సామవేదము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సామవేద సంహితము కౌథుమ శాఖ

పూర్వార్చికః[మార్చు]

 1. సామవేదము - పూర్వార్చికః - ప్రథమః ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (1-1-1)
 2. సామవేదము - పూర్వార్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (1-1-2)
 3. సామవేదము - పూర్వార్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (1-2-1)
 4. సామవేదము - పూర్వార్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (1-2-2)
 5. సామవేదము - పూర్వార్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (1-3-1)
 6. సామవేదము - పూర్వార్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (1-3-2)
 7. సామవేదము - పూర్వార్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (1-4-1)
 8. సామవేదము - పూర్వార్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (1-4-2)
 9. సామవేదము - పూర్వార్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (1-5-1)
 10. సామవేదము - పూర్వార్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (1-5-2)
 11. సామవేదము - పూర్వార్చికః - షష్ఠ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (1-6-1)
 12. సామవేదము - పూర్వార్చికః - షష్ఠ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (1-6-2)

ఆరణ్య ఆర్చికః[మార్చు]

సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః (2-0-0)

మహానామ్న్య ఆర్చికః[మార్చు]

సామవేదము - మహానామ్న్య ఆర్చికః (3-0-0)

ఉత్తర ఆర్చికః[మార్చు]

 1. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-1-1)
 2. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-1-2)
 3. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-2-1)
 4. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-2-2)
 5. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-3-1)
 6. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-3-2)
 7. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-4-1)
 8. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-4-2)
 9. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-5-1)
 10. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-5-2)
 11. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - షష్ఠ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-6-1)
 12. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - షష్ఠ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-6-2)
 13. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - షష్ఠ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః (4-6-3)
 14. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - సప్తమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-7-1)
 15. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - సప్తమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-7-2)
 16. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - సప్తమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః (4-7-3)
 17. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-8-1)
 18. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-8-2)
 19. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః (4-8-3)
 20. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః (4-9-1)
 21. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః (4-9-2)
 22. సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః (4-9-3)


బయటి లింకులు[మార్చు]

Audio download links for Sama Veda

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=సామవేదము&oldid=26152" నుండి వెలికితీశారు