . 37

ఉ. భ్రాతలవీటి కీగతి నుపాధి విరోధు లొనర్పఁ జూడఁ బా
    లైతి నటంచు విన్ననయినట్టి క్రమంబునఁ గాంతి మాసి ఖ
    ద్యోతుఁడు వీరరాక్షసభటోద్భటపాణికృపాణదీధితి
    వ్రాతము గప్పినన్ గనె వివర్ణత యద్దపుబిల్లకైవడిన్ . 38

వ. తత్సమయంబున. 39

§§§ విష్ణువు దేవసాహాయ్యార్థము వచ్చి మాల్యవదాదులతో సమరం బొనర్చుట §§§
ఉ. ఆసురరాడ్భయానకజయానకనాదము లాలకించెనో
    వాసవదూత వోయి యిదె వచ్చిరి దైత్యులు నానెఱింగెనో
    తా సకలాత్ము డౌట విభుతన్ గనెనో తెలియంగ రాదు ల
    క్ష్మీసరసోక్తులన్ దనివిఁ జెంది ముకుందుఁడు లేచెఁ జెచ్చెరన్. 40

వ. ఈప్రకారంబున క్షీరాబ్ధికుమారితోడివిహారంబు సాలించి దనుజసంహారంబునందుడెందంబుఁ గీలించి
    సురబృందంబుమే లెంచి మహోత్సాహంబున. 41

సీ. వనజమోహమునఁ జేరినభాస్కరుఁడొ నాగ శయకుశేశయమునఁ జక్రమమరఁ గరికరంబున సితాంబురుహంబు దగులీల నొకకేల నంబుజం బొప్పు మీఱ