సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

అగ్నే తవ శ్రవో వయో మహి భ్రాజన్తే అర్చయో విభావసో|
బృహద్భానో శవసా వాజముక్థ్యం దధాసి దాశుషే కవే||

పావకవర్చాః శుక్రవర్చా అనూనవర్చా ఉదియర్షి భానునా|
పుత్రో మాతరా విచరన్నుపావసి పృణక్షి రోదసీ ఉభే||

ఊర్జో నపాజ్జాతవేదః సుశస్తిభిర్మన్దస్వ ధీతిభిర్హితః|
త్వే ఇషః సం దధుర్భూరివర్పసశ్చిత్రోతయో వామజాతాః||

ఇరజ్యన్నగ్నే ప్రథయస్వ జన్తుభిరస్మే రాయో అమర్త్య|
స దర్శతస్య వపుషో వి రాజసి పృణక్షి దర్శతం క్రతుమ్||

ఇష్కర్త్తారమధ్వరస్య ప్రచేతసం క్షయన్తఁ రాధసో మహః|
రాతిం వామస్య సుభగాం మహీమిషం దధాసి సానసిఁ రయిమ్||

ఋతావానం మహిషం విశ్వదర్శతమగ్నిఁ సుమ్నాయ దధిరే పురో జనాః|
శ్రుత్కర్ణఁ సప్రథస్తమం త్వా గిరా దైవ్యం మానుషా యుగా||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

ప్ర సో అగ్నే తవోతిభిః సువిరాభిస్తరతి వాజకర్మభిః|
యస్య త్వఁ సఖ్యమావిథ||

తవ ద్రప్సో నీలవాన్వాశ ఋత్వియ ఇన్ధానః సిష్ణవా దదే|
త్వం మహీనాముషసామసి ప్రియః క్షపో వస్తుషు రాజసి||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

తమోషధీర్దధిరే గర్భమృత్వియం తమాపో అగ్నిం జనయన్త మాతరః|
తమిత్సమానం వనినశ్చ వీరుధోऽన్తర్వతీశ్చ సువతే చ విశ్వహా||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

అగ్నిరిన్ద్రాయ పవతే దివి శుక్రో వి రాజతి|
మహిషీవ వి జాయతే||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

యో జాగార తమృచః కామయన్తే యో జాగార తము సామాని యన్తి|
యో జాగార తమయఁ సోమ ఆహ తవాహమస్మి సఖ్యే న్యోకాః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

అగ్నిర్జాగార తమృచః కామయన్తేగ్నిర్జాగార తము సామాని యన్తి|
అగ్నిర్జాగార తమయఁ సోమ ఆహ తవాహమస్మి సఖ్యే న్యోకాః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

నమః సఖిభ్యః పూర్వసద్భ్యో నమః సాకన్నిషేభ్యః|
యుఞ్జే వాచఁ శతపదీమ్||

యుఞ్జే వాచఁ శతపదీం గాయే సహస్రవర్త్తని|
గాయత్రం త్రైష్టుభం జగత్||

గాయత్రం త్రైష్టుభం జగద్విశ్వా రూపాణి సమ్భృతా|
దేవా ఓకాఁసి చక్రిరే||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

అగ్నిర్జ్యోతిర్జ్యోతిరగ్నిరిన్ద్రో జ్యోతిర్జ్యోతిరిన్ద్రః|
సూర్యో జ్యోతిర్జ్యోతిః సూర్యః||

పునరూర్జా ని వర్త్తస్వ పునరగ్న ఇషాయుషా|
పునర్నః పాహ్యఁహసః||

సహ రయ్యా ని వర్తస్వాగ్నే పిన్వస్వ ధారయా|
విశ్వప్స్న్యా విశ్వతస్పరి||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

యదిన్ద్రాహం యథా త్వమీశీయ వస్వ ఏక ఇత్|
స్తోతా మే గోసఖా స్యాత్||

శిక్షేయమస్మై దిత్సేయఁ శచీపతే మనీషిణే|
యదహం గోపతిః స్యామ్||

ధేనుష్ట ఇన్ద్ర సూనృతా యజమానాయ సున్వతే|
గామశ్వం పిప్యుషీ దుహే||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

ఆపో హి ష్ఠా మయోభువస్తా న ఊర్జే దధాతన|
మహే రణాయ చక్షసే||

యో వః శివతమో రసస్తస్య భాజయతేహ నః|
ఉశతీరివ మాతరః||

తస్మా అరం గమామ వో యస్య క్షయాయ జిన్వథ|
ఆపో జనయథా చ నః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

వాత ఆ వాతు బేషజఁ శమ్భు మయోభు నో హృదే|
ప్ర న అయూఁషి తారిషత్||

ఉత వాత పితాసి న ఉత భ్రాతోత నః సఖా|
స నో జీవాతవే కృధి||

యదదో వాత తే గృహేऽమృతం నిహితం గుహా|
తస్యో నో దేహి జీవసే||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

అభి వాజీ విశ్వరూపో జనిత్రఁ హిరణ్యయం బిభ్రదత్కఁ సుపర్ణః|
సూర్యస్య భానుమృతుథా వసానః పరి స్వయం మేధమృజ్రో జజాన||

అప్సు రేతః శిశ్రియే విశ్వరూపం తేజః పృథివ్యామధి యత్సమ్బభూవ|
అన్తరిక్షే స్వం మహిమానం మిమానః కనిక్రన్తి వృష్ణో అశ్వస్య రేతః||

అయఁ సహస్రా పరి యుక్తా వసానః సూర్యస్య భానుం యజ్ఞో దాధార|
సహస్రదాః శతదా భూరిదావా ధర్త్తా దివో భువనస్య విశ్పతిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

నాకే సుపర్ణముప యత్పతన్తఁ హృదా వేనన్తో అభ్యచక్షత త్వా|
హిరణ్యపక్షం వరుణస్య దూతం యమస్య యోనౌ శకునం భురణ్యుమ్||

ఊర్ధ్వో గన్ధర్వో అధి నాకే అస్థాత్ప్రత్యఙ్చిత్రా బిభ్రదస్యాయుధాని|
వసానో అత్కఁ సురభిం దృశే కఁ స్వర్ణ నామ జనత ప్రియాణి||

ద్రప్సః సముద్రమభి యజ్జిగాతి పశ్యన్గృధ్రస్య చక్షసా విధర్మన్|
భానుః శుక్రేణ శోచిషా చకానస్తృతీయే చక్రే రజసి ప్రియాణి||