పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

62

మ. అనఘా మూఁడవ బ్రహ్మ వై విబుధలోకారాధ్యశీలుండ వై
     మనునీ తేజమునక్ జనించినసుతుల్ మాంసాశు లై దుష్టవ
     ర్తనులై సాధువిరోధు లై మెలఁగు టర్హంబే గుణస్ఫూర్తిచే
     నినుఁ బోల్పం దగుసత్కుమారకుల మన్నింపంగ దే నావుడున్ . 133

మ. అలపౌలస్త్యుఁడు గ్రమ్మరం బలికెఁ గన్యం గాలదోషంబు పె
     ద్దలకే కాదు విధాత కైన వశ మే తప్పింప నిం కేల చిం
     తిల నీ పుత్రులయందు మేటి యనగా దీపించు విద్యాగరి
     ష్ఠులలో శ్రేష్ఠుఁడు బ్రహనిష్ఠుఁడు గనిష్ఠుం డిందుబింబాననా, 134.

క. ననుఁ బోలు బ్రహనిష్ఠల, నినుఁ బోలుఁ బ్రతాపరుచుల నెసయువినీతిన్
    నినుఁ బోలు నక్కుమారుఁడు, మను నాతనివలనఁ గులము మనికిత మేలా, 135

వ. అని భవిష్యదర్థంబు వివరించి విరించి పౌత్త్రుండు పుత్రకాంక్ష లాచరించి తను
    వరించి మరులునం దీవరించినయక్కన్యకు గర్భాధానంబుం బ్రసాదించిన. 136

సీ. మేరుశృంగముల పై మేఘముల్ దిగురీతి నాతిచూచుకములు నల్లనయ్యె
    దౌహృదశ్రీ నిల్చుధవళాంబుజముపోల్కిఁ దెలిగంటి నెమ్మోము దెల్ల నయ్యెఁ
    గృతదైత్యజాతి వర్ధిలు నిటు లనురీతిఁ గలకంఠిలేఁగౌను బలితమయ్యె
    గర్భగార్భకతనూకాంతి బైలగులీల విమలాంగినూఁగారు విపుల మయ్యె

తే. నలరుబోడికి నొకయడు గామడయ్యెఁ , గీరవాణికిఁ జిట్టుముల్ దోరమయ్యె
    నబ్జపాణికి మంటి పై నాసయయ్యె, సైకత శ్రోణికిఁ బ్రసూతిసమయమయ్యె. 137

                           §§§ రావణ కుంభకర్ణ విభీషణులజననము §§§
క. భువనములు దలక మునులును, దివిజు లడల ధనదుగుండె దిగ్గు మనఁగ రా
    హువు శని మొదలగుదుర్గ్రహ, నివహము నికటస్థలమున నిలిచిన వేళన్ . 138.

సీ. పిడుగుఁజప్పుడుతోడ జెడఁగుజేగురునిండుచాయ దేఱెడుదశాస్యములతోడ
    నిడుదకోరలతోడ నెరయఁ గాటుక రాశి యైనట్టు గనుపట్టు మేనితోడఁ
   జుఱుకుఁజూపులతోడ జ్యోతిర్లతారుణారుణములౌకఱకు వెండ్రుకలతోడఁ
   దామ్రోష్ఠ ములతోడ దారుణాహులలీల వెలయు వింశతిభుజార్గళులతోడ

తే. భయము బీభత్స మొలయురూపంబుతోడఁ, గైకసీభామినీమణిగర్భమున మ
    హోగ్రుఁడగురాక్షసుండొకఁడుదయమయ్యె, గాలకూటంబువారాశిగనినయటుల.

శా. ఆరక్షోవరుఁ డుద్భవించునెడ గృధ్రారావముల్ మించె మే
    దోరక్తంబులు మేఘముల్ గురిసె నాందోళించె భూతావళుల్
    భీరుత్వం బెనసెన్ సురౌఘములు గంపించెన్ సృగాలచ్ఛటల్
    భూరిజ్వాలలు వాంతిసేసె రవిదీప్తుల్ మ్రోసెన్ దిశల్. 140

క. ఆవేళ, బుత్త్రజన్మము, భావించి పులస్త్యసుతుఁడు పఱతెంచి దశ
   గ్రీవుం డనుపే రతనికిఁ, గావించి యథోచితంబుగా నున్న యెడన్. 141