పుట:Uttara Ramayanamu Kankanti Paparaju.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

ద్వితీయాశ్వాసము

57

మ. గమకంబుల్ సెడి కైదువుల్ విడిచి యంగంబుల్ సెమర్పన్ నిరూ
      ఢ మహాప్రాణ భయంబునన్ దలలు వీడన్ రక్తముల్ గ్రక్కుచున్
      విముఖత్వంబునఁ బాఱురాత్రి చరులన్ వెన్నాడి మున్నాడి వి
      క్రమముఁన్ జూపుత్రివిక్రమున్ మరలి చక్కన్ జూచి రోషంబునన్ . 91

                                 §§§ మాల్యవదాదులు యుద్ధమునుండి తొలఁగుట §§§
చ. రణనయ వేది యద్భుతపరాక్రమవంతుఁడు మాల్యవంతుఁ డా
     క్షణమున వేల దాఁటి చనుసంద్రములీల స్వకీయవాహినీ
     గణముఁ గ్రమించి యాహరిముఖాముఖికిన్ జని ప్రజ్వలత్క్రుధా
     రుణ నయనంబుల౯ మిడుఁగుఱుల్ సెదరన్ దలయూఁచి యిట్లనున్ 92

ఉ. ఒప్పునె నీకు మాధవ యయో రణధర్మము వీరధర్మమున్
     దప్పి భయార్తు లై పఱచు దైత్యులవెన్కొని హింస సేయఁగా
     నిప్పని హీనుఁ డైన ఘటియించు నె భీతులఁ ద్రుంచువానికిం
     జెప్పెడి దేమి కీర్తియును సేమము స్వర్గముఁ గల్గ నేర్చునే. 93

చ. సమరపరాఙ్ముఖుఁ దొడరి చంపిన వాఁ డెటువంటి మంచిపు
    ణ్యము లొనరించినన్ బొరయఁ డండ్రు దివం బది యట్టు లుండెఁ
    గయ్యము ఘటియింప నంత ప్రియ మైనను నే నిదె యున్న వాఁడఁ జూ
    పుము భుజశౌర్య మీవెఱచిపోయెడిదైత్యులఁ దాఁక నేఁటికిన్ . 94

క. అని పలికి మాల్యవంతం, బను శైలములీల నిశ్చలాత్ముం డై ని
    ల్చినమాల్యవంతుఁ గను గొని, కనుఁగొనఁ గెంజాయ దొలుకఁగా హరి పలికెన్ .

ఉ. ఓయినిశాచరప్రవర యొప్పుగ నిప్పుడు వల్కునీరణ
    న్యాయము లెందుఁ బోయె సురనాథులఁ దోలెడుచోటఁ జాలుఁ బో
    న్యాయముచేతఁ గాదె జయ మందుట మీరు జగం బెఱుంగదే
    న్యాయము మేము దప్ప మొకనాఁటి కి దెట్లన విన్ము తెల్పెదన్ . 96

ఉ. మున్ను విధాత మీకు వరముల్ కరుణించుటఁ జేసి త్రోయ రా
    కిన్నిదినంబు లేను క్షమియించితి వేల్పులు మాకుఁ బ్రాణముల్
    విన్నదనంబువారి కొదవించినమిమ్ము రసాతలంబునన్
    మిన్నక తూఱినన్ వెఱచి, మి న్నిఁక బ్రాకినఁ బట్టి చంపుదున్ 97

మ. అమరుల్ మీవలనన్ భయార్తు లయి న న్నర్ధించినన్ దైత్యులన్
     సమరక్షోణి జయింతుఁ బొండని ప్రతిజ్ఞాపూర్వకాభీతిదా
     సము ము న్నిచ్చితి భీతి నున్న శరణన్నన్ వందిన్ వ్రాలినన్
     మిము ఖండింపఁక బోవ నన్న నతఁడున్ మే లంచుఁ బెల్లార్చుచున్ . 98

చ. కనుఁగవ గొప్పనిప్పు లొలుకన్ బటురోషరసారుణాబ్జలో
     చనుఁ డగువిష్ణుమీఁద నొకశక్తి మహాభుజశక్తిఁ బూన్చి వై