పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

తృతీయాశ్వాసము

91

తే. నొక్కపరివ్యాఘ్రమైవచ్చునొక్కనారి, దంష్ట్రి యైతోఁచు నొకమరి దారుణాహి
     కరణి గనిపించు నొక మాఱు గానిపింప, కడఁగు మాయానిరూఢినయ్యసురవరుడు

చ. ఇటువలెఁ బెక్కుమాయల ధనేశ్వరునిన్ భ్రమియించి విక్రమో
    ద్భటగతి మించి నిష్ఠురగదన్ దల మోఁదినఁ గ్రొత్త నెత్తురుల్
    జొటజొటఁ గాఱఁ బూచినయశోకము గాలికిఁ గూలుచాడ్పునన్
    దటుకున వ్రాలెఁ దేరిపయి దానవసైన్యము లుల్ల సిల్లఁగన్ . 55

మ. ధనధుం డీగతి మూర్ఛఁ జెంది పడ సంతన్ సూతుఁ డ త్తేరు గ్ర,
      క్కున నందాతటినీసమీపమునన్ గొంపోయె యక్షుల్ భయం
      బున వృక్షంబులు వ్రాకియున్ గిరిబిలంబుల్ సొచ్చియున్ విచ్చి కా
      ననముల్ దూఱియుఁ గోనలన్ బడియు దైన్యం బొంది రెంతేనియున్. 56

తే. మూర్చమునిఁగినధనదుసముఖముఁ జేరి, శంఖపదాదినిధులు విశ్రాంతి మాన్చె
    నంత దశకంధరుఁడు నిట్టులన్నఁ గెలిచి, సొలయ కాతనినగరంబుసొచ్చియచట.

సీ. శాతకుంభ స్తంభ సాహస్రములు గల్గి వైడూర్యతో రణావళులు గల్గి
    నవ్యమౌక్తికవితానవితానములు గల్గి శశికాంత వేది కాచయము గల్గి
    సొగసైనమగఱాలసోపానములు గల్గి కప్పుఱాలోవలయొప్పు గల్గి
    కామితార్థము లిచ్చుఘనవృక్షములు గల్గి వికచకల్హార దీర్ఘికలు గల్గి
తే. మానసజవంబు గల్గి కామగతి గల్గి
    కామరూపంబులు వహించుగరిమ గల్గి
    ప్రబలు పరమేష్ఠిరజత పుష్పకముఁ గాంచి
    యందు పై నెక్కి యతఁడు తారాద్రి కరిగె. 58

మ. తరళోత్తుంగ తరంగ ఘుంఘుమరవోద్యద్దివ్యనందారవిం
     దరజోబృందమరందతుందిలమిళిందధ్వానసంబంధగం
     ధరమాబంధురమంథరానిలునిచేతన్ శ్రాంతి వాయన్ ధనే
     శ్వరుఁడున్ దెప్పిఱి భీతి నేనఁగొని లజ్జన్ జేరె వీ డయ్యెడన్ 59

                          §§§ దశవదనుఁడు సపరివారంబుగాఁ గైలాసంబున కేఁగుట §§§
ఉ. ఆజతనూజ వింటివె దశాననుఁ డిట్టులఁ బుష్పకంబుతో
    నాజి జయంబునున్ బొదసి యాపలఁ బోవుచుఁ జూచె ముందటన్
    రాజత శైలమున్ దపనరథ్యనిరోధకృదత్యుదగ్రతా
    రాజిత సాలమున్ దటచరత్కరిసింహతరక్షుకోలమున్. 60

తే. చూచియచ్చోటివింతలుచూడవలసి, బలసియిరువంకలనుదైత్యభటులుగొలువఁ
    జెలువ మొలికెడునమ్మహాశిఖర మెక్కి, యక్కడఁజరింపమారీచుఁ డతనికనియె.

మ. కలధౌతాచలదీధితిప్రచయమో గంగా ప్రవాహాంతరో
     జ్వలడిండీరనికాయమో శబరయోషాధన్వముక్తాస్త్రని
     ర్దళితప్రాంచితచామరవ్రజమొ నా రంజిల్లు రెండాఱుచే