సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః)


ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

ప్ర కావ్యముశనేవ బ్రువాణో దేవో దేవానాం జనిమా వివక్తి|
మహివ్రతః శుచిబన్ధుః పావకః పదా వరాహో అభ్యేతి రేభన్||

ప్ర హఁసాసస్తృపలా వగ్నుమచ్ఛామాదస్తం వృషగణా అయాసుః|
ఆఙ్గోషిణం పవమానఁ సఖాయో దుర్మర్షం వాణం ప్ర వదన్తి సాకమ్||

స యోజత ఉరుగాయస్య జూతిం వృథా క్రీడన్తం మిమతే న గావః|
పరీణసం కృణుతే తిగ్మశృఙ్గో దివా హరిర్దదృశే నక్తమృజ్రః||

ప్ర స్వానాసో రథా ఇవార్వన్తో న అవస్యవః|
సోమాసో రాయే అక్రముః||

హిన్వానాసో రథా ఇవ దధన్విరే గభస్త్యోః|
భరాసః కారిణామివ||

రాజానో న ప్రశస్తిభిః సోమాసో గోభిరఞ్జతే|
యజ్ఞో న సప్త ధాతృభిః||

పరి స్వానాస ఇన్దవో మదాయ బర్హణా గిరా|
మధో అర్షన్తి ధారయా||

ఆపానాసో వివస్వతో జిన్వన్త ఉషసో భగమ్|
సూరా అణ్వం వి తన్వతే||

అప ద్వారా మతీనాం ప్రత్నా ఋణ్వన్తి కారవః|
వృష్ణో హరస ఆయవః||

సమీచీనాస ఆశత హోతారః సప్తజానయః|
పదమేకస్య పిప్రతః||

నాభా నాభిం న ఆ దదే చక్షుషా సూర్య దృశే|
కవేరపత్యమా దుహే||

అభి ప్రియం దివస్పదమధ్వర్యుభిర్గుహా హితమ్|
సూరః పస్యతి చక్షసా||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

అసృగ్రమిన్దవః పథా ధర్మన్నృతస్య సుశ్రియః|
విదానా అస్య యోజనా||

ప్ర ధారా మధో అగ్రియో మహీరపో వి గాహతే|
హవిర్హవిఃషు వన్ద్యః||

ప్ర యుజా వాచో అగ్రియో వృషో అచిక్రదద్వనే|
సద్మాభి సత్యో అధ్వరః||

పరి యత్కావ్యా కవిర్నృమ్ణా పునానో అర్షతి|
స్వర్వాజీ సిషాసతి||

పవమానో అభి స్పృధో విశో రాజేవ సీదతి|
యదీమృణ్వన్తి వేధసః||

అవ్యా వారే పరి ప్రియో హరిర్వనేషు సీదతి|
రేభో వనుష్యతే మతి||

స వాయుమిన్ద్రమశ్వినా సాకం మదేన గచ్ఛతి|
రణా యో అస్య ధర్మణా||

ఆ మిత్రే వరుణే భగే మధోః పవన్త ఊర్మయః|
విదానా అస్య శక్మభిః||

అస్మభ్యఁ రోదసీ రయిం మధ్వో వాజస్య సాతయే|
శ్రవో వసూని సఞ్జితమ్||

ఆ తే దక్షం మయోభువం వహ్నిమద్యా వృణీమహే|
పాన్తమా పురుస్పృహమ్||

ఆ మన్ద్రమా వరేణ్యమా విప్రమా మనీషిణమ్|
పాన్తమా పురుస్పృహమ్||

ఆ రయిమా సుచేతునమా సుక్రతో తనూష్వా|
పాన్తమా పురుస్పృహమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

మూర్ధానం దివో అరతిం పృథివ్యా వైశ్వానరమృత ఆ జాతమగ్నిమ్|
కవిఁ సమ్రాజమతిథిం జనానామాసన్నః పాత్రం జనయన్త దేవాః||

త్వాం విశ్వే అమృత జాయమానఁ శిశుం న దేవా అభి సం నవన్తే|
తవ క్రతుభిరమృతత్వమాయన్వైశ్వానర యత్పిత్రోరదీదేః||

నాభిం యజ్ఞానాఁ సదనఁ రయీణాం మహామాహావమభి సం నవన్త|
వైశ్వానరఁ రథ్యమధ్వరాణాం యజ్ఞస్య కేతుం జనయన్త దేవాః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ప్ర వో మిత్రాయ గాయత వరుణాయ విపా గిరా|
మహిక్షత్రావృతం బృహత్||

సమ్రాజా యా ఘృతయోనీ మిత్రశ్చోభా వరుణశ్చ|
దేవా దేవేషు ప్రశస్తా||

తా నః శక్తం పర్థివస్య మహో రాయో దివ్యస్య|
మహి వాం క్షత్రం దేవేషు||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

