సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

అక్రాన్త్సముద్రః ప్రథమే విధర్మం జనయన్ప్రజా భువనస్య గోపాః|
వృషా పవిత్రే అధి సానో అవ్యే బృహత్సోమో వావృధే స్వానో అద్రిః||

మత్సి వాయుమిష్టయే రాధసే చ మత్సి మిత్రావరుణా పూయమానః|
మత్సి శర్ధో మారుతం మత్సి దేవాన్మత్సి ద్యావాపృథివీ దేవ సోమ||

మహత్తత్సోమో మహిషశ్చకారాపాం యద్గర్భోऽవృణీత దేవాన్|
అదధాదిన్ద్రే పవమాన ఓజోऽజనయత్సూర్యే జ్యోతిరిన్దుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

ఏష దేవో అమర్త్యః పర్ణవీరివ దీయతే|
అభి ద్రోణాన్యాసదమ్||

ఏష విప్రైరభిష్టుతోऽపో దేవో వి గాహతే|
దధద్రత్నాని దాశుషే||

ఏష విశ్వాని వార్యా శూరో యన్నివ సత్వభిః|
పవమానః సిషాసతి||

ఏష దేవో రథర్యతి పవమానో దిశస్యతి|
ఆవిష్కృణోతి వగ్వనుమ్||

ఏష దేవో విపన్యుభిః పవమాన ఋతాయుభిః|
హరిర్వాజాయ మృజ్యతే||

ఏష దేవో విపా కృతోऽతి హ్వరాఁసి ధావతి|
పవమానో అదాభ్యః||

ఏష దివం వి ధావతి తిరో రజాఁసి ధారయా|
పవమానః కనిక్రదత్||

ఏష దివం వ్యాసరత్తిరో రజాఁస్యస్పృతః|
పవమానః స్వధ్వరః||

ఏష ప్రత్నేన జన్మనా దేవో దేవేభ్యః సుతః|
హరిః పవిత్రే అర్షతి||

ఏష ఉ స్య పురువ్రతో జజ్ఞానో జనయన్నిషః|
ధారయా పవతే సుతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

ఏష ధియా యాత్యణ్వ్య శూరో రథేభిరాశుభిః|
గచ్ఛన్నిన్ద్రస్య నిష్కృతమ్||

ఏష పురూ ధియాయతే బృహతే దేవతాతయే|
యత్రామృతాస ఆశత||

ఏతం మృజన్తి మర్జ్యముప ద్రోణేష్వాయవః|
ప్రచక్రాణం మహీరిషః||

ఏష హితో వి నీయతేऽన్తః శున్ధ్యావతా పథా|
యదీ తుఞ్జన్తి భూర్ణయః||

ఏష రుక్మిభిరీయతే వాజి శుభ్రేభిరఁశుభిః|
పతిః సిన్ధూనాం భవన్||

ఏష శృఙ్గాణి దోధువచ్ఛిశీతే యూథ్యో వృషా|
నృమ్ణా దధాన ఓజసా||

ఏష వసూని పిబ్దనః పరుషా యయివాఁ అతి|
అవ శాదేషు గచ్ఛతి||

ఏతము త్యం దశ క్షిపో హరిఁ హివన్తి యాతవే|
స్వాయుధం మదిన్తమమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ఏష ఉ స్య వృషా రథోऽవ్యా వారేభిరవ్యత|
గచ్ఛన్వాజఁ సహస్రిణమ్||

ఏతం త్రితస్య యోషణో హరిఁ హిన్వన్త్యద్రిభిః|
ఇన్దుమిన్ద్రాయ పీతయే||

ఏష స్య మానుషీష్వా శ్యేనో న విక్షు సీదతి|
గచ్ఛం జారో న యోషితమ్||

ఏష స్య మద్యో రసోऽవ చష్టే దివః శిశుః|
య ఇన్దుర్వారమావిశత్||

ఏష స్య పీతయే సుతో హరిరర్షతి ధర్ణసిః|
క్రన్దన్యోనిమభి ప్రియమ్||

ఏతం త్యఁ హరితో దశ మర్మృజ్యన్తే అపస్యువః|
యాభిర్మదాయ శుమ్భతే||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

