సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

పన్యంపన్యమిత్సోతార ఆ ధావత మద్యాయ|
సోమం వీరాయ శూరాయ||

ఏహ హరీ బ్రహ్మయుజా శగ్మా వక్షతః సఖాయమ్|
ఇన్ద్రం గీర్భిర్గిర్వణసమ్||

పాతా వృత్రహా సుతమా ఘా గమన్నారే అస్మత్|
ని యమతే శతమూతిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

ఆ త్వా విశన్త్విన్దవః సముద్రమివ సిన్ధవః|
న త్వామిన్ద్రాతి రిచ్యతే||

వివ్యక్థ మహినా వృషన్భక్షఁ సోమస్య జాగృవే|
య ఇన్ద్ర జఠరేషు తే||

అరం త ఇన్ద్ర కుక్షయే సోమో భవతు వృత్రహన్|
అరం ధామభ్య ఇన్దవః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

జరాబోధ తద్వివిడ్ఢి విశేవిశే యజ్ఞియాయ|
స్తోమఁ రుద్రాయ దృశీకమ్||

స నో మహాఁ అనిమానో ధూమకేతుః పురుశ్చన్ద్రః|
ధియే వాజాయ హిన్వతు||

స రేవాఁ ఇవ విశ్పతిర్దైవ్యః కేతుః శృణోతు నః|
ఉక్థైరగ్నిర్బృహద్భానుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

తద్వో గాయ సుతే సచా పురుహూతాయ సత్వనే|
శం యద్గవే న శాకినే||

న ఘా వసుర్ని యమతే దానం వాజస్య గోమతః|
యత్సీముపశ్రవద్గిరః||
 
కువిత్సస్య ప్ర హి వ్రజం గోమన్తం దస్యుహా గమత్|
శచీభిరప నో వరత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

ఇదం విష్ణుర్వి చక్రమే త్రేధా ని దధే పదమ్|
సమూఢమస్య పాఁసులే||

త్రీణి పదా వి చక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః|
అతో ధర్మాణి ధారయన్||

విష్ణోః కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పశే|
ఇన్ద్రస్య యుజ్యః సఖా||

తద్విష్ణోః పరమం పదఁ సదా పశ్యన్తి సూరయః|
దివీవ చక్షురాతతమ్||

తద్విప్రాసో విపన్యువో జాగృవాఁసః సమిన్ధతే|
విష్ణోర్యత్పరమం పదమ్||

అతో దేవా అవన్తు నో యతో విష్ణుర్విచక్రమే|
పృథివ్యా అధి సానవి||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

మో షు త్వా వాఘతశ్చ నారే అస్మన్ని రీరమన్|
ఆరాత్తాద్వ సధమాదం న ఆ గహీహ వా సన్నుప శ్రుధి||

ఇమే హి తే బ్రహ్మకృతః సుతే సచా మధౌ న మక్ష ఆసతే|
ఇన్ద్రే కామం జరితారో వసూయవో రథే న పాదమా దధుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

అస్తావి మన్మ పూర్వ్యం బ్రహ్మేన్ద్రాయ వోచత|
పూర్వీరృతస్య బృహతీరనూషత స్తోతుర్మేధా అసృక్షత||

సమిన్ద్రో రాయో బృహతీరధూనుత సం క్షోణీ సము సూర్యమ్|
సఁ శుక్రాసః శుచయః సం గవాశిరః సోమా ఇన్ద్రమమన్దిషుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

ఇన్ద్రాయ సోమ పాతవే వృత్రఘ్నే పరి షిచ్యసే|
నరే చ దక్షిణావతే దేవాయ సదనాసదే||

తఁ సఖాయః పురూరుచం యూయం వయం చ సూరయః|
అశ్యామ వాజగన్ధ్యఁ సనేమ వాజపస్త్యమ్||

పరి త్యఁ హర్యతఁ హరిం బభ్రుం పునన్తి వారేణ|
యో దేవాన్విశ్వాఁ ఇత్పరి మదేన సహ గచ్ఛతి||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

కస్తమిన్ద్ర త్వావసో మర్త్యో దధర్షతి|
శ్రద్ధా ఇత్తేమఘవన్ పార్యే దివి వాజీ వాజం సిషాసతి||

మఘోనః స్మ వృత్రహత్యేషు చోదయ యే దదతి ప్రియా వసు|
తవ ప్రణీతీ హర్యశ్వ సూరిభిర్విశ్వా తరేమ దురితా||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

