సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

ప్రాస్య ధారా అక్షరన్వృష్ణః సుతస్యౌజసా|
దేవాఁ అను ప్రభూషతః||

సప్తిం మృజన్తి వేధసో గృణన్తః కారవో గిరా|
జ్యోతిర్జజ్ఞానముక్థ్యమ్||

సుషహా సోమ తాని తే పునానాయ ప్రభూవసో|
వర్ధా సముద్రముక్థ్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

ఏష బ్రహ్మా య ఋత్వియ ఇన్ద్రో నామ శ్రుతో గృణే||

త్వామిచ్ఛవసస్పతే యన్తి గిరో న సంయతః||

వి స్రుతయో యథా పథా ఇన్ద్ర త్వద్యన్తు రాతయః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

ఆ త్వా రథం యథోతయే సుమ్నాయ వర్త్తయామసి|
తువికూర్మిమృతీషహమిన్ద్రం శవిష్ఠ సత్పతిమ్||

తువిశుష్మ తువిక్రతో శచీవో విశ్వయా మతే|
ఆ పప్రాథ మహిత్వనా||

యస్య తే మహినా మహః పరి జ్మాయన్తమీయతుః|
హస్తా వజ్రఁ హిరణ్యయమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ఆ యః పురం నార్మిణీమదీదేదత్యః కవిర్నభన్యో నార్వ|
సూరో న రురుక్వాఞ్ఛతాత్మా||

అభి ద్విజన్మా త్రీ రోచనాని విశ్వా రజాఁసి శుశుచనో అస్థాత్|
హోతా యజిష్ఠో అపాఁ సధస్థే||

అయఁ స హోతా యో ద్విజన్మా విశ్వా దధే వార్యాణి శ్రవస్యా|
మర్తో యో అస్మై సుతుకో దదాశ||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

అగ్నే తమద్యాష్వం న స్తోమైః క్రతుం న భద్రఁ హృదిస్పృషమ్|
ఋధ్యామా త ఓహైః||

అధా హ్యగ్నే క్రతోర్భద్రస్య దక్షస్య సాధోః|
రథీరృతస్య బృహతో బభూథ||

ఏభిర్నో అర్కైర్భవా నో అర్వాఙ్క్స్వార్ణ జ్యోతిః|
అగ్నే విశ్వేభిః సుమనా అనీకైః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

అగ్నే వివస్వదుషసశ్చిత్రఁ రాధో అమర్త్య|
ఆ దాశుషే జాతవేదో వహా త్వమద్యా దేవాఁ ఉషర్బుధః||

జుష్టో హి దూతో అసి హవ్యవాహనోऽగ్నే రథీరధ్వరాణామ్|
సజూరశ్విభ్యాముషసా సువీర్యమస్మే ధేహి శ్రవో బృహత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

విధుం దద్రాణఁ సమనే బహూనాం యువానఁ సన్తం పలితో జగార|
దేవస్య పశ్య కావ్యం మహిత్వాద్యా మమార స హ్యః సమాన||

శాక్మనా శాకో అరుణః సుపర్ణ ఆ యో మహః శూరః సనాదనీడః|
యచ్చికేత సత్యమిత్తన్న మోఘం వసు స్పార్హముత జేతోత దాతా||

ఐభిర్దదే వృష్ణ్యా పౌఁస్యాని యేభిరౌక్షద్వృత్రహత్యాయ వజ్రీ|
యే కర్మణః క్రియమాణస్య మహ్న ఋతేకర్మముదజాయన్త దేవాః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

అస్తి సోమో అయఁ సుతః పిబన్త్యస్య మరుతః|
ఉత స్వరాజో అశ్వినా||

పిబన్తి మిత్రో అర్యమా తనా పూతస్య వరుణః|
త్రిషధస్థస్య జావతః||

ఉతో న్వస్య జోషమా ఇన్ద్రః సుతస్య గోమతః|
ప్రాతర్హోతేవ మత్సతి||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

బణ్మహాఁ అసి సూర్య బడాదిత్య మహాఁ అసి|
మహస్తే సతో మహిమా పనిష్తమ మహ్నా దేవ మహాఁ అసి||

బట్ సూర్య శ్రవసా మహాఁ అసి సత్రా దేవ మహాఁ అసి|
మహ్నా దేవానామసుర్యః పురోహితో విభు జ్యోతిరదాభ్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

ఉప నో హరిభిః సుతం యాహి మదానాం పతే|
ఉప నో హరిభిః సుతమ్||

ద్వితా యో వృత్రహన్తమో విద ఇన్ద్రః శతక్రతుః|
ఉప నో హరిభిః సుతమ్||

త్వఁ హి వృత్రహన్నేషాం పాతా సోమానామసి|
ఉప నో హరిభిః సుతమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