ఏష వాజీ హితో నృభిర్విశ్వవిన్మనసస్పతిః|
అవ్యో వారం వి ధావతి||

ఏష పవిత్రే అక్షరత్సోమో దేవేభ్యః సుతః|
విశ్వా ధామాన్యావిశన్||

ఏష దేవః శుభాయతేऽధి యోనావమర్త్యః|
వృత్రహా దేవవీతమః||

ఏష వృషా కనిక్రదద్దశభిర్జామిభిర్యతః|
అభి ద్రోణాని ధావతి||

ఏష సూర్యమరోచయత్పవమానో అధి ద్యవి|
పవిత్రే మత్సరో మదః||

ఏష సూర్యేణ హాసతే సంవసానో వివస్వతా|
పతిర్వాచో అదాభ్యః||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

ఏష కవిరభిష్టుతః పవిత్రే అధి తోశతే|
పునానో ఘ్నన్నప ద్విషః||

ఏష ఇన్ద్రాయ వాయవే స్వర్జిత్పరి షిచ్యతే|
పవిత్రే దక్షసాధనః||

ఏష నృభిర్వి నీయతే దివో మూర్ధా వృషా సుతః|
సోమో వనేషు విశ్వవిత్||

ఏష గవ్యురచిక్రదత్పవమానో హిరణ్యయుః|
ఇన్దుః సత్రాజిదస్తృతః||

ఏష శుష్మ్యసిష్యదదన్తరిక్షే వృషా హరిః|
పునాన ఇన్దురిన్ద్రమా||

ఏష శుష్మ్యదాభ్యః సోమః పునానో అర్షతి|
దేవావీరఘశఁసహా||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

స సుతః పీతయే వృషా సోమః పవిత్రే అర్షతి|
విఘ్నన్రక్షాఁసి దేవయుః||

స పవిత్రే విచక్షణో హరిరర్షతి ధర్ణసిః|
అభి యోనిం కనిక్రదత్||

స వాజీ రోచనా దివః పవమానో వి ధావతి|
రక్షోహా వారమవ్యయమ్||

స త్రితస్యాధి సానవి పవమానో అరోచయత్|
జామిభిః సూర్యఁ సహ||

స వృత్రహా వృషా సుతో వరివోవిదదాభ్యః|
సోమో వాజమివాసరత్||

స దేవః కవినేషితోऽభి ద్రోణాని ధావతి|
ఇన్దురిన్ద్రాయ మఁహయన్||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

యః పావమానీరధ్యేత్యృషిభిః సమ్భృతఁ రసమ్|
సర్వఁ స పూతమశ్నాతి స్వదితం మాతరిశ్వనా||

పావమానీర్యో అధ్యేత్యృషిభిః సమ్భృతఁ రసమ్|
తస్మై సరస్వతీ దుహే క్షీరఁ సర్పిర్మధూదకమ్||

పావమానీః స్వస్త్యయనీః సుదుఘా హి ఘృతశ్చుతః|
ఋషిభిః సంభృతో రసో బ్రాహ్మణేష్వమృతఁ హితమ్||

పావమానీర్దధన్తు న ఇమం లోకమథో అముమ్|
కామాన్త్సమర్ధయన్తు నో దేవీర్దేవైః సమాహృతాః||

యేన దేవాః పవిత్రేణాత్మానం పునతే సదా|
తేన సహస్రధారేణ పావమానీః పునన్తు నః||

పావమానీః స్వస్త్యయనీస్తాభిర్గచ్ఛతి నాన్దనమ్|
పుణ్యాఁశ్చ భక్షాన్భక్షయత్యమృతత్వం చ గచ్ఛతి||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

అగన్మ మహా నమసా యవిష్ఠం యో దీదాయ సమిద్ధః స్వే దురోణే|
చిత్రభానుఁ రోదసీ అన్తరుర్వీ స్వాహుతం విశ్వతః ప్రత్యఞ్చమ్||

