సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

అగ్నిః ప్రత్నేన జన్మనా శుమ్భానస్తన్వాఁ స్వామ్|
కవిర్విప్రేణ వవృధే||

ఊర్జ్జో నపాతమా హువేऽగ్నిం పావకశోచిషమ్|
అస్మిన్యజ్ఞే స్వధ్వరే||

స నో మిత్రమహస్త్వమగ్నే శుక్రేణ శోచిషా|
దేవైరా సత్సి బర్హిషి||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

ఉత్తే శుష్మాసో అస్థూ రక్షో భిన్దన్తో అద్రివః|
నుదస్వ యాః పరిస్పృధః||

అయా నిజఘ్నిరోజసా రథసఙ్గే ధనే హితే|
స్తవా అబిభ్యుషా హృదా||

అస్య వ్రతాని నాధృషే పవమానస్య దూఢ్యా|
రుజ యస్త్వా పృతన్యతి||

తఁ హిన్వన్తి మదచ్యుతఁ హరిం నదీషు వాజినమ్|
ఇన్దుమిన్ద్రాయ మత్సరమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

ఆ మన్ద్రైరిన్ద్ర హరిభిర్యాహి మయూరరోమభిః|
మా త్వా కే చిన్ని యేమురిన్న పాశినోऽతి ధన్వేవ తాఁ ఇహి||

వృత్రఖాదో వలఁ రుజః పురాం దర్మో అపామజః|
స్థాతా రథస్య హర్యోరభిస్వర ఇన్ద్రో దృఢా చిదారుజః||

గమ్భీరాఁ ఉదధీఁరివ క్రతుం పుష్యసి గా ఇవ|
ప్ర సుగోపా యవసం ధేనవో యథా హ్రదం కుల్యా ఇవాశత||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

యథా గౌరో అపా కృతం తృష్యన్నేత్యవేరిణమ్|
ఆపిత్వే నః ప్రపిత్వే తూయమా గహి కణ్వేషు సు సచా పిబ||

మన్దన్తు త్వా మఘవన్నిన్ద్రేన్దవో రాధోదేయాయ సున్వతే|
ఆముష్యా సోమమపిబశ్చమూ సుతం జ్యేష్ఠం తద్దధిషే సహః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

త్వమఙ్గ ప్ర శుఁసిషో దేవః శవిష్ఠ మర్త్యమ్|
న త్వదన్యో మఘవన్నస్తి మర్డితేన్ద్ర బ్రవీమి తే వచః||

మా తే రాధాఁసి మా త ఊతయో వసోऽస్మాన్కదా చనా దభన్|
విశ్వా చ న ఉపమిమీహి మానుష వసూని చర్షణిభ్య ఆ||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

ప్రతి ష్యా సూనరీ జనీ వ్యుచ్ఛన్తీ పరి స్వసుః|
దివో అదర్శి దుహితా||

అశ్వేవ చిత్రారుషీ మాతా గవామృతావరీ|
సఖా భూదశ్వినోరుషాః||

ఉత సఖాస్యశ్వినోరుత మాతా గవామసి|
ఉతోషో వస్వ ఈశిషే||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

ఏషో ఉషా అపూర్వ్య వ్యుచ్ఛతి ప్రియా దివః|
స్తుషే వామశ్వినా బృహత్||

యా దస్రా సిన్ధుమాతరా మనోతరా రయీణామ్|
ధియా దేవా వసువిదా||

వచ్యన్తే వాం కకుహాసో జూర్ణాయామధి విష్టపి|
యద్వాఁ రథో విభిష్పతాత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

ఉషస్తచ్చిత్రమా భరాస్మభ్యం వాజినీవతి|
యేన తోకం చ తనయం చ ధామహే||

ఉషో అద్యేహ గోమత్యశ్వావతి విభావరి|
రేవదస్మే వ్యుచ్ఛ సూనృతావతి||

యుఙ్క్ష్వా హి వాజినీవత్యశ్వాఁ అద్యారుణాఁ ఉషః|
అథా నో విశ్వా సౌభగాన్యా వహ||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

అశ్వినా వర్తిరస్మదా గోమద్దస్రా హిరణ్యవత్|
అర్వాగ్రథఁ సమనసా ని యచ్ఛతమ్||

ఏహ దేవా మయోభువా దస్రా హిరణ్యవర్త్తనీ|
ఉషర్బుధో వహన్తు సోమపీతయే||

యావిత్థా శ్లోకమా దివో జ్యోతిర్జనాయ చక్రథుః|
ఆ న ఊర్జం వహతమశ్వినా యువమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

అగ్నిం తం మన్యే యో వసురస్తం యం యన్తి ధేనవః|
అస్తమర్వన్త ఆశవోస్తం నిత్యాసో వాజిన ఇషఁ స్తోతృభ్య ఆ భర||

అగ్నిర్హి వాజినం విశే దదాతి విశ్వచర్షణిః|
అగ్నీ రాయే స్వాభువఁ స ప్రీతో యాతి వార్యమిషఁ స్తోతృభ్య ఆ భర||

సో అగ్నిర్యో వసుర్గృణే సం యమాయన్తి ధేనవః|
సమర్వన్తో రఘుద్రువః సఁ సుజాతాసః సూరయ ఇషఁ స్తోతృభ్య ఆ భర||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

మహే నో అద్య బోధయోషో రాయే దివిత్మతీ|
యథా చిన్నో అబోధయః సత్యశ్రవసి వాయ్యే సుజాతే అశ్వసూనృతే||

యా సునీథే శౌచద్రథే వ్యౌచ్ఛో దుహితర్దివః|
సా వ్యుచ్ఛ సహీయసి సత్యశ్రవసి వాయ్యే సుజాతే అశ్వసూనృతే||