ప్ర వో మహే మహేవృధే భరధ్వం ప్రచేతసే ప్ర సుమతిం కృణుధ్వమ్|
విశః పూర్వీః ప్ర చర చర్షణిప్రాః||

ఉరువ్యచసే మహినే సువృక్తిమిన్ద్రాయ బ్రహ్మ జనయన్త విప్రాః|
తస్య వ్రతాని న మినన్తి ధీరాః||

ఇన్ద్రం వాణీరనుత్తమన్యుమేవ సత్రా రాజానం దధిరే సహధ్యై|
హర్యశ్వాయ బర్హయా సమాపీన్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

యదిన్ద్ర యావతస్త్వమేతావదహమీశీయ|
స్తోతారమిద్దధిషే రదావసో న పాపత్వాయ రఁసిషమ్||

శిక్షేయమిన్మహయతే దివేదివే రాయ ఆ కుహచిద్విదే|
న హి త్వదన్యన్మఘవన్న ఆప్యం వస్యో అస్తి పితా చ న||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

శ్రుధీ హవం విపిపానస్యాద్రేర్బోధా విప్రస్యార్చతో మనీషామ్|
కృష్వా దువాఁస్యన్తమా సచేమా||

న తే గిరో అపి మృష్యే తురస్య న సుష్టుతిమసుర్యస్య విద్వాన్|
సదా తే నామ స్వయశో వివక్మి||

భూరి హి తే సవనా మానుషేషు భూరి మనీషీ హవతే త్వామిత్|
మారే అస్మన్మఘవఞ్జ్యోక్కః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

ప్రో ష్వస్మై పురోరథమిన్ద్రాయ శూషమర్చత|
అభీకే చిదు లోకకృత్సఙ్గే సమత్సు వృత్రహ|
 ---ఏ అస్మాకం బోధి చోదితా నభన్తామన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు||

త్వఁ సిన్ధూఁరవాసృజోऽధరాచో అహన్నహిమ్|
అశత్రురిన్ద్ర జజ్ఞిషే విశ్వం పుష్యసి వార్యమ్|
 ---ఏ తం త్వా పరి ష్వజామహే నభన్తామన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు||

వి షు విశ్వా అరాతయోऽర్యో నశన్త నో ధియః|
అస్తాసి శత్రవే వధం యో న ఇన్ద్ర జిఘాఁసతి|
 ---ఏ యా తే రాతిర్దదివసు నభన్తామన్యకేషాం జ్యాకా అధి ధన్వసు||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

రేవాఁ ఇద్రేవత స్తోతా స్యాత్త్వావతో మఘోనః|
ప్రేదు హరివః సుతస్య||

ఉక్థం చ న శస్యమానం నాగో రయిరా చికేత|
న గాయత్రం గీయమానమ్||

మా న ఇన్ద్ర పీయత్నవే మా శర్ధతే పరా దాః|
శిక్షా శచీవః శచీభిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

ఏన్ద్ర యాహి హరిభిరుప కణ్వస్య సుష్టుతిమ్|
దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో||

అత్రా వి నేమిరేషామురాం న ధూనుతే వృకః|
దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో||

ఆ త్వా గ్రావా వదనీహ సోమీ ఘోషేణ వక్షతు|
దివో అముష్య శాసతో దివం యయ దివావసో||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

పవస్వ సోమ మన్దయన్నిన్ద్రాయ మధుమత్తమః||

తే సుతాసో విపశ్చితః శుక్రా వాయుమసృక్షత||

అసృగ్రం దేవవీతయే వాజయన్తో రథా ఇవ||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

అగ్నిఁ హోతారం మన్యే దాస్వన్తం వసోః సూనుఁ సహసో జాతవేదసం విప్రం న జాతవేదసమ్|
య ఊర్ధ్వరో స్వధ్వరో దేవో దేవాచ్యా కృపా|
 ---ఏ ఘృతస్య విభ్రాష్టిమను శుక్రశోచిష ఆజుహ్వానస్య సర్పిషః||

యజిష్ఠం త్వా యజమానా హువేమ జ్యేష్ఠమఙ్గిరసాం విప్ర మన్మభిర్విప్రేభిః శుక్ర మన్మభిః|
పరిజ్మానమివ ద్యాఁ హోతారం చర్షణీనామ్|
 ---ఏ శోచిష్కేశం వృషణం యమిమా విశః ప్రావన్తు జూతయే విశః||

స హి పురూ చిదోజసా విరుక్మతా దీద్యానో భవతి ద్రుహన్తరః పరశుర్న ద్రుహన్తరః|
వీడు చిద్యస్య సమృతౌ శ్రువద్వనేవ యత్స్థిరమ్|
 ---ఏ నిష్షహమాణో యమతే నాయతే ధన్వాసహా నాయతే||