సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః)



ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

ఆశుః శిశానో వృషభో న భీమో ఘనాఘనః క్షోభణశ్చర్షణీనామ్|
సఙ్క్రన్దనోऽనిమిష ఏకవీరః శతఁ సేనా అజయత్సాకమిన్ద్రః||

సఙ్క్రన్దనేనానిమిషేణ జిష్ణునా యుత్కారేణ దుశ్చ్యవనేన ధృష్ణునా|
తదిన్ద్రేణ జయత తత్సహధ్వం యుధో నర ఇషుహస్తేన వృష్ణా||

స ఇషుహస్తైః స నిషఙ్గిభిర్వశీ సఁస్రష్టా స యుధ ఇన్ద్రో గణేన|
సఁ సృష్టజిత్సోమపా బాహుశర్ధ్యూగ్రధన్వా ప్రతిహితాభిరస్తా||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

బృహస్పతే పరి దీయా రథేన రక్షోహామిత్రాఁ అపబాధమానః|
ప్రభఞ్జన్సేనాః ప్రమృణో యుధా జయన్నస్మాకమేధ్యవితా రథానామ్||

బలవిజ్ఞాయః స్థవిరః ప్రవీరః సహస్వాన్వాజీ సహమాన ఉగ్రః|
అభివీరో అభిసత్వా సహోజా జైత్రమిన్ద్ర రథమా తిష్ఠ గోవిత్||

గోత్రభిదం గోవిదం వజ్రబాహుం జయన్తమజ్మ ప్రమృణన్తమోజసా|
ఇమఁ సజాతా అను వీరయధ్వమిన్ద్రఁ సఖాయో అను సఁ రభధ్వమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

అభి గోత్రాణి సహసా గాహమానోऽదయో వీరః శతమన్యురిన్ద్రః|
దుశ్చ్యవనః పృతనాషాడయుధ్యోऽస్మాకఁ సేనా అవతు ప్ర యుత్సు||

ఇన్ద్ర ఆసాం నేతా బృహస్పతిర్దక్షిణా యజ్ఞః పుర ఏతు సోమః|
దేవసేనానామభిభఞ్జతీనాం జయన్తీనాం మరుతో యన్త్వగ్రమ్||

ఇన్ద్రస్య వృష్ణో వరుణస్య రాజ్ఞ ఆదిత్యానాం మరుతాఁ శర్ధ ఉగ్రమ్|
మహామనసాం భువనచ్యవానాం ఘోషో దేవానాం జయతాముదస్థాత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ఉద్ధర్షయ మఘవన్నాయుధాన్యుత్సత్వనాం మామకానాం మనాఁసి|
ఉద్వృత్రహన్వాజినాం వాజినాన్యుద్రథానాం జయతాం యన్తు ఘోషాః||

అస్మాకమిన్ద్రః సమృతేషు ధ్వజేష్వస్మాకం యా ఇషవస్తా జయన్తు|
అస్మాకం వీరా ఉత్తరే భవన్త్వస్మాఁ ఉ దేవా అవతా హవేషు||

అసౌ యా సేనా మరుతః పరేషామభ్యేతి న ఓజసా స్పర్ధమానా|
తాం గూహత తమసాపవ్రతేన యథైతేషామన్యో అన్యం న జానాత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

అమీషాం చిత్తం ప్రతిలోభయన్తీ గృహాణాఙ్గాన్యప్వే పరేహి|
అభి ప్రేహి నిర్దహ హృత్సు శోకైరన్ధేనామిత్రాస్తమసా సచన్తామ్||

ప్రేతా జయతా నర ఇన్ద్రో వః శర్మ యచ్ఛతు|
ఉగ్రా వః సన్తు బాహవోऽనాధృష్యా యథాసథ||

అవసృష్టా పరా పత శరవ్యే బ్రహ్మసఁశితే|
గచ్ఛామిత్రాన్ప్ర పద్యస్వ మామీషాం కం చ నోచ్ఛిషః||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

కఙ్కాః సుపర్ణా అను యన్త్వేనాన్గృధ్రాణామన్నమసావస్తు సేనా|
మైషాం మోచ్యఘహారశ్చ నేన్ద్ర వయాఁస్యేనాననుసంయన్తు సర్వాన్||

అమిత్రసేనాం మఘవన్నస్మాఞ్ఛత్రుయతీమభి|
ఉభౌ తామిన్ద్ర వృత్రహన్నగ్నిశ్చ దహతం ప్రతి||

యత్ర బాణాః సమ్పతన్తి కుమారా విశిఖా ఇవ|
తత్రా నో బ్రహ్మణస్పతిరదితిః శర్మ యచ్ఛతు విశ్వాహా శర్మ యచ్ఛతు||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

వి రక్షో వి మృధో జహి వి వృత్రస్య హనూ రుజ|
వి మన్యుమిన్ద్ర వృత్రహన్నమిత్రస్యాభిదాసతః||

వి న ఇన్ద్ర మృధో జహి నీచా యచ్ఛ పృతన్యతః|
యో అస్మాఁ అభిదాసత్యధరం గమయా తమః||

ఇన్ద్రస్య బాహూ స్థవిరౌ యువానావనాధృష్యౌ సుప్రతీకావసహ్యౌ|
తౌ యుఞ్జీత ప్రథమౌ యోగ ఆగతే యాభ్యాం జితమసురాణాఁ సహో మహత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

మర్మాణి తే వర్మణా చ్ఛాదయామి సోమస్త్వా రాజామృతేనాను వస్తామ్|
ఉరోర్వరీయో వరుణస్తే కృణోతు జయన్తం త్వాను దేవా మదన్తు||

అన్ధా అమిత్రా భవతాశీర్షాణోऽహయ ఇవ|
తేషాం వో అగ్నినున్నానామిన్ద్రో హన్తు వరంవరమ్||

యో నః స్వోऽరణో యశ్చ నిష్ట్యో జిఘాఁసతి|
దేవాస్తఁ సర్వే ధూర్వన్తు బ్రహ్మ వర్మ మమాన్తరఁ శర్మ వర్మ మమాన్తరమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - నవమ ప్రపాఠకః - తృతీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

మృగో న భీమః కుచరో గిరిష్ఠాః పరావత ఆ జగన్థా పరస్యాః|
సృకఁ సఁశాయ పవిమిన్ద్ర తిగ్మం వి శత్రూం తాఢి వి మృధో నుదస్వ||

భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః|
స్థిరైరఙ్గైస్తుష్టువాఁ సస్తనూభిర్వ్యశేమహి దేవహితం యదాయుః||
 
స్వస్తి న ఇన్ద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః|
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు||

 ----ఏ ఓం స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు||


||ఇత్యుత్తరార్చికః||

||ఇతి సామవేదసంహితా సమాప్తా||