స మహ్నా విశ్వా దురితాని సాహ్వానగ్ని ష్టవే దమ ఆ జాతవేదాః|
స నో రక్షిషద్దురితాదవద్యాదస్మాన్గృణత ఉత నో మఘోనః||

త్వం వరుణ ఉత మిత్రో అగ్నే త్వాం వర్ధన్తి మతిభిర్వసిష్ఠాః|
త్వే వసు సుషణనాని సన్తు యూయం పాత స్వస్తిభిః సదా నః||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

మహాఁ ఇన్ద్రో య ఓజసా పర్జన్యో వృష్టిమాఁ ఇవ|
స్తోమైర్వత్సస్య వావృధే||

కణ్వా ఇన్ద్రం యదక్రత స్తోమైర్యజ్ఞస్య సాధనమ్|
జామి బ్రువత ఆయుధా||

ప్రజామృతస్య పిప్రతః ప్ర యద్భరన్త వహ్నయః|
విప్రా ఋతస్య వాహసా||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

పవమానస్య జిఘ్నతో హరేశ్చన్ద్రా అసృక్షత|
జీరా అజిరశోచిషః||

పవమానో రథీతమః శుభ్రేభిః శుభ్రశస్తమః|
హరిశ్చన్ద్రో మరుద్గణః||

పవమాన్ వ్యశ్నుహి రశ్మిభిర్వాజసాతమః|
దధత్స్తోత్రే సువీర్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

పరీతో షిఞ్చతా సుతఁ సోమో య ఉత్తమఁ హవిః|
దధన్వాఁ యో నర్యో అప్స్వాన్తరా సుషావ సోమమద్రిభిః||

నూనం పునానోऽవిభిః పరి స్రవాదబ్ధః సురభిన్తరః|
సుతే చిత్వాప్సు మదామో అన్ధసా శ్రీణన్తో గోభిరుత్తరమ్||

పరి స్వానశ్చక్షసే దేవమాదనః క్రతురిన్దుర్విచక్షణః||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

అసావి సోమో అరుషో వృషా హరీ రాజేవ దస్మో అభి గా అచిక్రదత్|
పునానో వారమత్యేష్యవ్యయఁ శ్యేనో న యోనిం ఘృతవన్తమాసదత్||

పర్జన్యః పితా మహిషస్య పర్ణినో నాభా పృథివ్యా గిరిషు క్షయం దధే|
స్వసార ఆపో అభి గా ఉదాసరన్త్సం గ్రావభిర్వసతే వీతే అధ్వరే||

కవిర్వేధస్యా పర్యేషి మాహినమత్యో న మృష్టో అభి వాజమర్షసి|
అపసేధన్దురితా సోమ నో మృడ ఘృతా వసానః పరి యాసి నిర్ణిజమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

శ్రాయన్త ఇవ సూర్యం విశ్వేదిన్ద్రస్య భక్షత|
వసూని జాతో జనిమాన్యోజసా ప్రతి భాగం న దీధిమః||

అలర్షిరాతిం వసుదాముప స్తుహి భద్రా ఇన్ద్రస్య రాతయః|
యో అస్య కామం విధతో న రోషతి మనో దానాయ చోదయన్||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

యత ఇన్ద్ర భయామహే తతో నో అభ్యం కృధి|
మఘవన్ఛగ్ధి తవ తన్న ఊతయే వి ద్విషో వి మృధో జహి||

త్వఁ హి రాధస్పతే రాధసో మహః క్షయస్యాసి విధ్రత్తా|
తం త్వా వయం మఘవన్నిన్ద్ర గిర్వణః సుతావన్తో హవామహే||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

త్వఁ సోమాసి ధారయుర్మన్ద్ర ఓజిష్ఠో అధ్వరే|
పవస్వ మఁహయద్రయిః||

త్వఁ సుతో మదిన్తమో దధన్వాన్మత్సరిన్తమః|
ఇన్దుః సత్రాజిదస్తృతః||

త్వఁ సుష్వాణో అద్రిభిరభ్యర్ష కనిక్రదత్|
ద్యుమన్తఁ శుష్మా భర||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

