పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/83

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

59

      కరములఁ బూన కిద్దివిజకంటకులంబొలియింప మానుష
      స్పురణ జనించినాఁడవు ప్రబోధనిధుల్ నినుఁ గందు రాత్మలన్ . 109

ఉ. దుర్మతు లెచ్చి సాధులకు దోహము సేయు నెడన్ జగంబునన్
     ధర్మము దప్పునప్పు డవతారము లెత్తి విశిష్టరక్షణల్
     గూర్మి నొనర్చి దుష్ట జనకోటి హరింతువు రావణాదిదు
     ష్కర్మపరామరారిగిరిశంబకరా రఘువంశ శేఖరా. 110

మ. అలపౌలస్త్యులకంటె వీరు లగుపూర్యాదిత్యులన్ లంక వా
     రలు ప్రాపించుట శౌరి వైరమున వీరత్వంబు దీఱన్ రసా
     తల మాభీరులు సేరుటం దెలిపితిన్ దర్వాతివృత్తాంతమున్
     దెలియన్ జెప్పెద నాలకింపుము కథాధీనావధానుండ వై. 111

వ. అని కలశజుండు మున్ను తన్ను కఘువీరుం డడిగిన ప్రశ్నంబునకు నిటుల సదుత్తరం బొసంగినవాఁ డై . మఱియు ని ట్లనియె. 112

                      §§§ సుమాలినిర్దేశముచేఁ గైకసి విశ్రవునాశ్రమంబు సేరి యతని వరించుట §§§
సీ. అమరలోకముజోక నాలోకనీయ మై యేలోకము సమృద్ధి నింపొనర్చుఁ
    గమలా ప్తకమలారి కాంతు లొందకయ యేస్థలము రత్న ప్రకాశముల వెలుఁగు
    బలినిశాచర సార్వభౌమునాజ్ఞావిశేషమున నేభువనంబు సౌఖ్యముఁ గను
    భోగవత్యాపగాంభోజగంధానిలవ్యాప్తి నేనెలవు పావనత జెందు

తే. హాటకేశ్వర సేవాగతాగతాహి,కన్యకాసూవురార్భటిఁ గర్ణసుఖ మొ
    సంగు నేపద మట్టిరసాతలమున, నుండి యంత సుమాలి తానొక్కనాఁడు. 113

మ. ధరణీలోకవిలోకనోత్సవ మెదన్ దార్కొ న్న స్వర్ణాద్రితుం
     గరథస్థుం డయి పుత్త్రి కై కసి నిజాంకం బెక్కి రాఁ జంచలా
     స్ఫురితం బై తగునీల మేఘమువలెన్గ్ భూపాలసద్గాత్రుడై
     సరదంభోధివనప్రదేశముల సంచారంబు గావింపఁగన్ . 114
లయగ్రాహి.
    చారుపదనూపురము లారభటి మీఱమణిహారములు చన్గవలఁ దాళిసిల మెలొ
    య్యారముల నచ్చరలు పేరణినటింప వరచారణులు దేవ యవధారనిజతై కై
    వారముఘటింపఁబలుమాఱువెలిచామరము సూరెలవియచ్చరకుమారికలువీవ
    న్బేరుగల పుష్పకముపైరుచిరలీల గురుజేరఁ జనుధీరునిఁ గుబేరుఁ బొడగాంచెన్

ఉ. కాంచి సుమాలి వెండియు నెగాదిగఁ జూచి కళానిరూఢి నూ
     హించఁగ వీనిఁ బోలఁ గలఁడే యలరేదొర యిట్టిపుత్త్రునిన్
     గాంచినవిశ్రవోమునిది గా మఱి భాగ్య మయారె రాక్షసుల్
     గాంచరె సౌఖ్య మీదృశునిఁ గైకసి విశ్రవుఁ జేరి కాంచినన్ . 116

మ. అని రక్షోహిత కార్య కాంక్షి యగునయ్యాదిత్యవిద్వేషి, యో