పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

79

క. ఇది పరమఘోర సాధన, మెదిరించిన నెట్టిపగతు నేనిఁ జెఱుచు బె
     ట్టిదుమీఁదఁ గాని వైవకు, మద రొందెడువారిమీఁద నని వీడ్కొనియెన్

తే. రామయాశక్తిఁగొనికాదెరావణుండు,మున్నమనలక్ష్మణునినొంచిమూర్చవుచ్చె
    నదియుఁ బెనులోభిఁ బ్రార్థించునర్థియాశ, వలె నిరర్థక యై చన్న వగలఁ బోగిలె.

                                §§§ కుంభకర్ణ విభీషణుల వివాహము §§§
మ. అవి యెల్లన్ రఘువీర నీవెఱుఁగవే యాగాథ లిట్లుండె ని
     ట్లు వివాహోత్సవ మాచరించి దశకంఠుండంత సౌదామనీ
     చ్ఛవిమీటౌబలిపుత్త్రికాదుహిత వజ్రజ్వాల యన్ దాని బాం
     ధవు లౌరా యనఁ గుంభకర్ణునకు నుద్వాహం బొనర్చెన్ రహిన్. 286

మ. సరమన్ గేసరమంజుసౌరభవతిన్ సౌందర్యలీలావిలా
     సరమన్ భాసురమన్మథాస్త్రతులితన్ శైలూషగంధర్వశే
     ఖరుకన్యామణిఁ జిన్న తమ్మునకు వేడ్కన్ బెండ్లి సేసెన్ నిశా
     చరవంశాగ్రణి యద్దశాననుఁ డెదన్ సౌభ్రాత్త్ర ముప్పొంగగన్. 287

                                   §§§ మేఘనాదుని జననము §§§
ఉ. ఆదటఁ గొన్నినాళ్లకు దశాస్యునిపట్టపుదేవి యైనమం
    దోదరి గాంచె నొక్కసుతు నుద్ధతు నాతఁడు పుట్టినప్పుడే
    రోదసి భేదిలన్ సురవరుల్ బెగదన్ ఘనలీల మ్రోయఁగా
    నాదృతి మేఘనాదుఁ డనునాఖ్య యిడెన్ జనకుండు వేడుకన్ . 288

చ. చిదుగుల వృద్ధిఁ బొందుశిఖిచెల్వున నద్దశకంఠుపుత్త్రుఁ డ
   భ్యుదయముఁ జెందుచుండెఁ బితృపోషణ పెంపున నక్కుమారుఁడే
   కద మఱి యింద్రజిత్తనఁ బ్ర కాశిలె నత్తెఱఁ గెల్ల జానకీ
   హృదయసరోజమిత్ర వివరించెద మీఁద గథాక్రమంబునన్ 289
.
                       §§§ కుంభకర్ణునకు నిద్రింప దశగ్రీవుం డొకయిల్లు గట్టించుట §§§
చ. విను మటమీఁద బ్రహ్మ యొదవించిననిద్దురమబ్బు కుంభక
    ర్ణుని మొగ మాని జాగ్రదవరోధ మొనర్చినఁ బవ్వళింపఁగాఁ
    దనకొకయిల్లు గావలయు దానవనాయక యంచు నన్నతో
    ననుటయు నాతఁ డప్పనికి నప్పుడ పంచె ననేక శిల్పులన్ . 290

వ. వారును దదాజ్ఞ శిరంబున ధరియించి తత్క్షణంబ. 291

సీ. చిలికిప్రాఁగెంపుటిట్టికలగోడలు వెట్టి వజ్రంపుగారలపను లొనర్చి
    మూలఱారాకంబములు పెక్కుజతసేసి జాళువా ప్రతిమలచా లమర్చి
    తులకించుపవడంపుదూలముల్ పయి నుండి పచ్చఱాపలకలు పాదుకొలపి
    పులుదిండిరామొత్తములలోవ లమరించి స్ఫటిక సోపానముల్ సంఘటించి