పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శ్రీ మ దు త్త ర రా మా య ణ ము

84

శ. మల లూలాడ నదీనద,ములు గలఁగఁగఁ జండవిపినములు గూలఁ బురం
      బులు బెదర ముహూర్తంబునఁ, బలలాదబలంబు లలకపజ్జకుఁ జనియెన్ . 330

సీ. చరనీలగిరిశంక సవరించుమదమత్తకరులదంతురడంతకాండరుచులుఁ
      దనువు లొందినగాడ్పు లననొప్పునుత్తమాశ్వములముత్యాలకళ్ళములరుచులు
      బలుమేరువులతీరు గలతేరులను మీఱుకళుకువజ్రపుబండికండ్లరుచులుఁ
      గలనైన భయమెఱుంగనిభటోత్కర మెత్తువిచ్చుకత్తుల నిచ్చ హెచ్చురుచులు
తే. ధవళకేతనరుచులు ఛత్త్రములరుచులుఁ జామరంబులరుచు లొక్కసారి నిగిడి
      మెండుకొని వెండికొండపై నిండ నాప్ర, చండభుజదండుఁడాతండుదండువిడిసె.

క. అని కుంభజుఁ డెఱిఁగించిన, విని నవ్వుచు రాముఁ డవల వింశతి భుజుఁడున్
      ధనవిభుఁడును బోరినవిధ, మనఘా విన వలతుఁ దెల్పు మని యడుగుటయున్ ,

                                               §§§ ఆశ్వాసాంతము §§§
ఉ. నందకుమార మారద సనందననారదమానసాంతరా
     ళిందవిహారి హారిమురళీమృదుగానవిలోలగోపికా
     నందనిదాన దానవఘనాఘనభిన్మరుదుల్ల లద్గరు
     ద్బృందతురంగ రంగదమరీజనరంజన రాసఖేలనా. 333

క. వనదారుణశిఖివారణ, వనదా మదవారణేంద్రవరద జగత్పా
     వనదాసజననిరూఢా, వనదాక్షిణ్యాదిసుగుణవర రత్ననిధీ. 334

పంచచామరము.
     సనాతన ప్రసిద్ధిపూరుషత్వవకీర్తిభాజనా
     జనాదిలోకసంగిమౌనిసంఘసౌఖ్యసాధనా
     ధనాధినాథ నందనాత్మ తాపహృత్కృపాఘనా
     ఘనాత్మ రూపదర్శనోత్సుకత్సరోరుహాసనా. 335

గద్యము. ఇది శ్రీమదనగోపాల కృపాలలితకటాక్షవీక్షాసమాసాదితచతుర్విధానవద్య కవిత్వవిద్యావధానాధునాతన భోజరాజ సకలవిద్వజ్జనాభివర్ణితోదీర్ణవితీర్ణివైభవాధఃకృతరాజరాజ రాజయోగసామ్రాజ్య లక్ష్మీవిలాస ధురంధరధరాధిప సభాంతరస్తవనీయ నయకళాయుగంధర బంధురమనీషావిశేషమంధానవసుంధరాధర శోధితాగణిత
గణితశాస్త్రరత్నాకర వినయాదికగుణరత్నాకరకంకంటివంశపయఃపారావార పరిపూర్ణసుధాకరాప్పయామాత్య
సంక్రందననందన విజ్ఞానవిభవ విజితసనందన విష్ణుమాయావిలాసాభిధానయక్షగాననిర్మాణప్రవీణతానిధాన పాపరాజప్రధాన ప్రణీతం బైన శ్రీమదుత్తరరామా యణం బనుమహాకావ్యంబునందుఁ ద్వితీయాశ్వాసము.

________________