పవస్వ దేవవీతయ ఇన్దో ధారాభిరోజసా|
ఆ కలశం మధుమాన్త్సోమ నః సదః||

తవ ద్రప్సా ఉదప్రుత ఇన్ద్రం మదాయ వావృధుః|
త్వాం దేవాసో అమృతాయ కం పపుః||

ఆ నః సుతాస ఇన్దవః పునానా ధావతా రయిమ్|
వృష్టిద్యావో రీత్యాపః స్వర్విదః||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

పరి త్యఁ హర్యతఁ హరిం బభ్రుం పునన్తి వారేణ|
యో దేవాన్విశ్వాఁ ఇత్పరి మదేన సహ గచ్ఛతి||

ద్విర్యం పఞ్చ స్వయశసఁ సఖాయో అద్రిసఁహతమ్|
ప్రియమిన్ద్రస్య కామ్యం ప్రస్నాపయన్త ఊర్మయః||

ఇన్ద్రాయ సోమ పాతవే వృత్రఘ్నే పరి షిచ్యసే|
నరే చ దక్షిణావతే వీరాయ సదనాసదే||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

పవస్వ సోమ మహే దక్షాయాశ్వో న నిక్తో వాజీ ధనాయ||

ప్ర తే సోతారో రసం మదాయ పునన్తి సోమం మహే ద్యుమ్నాయ||

శిశుం జజ్ఞానఁ హరిం మృజన్తి పవిత్రే సోమం దేవేభ్య ఇన్దుమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 20[మార్చు]

ఉషో షు జాతమప్తురం గోభిర్భఙ్గం పరిష్కృతమ్|
ఇన్దుం దేవా అయాసిషుః||

తమిద్వర్ధన్తు నో గిరో వత్సఁ సఁశిశ్వరీరివ|
య ఇన్ద్రస్య హృదఁసనిః||

అర్షా నః సోమ శం గవే ధుక్షస్వ పిప్యుషీమిషమ్|
వర్ధా సముద్రముక్థ్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 21[మార్చు]

ఆ ఘా యే అగ్నిమిన్ధతే స్తృణన్తి బర్హిరానుషక్|
యేషామిన్ద్రో యువా సఖా||

బృహన్నిదిధ్మ ఏషాం భూరి శస్త్రం పృథుః స్వరుః|
యేషామిన్ద్రో యువా సఖా||

అయుద్ధ ఇద్యుధా వృతఁ శూర ఆజతి సత్వభిః|
యేషామిన్ద్రో యువా సఖా||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 22[మార్చు]

య ఏక ఇద్విదయతే వసు మర్త్తాయ దాశుషే|
ఈశానో అప్రతిష్కుత ఇన్ద్రో అఙ్గ||

యశ్చిద్ధి త్వా బహుభ్య ఆ సుతావాఁ ఆవివాసతి|
ఉగ్రం తత్పత్యతే శవ ఇన్ద్రో అఙ్గ||

కదా మర్త్తమరాధసం పదా క్షుమ్పమివ స్ఫురత్|
కదా నః శుశ్రవద్గిర ఇన్ద్రో అఙ్గ||

ఉత్తర ఆర్చికః - పఞ్చమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 23[మార్చు]

గాయన్తి త్వా గాయత్రిణోऽర్చన్త్యర్కమర్కిణః|
బ్రహ్మాణస్త్వా శతక్రత ఉద్వఁశమివ యేమిరే||

యత్సానోః సాన్వారుహో భూర్యస్పష్ట కర్త్త్వమ్|
తదిన్ద్రో అర్థం చేతతి యూథేన వృష్ణిరేజతి||

యుఙ్క్ష్వా హి కేశినా హరీ వృషణా కక్ష్యప్రా|
అథా న ఇన్ద్ర సోమపా గిరాముపశ్రుతిం చర||