సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః)


ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

విశ్వేభిరగ్నే అగ్నిభిరిమం యజ్ఞమిదం వచః|
చనో ఘాః సహసా యహో||

యచ్చిద్ధి శశ్వా తనా దేవందేవం యజామహే|
త్వే ఇద్ధూయతే హవిః||

ప్రియో నో అస్తు విశ్పతిర్హోతా మన్ద్రో వరేణ్యః|
ప్రియాః స్వగ్నయో వయమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

ఇన్ద్రం వో విశ్వతస్పరి హవామహే జనేభ్యః|
అస్మాకమస్తు కేవలః ||

స నో వృషన్నముం చరుఁ సత్రాదావన్నపా వృధి|
అస్మభ్యమప్రతిష్కుతః||

బృషా యూథేవ వఁసగః కృష్టీరియర్త్యోజసా|
ఈశానో అప్రతిష్కుతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

త్వం నశ్చిత్ర ఊత్యా వసో రాధాఁసి చోదయ|
అస్య రాయస్త్వమగ్నే రథీరసి విదా గాధం తుచే తు నః||
 
పర్షి తోకం తనయం పర్తృభిష్ట్వమదబ్ధైరప్రయుత్వభిః|
అగ్నే హేడాఁసి దైవ్యా యుయోధి నోऽదేవాని హరాఁసి చ||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

కిమిత్తే విష్ణో పరిచక్షి నామ ప్ర యద్వవక్షే శిపివిష్టో అస్మి|
మా వర్పో అస్మదప గూహ ఏతద్యదన్యరూపః సమిథే బభూథ||

ప్ర తత్తే అద్య శిపివిష్ట హవ్యమర్యః శఁసామి వయునాని విద్వాన్|
తం త్వా గృణామి తవసమతవ్యాన్క్షయన్తమస్య రజసః పరాకే||

వషట్ తే విష్ణవాస ఆ కృణోమి తన్మే జుషస్వ శిపివిష్ట హవ్యమ్|
వర్ధన్తు త్వా సుష్టుతయో గిరి మే యూయం పాత స్వస్తభిః సదా నః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

వాయో శుక్రో అయామి తే మధ్వో అగ్రం దివిష్టిషు|
ఆ యాహి సోమపీతయే స్పార్హో దేవ నియుత్వతా||

ఇన్ద్రశ్చ వాయవేషాఁ సోమానాం పీతిమర్హథః|
యువాఁ హి యన్తీన్దవో నిమ్నమాపో న సధ్ర్యక్||

వాయవిన్ద్రశ్చ శుష్మిణా సరథఁ శవసస్పతీ|
నియుత్వన్తా న ఊతయ ఆ యాతఁ సోమపీతయే||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

అధ క్షపా పరిష్కృతో వాజాఁ అభి ప్ర గాహతే|
యదీ వివస్వతో ధియో హరిఁ హిన్వన్తి యాతవే||

తమస్య మర్జయామసి మదో య ఇన్ద్రపాతమః|
యం గావ ఆసభిర్దధుః పురా నూనం చ సూరయః||

తం గాథయా పురాణ్యా పునానమభ్యనూషత|
ఉతో కృపన్త ధీతయో దేవానాం నామ బిభ్రతీః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

అశ్వం న త్వా వారవన్తం వన్దధ్యా అగ్నిం నమోభిః|
సమ్రాజన్తమధ్వరాణామ్||

స ఘా నః సూనుః శవసా పృథుప్రగామా సుశేవః|
మీఢ్వాఁ అస్మాకం బభూయాత్||

స నో దూరాచ్చాసాచ్చ ని మర్త్యాదఘాయోః|
పాహి సదమిద్విశ్వాయుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

త్వమిన్ద్ర ప్రతూర్తిష్వభి విశ్వా అసి స్పృధః|
అశస్తిహా జనితా వృత్రతూరసి త్వం తూర్య తరుష్యతః||

అను తే శుష్మం తురయన్తమీయతుః క్షోణీ శిశుం న మాతరా|
విశ్వాస్తే స్పృధః శ్నథయన్త మన్యవే వృత్రం యదిన్ద్ర తూర్వసి||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

యజ్ఞ ఇన్ద్రమవర్ధయద్యద్భూమిం వ్యవర్తయత్|
చక్రాణ ఓపశం దివి||

వ్యాన్తరిక్షమతిరన్మదే సోమస్య రోచనా|
ఇన్ద్రో యదభినద్వలమ్||

ఉదగా ఆజదఙ్గిరోభ్య ఆవిష్కృణ్వన్గుహా సతీః|
అర్వాఞ్చం నునుదే వలమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

త్యము వః సత్రాసాహం విశ్వాసు గీర్ష్వాయతమ్|
ఆ చ్యావయస్యూతయే||

యుధ్మఁ సన్తమనర్వాణఁ సోమపామనపచ్యుతమ్|
నరమవార్యక్రతుమ్||

శిక్షా ణ ఇన్ద్ర రాయ ఆ పురు విద్వాఁ ఋచీషమ|
అవా నః పార్యే ధనే||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

తవ త్యదిన్ద్రియం బృహత్తవ దక్ష్మముత క్రతుమ్|
వజ్రఁ శిశాతి ధిషణా వరేణ్యమ్||

తవ ద్యౌరిన్ద్ర పౌఁస్యం పృథివీ వర్ధతి శ్రవః|
త్వామాపః పర్వతాసశ్చ హిన్విరే||

త్వాం విష్ణుర్బృహన్క్షయో మిత్రో గృణాతి వరుణః|
త్వాఁ శర్ధో మదత్యను మారుతమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

నమస్తే అగ్న ఓజసే గృణన్తి దేవ కృష్టయః|
అమైరమిత్రమర్దయ||

కువిత్సు నో గవిష్టయేऽగ్నే సంవేషిషో రయిమ్|
ఉరుకృదురు ణస్కృధి||

మా నో అగ్నే మహాధనే పరా వర్గ్భారభృద్యథా|
సంవర్గఁ సఁ రయిం జయ||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

సమస్య మన్యవే విశో విశ్వా నమన్త కృష్టయః|
సముద్రాయేవ సిన్ధవః||

వి చిద్వృత్రస్య దోధతః శిరో బిభేద వృష్ణినా|
వజ్రేణ శతపర్వణా||

ఓజస్తదస్య తిత్విష ఉభే యత్సమవర్త్తయత్|
ఇన్ద్రశ్చర్మేవ రోదసీ||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

సుమన్మా వస్వీ రన్తీ సూనరీ||

సరూప వృషన్నా గహీమౌ భద్రౌ ధుర్యావభి|
తావిమా ఉప సర్పతః||

నీవ శీర్షాణి మృఢ్వం మధ్య ఆపస్య తిష్ఠతి|
శృఙ్గేభిర్దశభిర్దిశన్||