సా నో అద్యాభరద్వసుర్వ్యుచ్ఛా దుహితర్దివః|
యో వ్యౌచ్ఛః సహీయసి సత్యశ్రవసి యాయ్యే సుజాతే అశ్వసూనృతే||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

ప్రతి ప్రియతమఁ రథం వృశణం వసువాహనమ్|
స్తోతా వామశ్వినావృషి స్తోమేభిర్భూషతి ప్రతి మాధ్వీ మమ శ్రుతఁ హవమ్||

అత్యాయాతమశ్వినా తిరో విశ్వా అహఁ సనా|
దస్రా హిరణ్యవర్త్తనీ సుషుమ్ణా సిన్ధువాహసా మాధ్వీ మమ శ్రుతఁ హవమ్||

ఆ నో రత్నాని బిభ్రతావశ్వినా గచ్ఛతం యువమ్|
రుద్రా హిరణ్యవర్త్తనీ జుషాణా వాజినీవసూ మాధ్వీ మమ శ్రుతఁ హవమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

అబోధ్యగ్నిః సమిధా జనానాం ప్రతి ధేనుమివాయతీముషాసమ్|
యహ్వా ఇవ ప్ర వయాముజ్జిహానాః ప్ర భానవః సస్రతే నాకమచ్ఛ||

అబోధి హోతా యజథాయ దేవానూర్ధ్వో అగ్నిః సుమనాః ప్రాతరస్థాత్|
సమిద్ధస్య రుశదదర్శి పాజో మహాన్దేవస్తమసో నిరమోచి||

యదీం గణస్య రశనామజీగః శుచిరఙ్క్తే శుచిభిర్గోభిరగ్నిః|
ఆద్దక్షిణా యుజ్యతే వాజయన్త్యుత్తానామూర్ధ్వో అధయజ్జుహూభిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

ఇదఁ శ్రేష్ఠం జ్యోతిషాం జ్యోతిరాగాచ్చిత్రః ప్రకేతో అజనిష్ట విభ్వా|
యథా ప్రసూతా సవితుః సవాయైవా రాత్ర్యుషసే యోనిమారైక్||

రుశాద్వత్సా రుశతీ శ్వేత్యాగాదారైగు కృష్ణా సదనాన్యస్యాః|
సమానబన్ధూ అమృతే అనూచీ ద్యావా వర్ణం చరత ఆమినానే||

సమానో అధ్వా స్వస్రోరనన్తస్తమన్యాన్యా చరతో దేవశిష్టే|
న మేథేతే న తస్థతుః సుమేకే నక్తోషాసా సమనసా విరూపే||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

ఆ భాత్యగ్నిరుషసామనీకముద్విప్రాణాం దేవయా వాచో అస్థుః|
అర్వాఞ్చా నూనఁ రథ్యేహ యాతం పీపివాఁసమశ్వినా ఘర్మమచ్ఛ||

న సఁస్కృతం ప్ర మిమీతో గమిష్ఠాన్తి నూనమశ్వినోపస్తుతేహ|
దివాభిపిత్వేవసాగమిష్ఠా ప్రత్యవర్త్తిం దాశుషే శమ్భవిష్ఠా||

ఉతా యాతఁ సంగవే ప్రాతరహ్నో మధ్యన్దిన ఉదితా సూర్యస్య|
దివా నక్తమవసా శన్తమేన నేదానీం పీతిరశ్వినా తతాన||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

ఏతా ఉ త్యా ఉషసః కేతుమక్రత పూర్వే అర్ధే రజసో భానుమఞ్జతే|
నిష్కృణ్వానా ఆయుధానీవ ధృష్ణవః ప్రతి గావోऽరుషీర్యన్తి మాతరః||

ఉదపప్తన్నరుణా భానవో వృథా స్వాయుజో అరుషీర్గా అయుక్షత|
అక్రన్నుషాసో వయునాని పూర్వథా రుశన్తం భానుమరుషీరశిశ్రయుః||

అర్చన్తి నారీరపసో న విష్టిభిః సమానేన యోజనేనా పరావతః|
ఇషం వహన్తీః సుకృతే సుదానవే విశ్వేదహ యజమానాయ సున్వతే||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

అబోధ్యగ్నిర్జ్మ ఉదేతి సూర్యో వ్యూషాశ్చన్ద్రా మహ్యావో అర్చిషా|
ఆయుక్షాతామశ్వినా యాతవే రథం ప్రాసావీద్దేవః సవితా జగత్పృథక్||

యద్యుఞ్జాథే వృషణమశ్వినా రథం ఘృతేన నో మధునా క్షత్రముక్షతమ్|
అస్మాకం బ్రహ్మ పృతనాసు జిన్వతం వయం ధనా శూరసాతా భజేమహి||

అర్వాఙ్త్రిచక్రో మధువాహనో రథో జీరాశ్వో అశ్వినోర్యాతు సుష్టుతః|
త్రివన్ధురో మఘవా విశ్వసౌభగః శం న ఆ వక్షద్ద్విపదే చతుష్పదే||

ఉత్తర ఆర్చికః - అష్టమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

ప్ర తే ధారా అసశ్చతో దివో న యన్తి వృష్టయః|
అచ్ఛా వాజఁ సహస్రిణమ్||

అభి ప్రియాణి కావ్యా విశ్వా చక్షాణో అర్షతి|
హరిస్తుఞ్జాన ఆయుధా||

స మర్మృజాన ఆయుభిరిభో రాజేవ సువ్రతః|
శ్యేనో న వఁసు షీదతి||

స నో విశ్వా దివో వసూతో పృథివ్యా అధి|
పునాన ఇన్దవా భర||