పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డదిశ్రీరస్తు

శ్రీ రామచంద్రపరబ్రహ్మణే నమః

శ్రీమదుత్తరరామాయణము

తృతీయాశ్వాసము

_____: o :_____


         శ్రీవనితానిభనీళా
         దేవీకుచమృగమదాభ దేహరుచిఝరీ
         గోవర్ధనలీలాధృత
         గోవర్ధనశిఖరి వేణుగోపాల హరీ.

తే. అవధరింపుము కుంభసంభవమహర్షి , చంద్రుఁ డిట్లను శ్రీరామచంద్రు జూచి
     జానకీనాథ యిటు లద్ద శాననుండు, విత్తవిభువీటిపై దండు విడిసినపుడు, 2

మ. భటకోలాహలముల్ మహారథికశుంభచ్ఛంఖఘోషంబు లు
     ద్భటదంతావళబృంహితంబులు హయప్రత్యగ్రహేషార్భటుల్
     పటహాద్యద్భుతవాద్యభేదరవముల్ బ్రహ్మండ భాండచ్ఛిదా
     పటిమన్ మించె విరోధిరాడ్యువతిగర్భభ్రూణముల్ భేదిలన్.

                            §§§ కుబేరుఁడు దశగ్రీవునిమీఁదికి యక్షులను బంపుట §§§
వ. అప్పుడప్పర్వతప్రదేశంబున నుక్కళం బున్న యక్షకిన్నరు లన్నరవాహానున కిది
    విన్నవింపకయ మించి మన మొక్కించుక శరపరంపరల ముంచిన మాట
    వచ్చునని కొంచి కొంద ఱందుఁ దరలక కొంద ఱలకాపురంబున కరుదెంచి
    యుదంచితప్రాభవంబు మెండుకొన నిండుకొలు వున్నకిన్నరేశ్వరున్ బొడగని. 4

క. వందనములు నేసి పరా, కిందుకళామౌళిమిత్ర యిదె నేడు చమూ.
    బృందముతో దశవదనుఁడు, నందాతీరమున విడిసినాఁ డని తెలుపన్. 5

తే. ఆకుబేరుఁడు నవ్వి బళా మఱేమి, దశ ముఖుఁడు మంచిపని సేయఁ దలఁచె హితవు
    దలఁచిన్ మఱిముక్కుకోతలనుచుమాట, నేఁడునిజమయ్యె నిఁకనేల నెనరుదలఁప.

ఆ. మొగముఁ బొడువ లేనిముంగోప మిఁక నెప్పు, డలకఁజొచ్చెనేనిఁ జులుకనగుదు
    మటుల చేయ నీయ కాఁగి భండన మాచ,రింపుఁ డనుచు వారిఁ బంపుటయును.

                                             §§§ యక్షరాక్షసుల యుద్ధము §§§
ఉ. యక్షువరాజ్ఞ మౌళి నిడి యక్షులు నకుల నిప్పు లుర్ల హ
     ర్యక్షములో యనన్ గహకహార్భటు అభ్రము నిండఁ జేయుచున్