ఇన్ద్రా యాహి చిత్రభానో సుతా ఇమే త్వాయవః|
అణ్వీభిస్తనా పూతాసః||

ఇన్ద్రా యాహి ధియేషితో విప్రజూతః సుతావతః|
ఉప బ్రహ్మాణి వాఘతః||

ఇన్ద్రా యాహి తూతుజాన ఉప బ్రహ్మాణి హరివః|
సుతే దధిష్వ నశ్చనః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

తమీడిష్వ యో అర్చిషా వనా విశ్వా పరిష్వజత్|
కృష్ణా కృణోతి జిహ్వయా||

య ఇద్ధ ఆవివాసతి సుమ్నమిన్ద్రస్య మర్త్యః|
ద్యుమ్నాయ సుతరా అపః||

తా నో వాజవతీరిష ఆశూన్పిపృతమర్వతః|
ఏన్ద్రమగ్నిం చ వోఢవే||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

ప్రో అయాసీదిన్దురిన్ద్రస్య నిష్కృతఁ సఖా సఖ్యుర్న ప్ర మినాతి సఙ్గిరమ్|
మర్య ఇవ యువతిభిః సమర్షతి సోమః కలశే శతయామ్నా పథా||

ప్ర వో ధియో మన్ద్రయువో విపన్యువః పనస్యువః సంవరణేష్వక్రముః|
హరిం క్రీడన్తమభ్యనూషత స్తుభోऽభి ధేనవః పయసేదశిశ్రయుః||

ఆ నః సోమ సంయతం పిప్యుషీమిషమిన్దో పవస్వ పవమాన ఊర్మిణా|
యా నో దోహతే త్రిరహన్నసశ్చుషీ క్షుమద్వాజవన్మధుమత్సువీర్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

న కిష్టం కర్మణా నశద్యశ్చకార సదావృధమ్|
ఇన్ద్రం న యజ్ఞైర్విశ్వగూర్త్తమృభ్వసమధృష్టం ధృష్ణుమోజసా||

అషాఢముగ్రం పృతనాసు సాసహిం యస్మిన్మహీరురుజ్రయః|
సం ధేనవో జాయమానే అనోనవుర్ద్యావః క్షామీరనోనవుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

సఖాయ ఆ ని షీదత పునానాయ ప్ర గాయత|
శిశుం న యజ్ఞైః పరి భూషత శ్రియే||

సమీ వత్సం న మాతృభిః సృజతా గయసాధనమ్|
దేవావ్యాం మదమభి ద్విశవసమ్||

పునాతా దక్షసాధనం యథా శర్ధాయ వీతయే|
యథా మిత్రాయ వరుణాయ శన్తమమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

ప్ర వాజ్యక్షాః సహస్రధారస్తిరః పవిత్రం వి వారమవ్యమ్||

స వాజ్యక్షాః సహస్రరేతా అద్భిర్మృజానో గోభిః శ్రీణానః||

ప్ర సోమ యాహీన్ద్రస్య కుక్షా నృభిర్యేమానో అద్రిభిః సుతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

యే సోమాసః పరావతి యే అర్వావతి సున్విరే|
యే వాదః శర్యణావతి||

య ఆర్జీకేషు కృత్వసు యే మధ్యే పస్త్యానామ్|
యే వా జనేషు పఞ్చసు||

తే నో వృష్టిం దివస్పరి పవన్తామా సువీర్యమ్|
స్వానా దేవాస ఇన్దవః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

ఆ తే వత్సో మనో యమత్పరమాచ్చిత్సధస్థాత్|
అగ్నే త్వాం కామయే గిరా||

పురుత్రా హి సదృఙ్ఙసి దిశో విశ్వా అను ప్రభుః|
సమత్సు త్వా హవామహే||

సమత్స్వగ్నిమవసే వాజయన్తో హవామహే|
వాజేషు చిత్రరాధసమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

త్వం న ఇన్ద్రా భర ఓజో నృమ్ణఁ శతక్రతో విచర్షణే|
ఆ వీరం పృతనాసహమ్||

త్వఁ హి నః పితా వసో త్వం మాతా శతక్రతో బభూవిథ|
అథా తే సుమ్నమీమహే||

త్వాఁ శుష్మిన్పురుహూత వాజయన్తముప బ్రువే సహస్కృత|
స నో రాస్వ సువీర్యమ్||

యదిన్ద్ర చిత్ర మ ఇహ నాస్తి త్వాదాతమద్రివః|
రాధస్తన్నో విదద్వస ఉభయాహస్త్యా భర||

యన్మన్యసే వరేణ్యమిన్ద్ర ద్యుక్షం తదా భర|
విద్యామ తస్య తే వయమకూపారస్య దావనః||

యత్తే దిక్షు ప్రరాధ్యం మనో అస్తి శ్రుతం బృహత్|
తేన దృఢా చిదద్రివ ఆ వాజం దర్షి సాతయే||