ఏదు మధోర్మదిన్తరఁ సిఞ్చాధ్వర్యో అన్ధసః|
ఏవా హి వీర స్తవతే సదావృధః||

ఇన్ద్ర స్థాతర్హరీణాం న కిష్టే పూర్వ్యస్తుతిమ్|
ఉదానఁశ శవసా న భన్దనా||

తం వో వాజానాం పతిమహూమహి శ్రవస్యవః|
అప్రాయుభిర్జ్ఞేభిర్వావృధేన్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

తం గూర్ధయా స్వర్ణరం దేవాసో దేవమరతిం దధన్విరే|
దేవత్రా హవ్యమూహిషే||

విభూతరాతిం విప్ర చిత్రశోచిషమగ్నిమీడిష్వ యన్తురమ్|
అస్య మేధస్య సోమ్యస్య సోభరే ప్రేమధ్వరాయ పూర్వ్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

ఆ సోమ సవానో అద్రిభిస్తిరో వారాణ్యవ్యయా|
జనో న పురి చమ్వోర్విశద్ధరిః సదో వనేషు దధ్రిషే||

స మామృజే తిరో అణ్వాని మేష్యో మీడ్వాన్త్సప్తిర్న వాజయుః|
అనుమాద్యః పవమానో మనీషిభిః సోమో విప్రేభిరృక్వభిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

వయమేనమిదా హ్యోऽపీపేమేహ వజ్రిణమ్|
తస్మా ఉ అద్య సవనే సుతం భరా నూనం భూషత శ్రుతే||

వృకశ్చిదస్య వారణ ఉరామథిరా వయునేషు భూషతి|
సేమం న స్తోమం జుజుషాణ ఆ గహీన్ద్ర ప్ర చిత్రయా ధియా||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

ఇన్ద్రాగ్నీ రోచనా దివః పరి వాజేషు భూషథః|
తద్వాం చేతి ప్ర వీర్యమ్||

ఇన్ద్రాగ్నీ అపసస్పరి ఉప ప్ర యన్తి ధీతయః|
ఋతస్య పథ్యా అను||

ఇన్ద్రాగ్నీ తవిషాణి వామ్ సధస్థాని ప్రయాఁసి చ|
యువోరప్తూర్యం హితమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

క ఈం వేద సుతే సచా పిబన్తం కద్వయో దధే|
అయం యః పురో విభినత్త్యోజసా మన్దానః శిప్రయన్ధసః||

దానా మృగో న వారణః పురుత్రా చరథం దధే|
న కిష్ట్వా ని యమదా సుతే గమో మహాఁశ్చరస్యోజసా||

య ఉగ్రః సన్ననిష్టృతః స్థిరో రణాయ సఁస్కృతః|
యది స్తోతుర్మఘవా శృణవద్ధవం నేన్ద్రో యోషత్యా గమత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

పవమానా అసృక్షత సోమాః శుక్రాస ఇన్దవః|
అభి విశ్వాని కావ్యా||

పవమానా దివస్పర్యన్తరిక్షాదసృక్షత|
పృథివ్యా అధి సానవి||

పవమానాస ఆశవః శుభ్రా అసృగ్రమిన్దవః|
ఘ్నన్తో విశ్వా అప ద్విషః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

తోశా వృత్రహణా హువే సజిత్వానాపరాజితా|
ఇన్ద్రాగ్నీ వాజసాతమా||

ప్ర వామర్చన్త్యుక్థినో నీథావిదో జరితారః|
ఇన్ద్రాగ్నీ ఇష ఆ వృణే||

ఇన్ద్రాగ్నీ నవతిం పురో దాసపత్నీరధూనుతమ్|
సాకమేకేన కర్మణా||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

ఉప త్వా రణ్వసన్దృశం ప్రయస్వన్తః సహస్కృత|
అగ్నే ససృజ్మహే గిరః||

ఉప చ్ఛాయామివ ఘృణేరగన్మ శర్మ తే వయమ్|
అగ్నే హిరణ్యసన్దృశః||

య ఉగ్ర ఇవ శర్యహా తిగ్మశృఙ్గో న వఁసగః|
అగ్నే పురో రురోజిథ||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

ఋతావానం వైశ్వానరమృతస్య జ్యోతిషస్పతిమ్|
అజస్రం ఘర్మమీమహే||

య ఇదం ప్రతిపప్రథే యజ్ఞస్య స్వరుత్తిరన్|
ఋతూనుత్సృజతే వశీ||

అగ్నిః ప్రియేషు ధామసు కామో భూతస్య భవ్యస్య|
సభ్రాడేకో వి రాజతి||