సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః)


ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

జ్యోతిర్యజ్ఞస్య పవతే మధు ప్రియం పితా దేవానాం జనితా విభూవసుః|
దధాతి రత్నఁ స్వధయోరపీచ్యం మదిన్తమో మత్సర ఇన్ద్రియో రసః||

అభిక్రన్దన్కలశం వాజ్యర్షతి పతిర్దివః శతధారో విచక్షణః|
హరిర్మిత్రస్య సదనేషు సీదతి మర్మృజానోऽవిభిః సిన్ధుభిర్వృషా||

అగ్రే సిన్ధూనాం పవమానో అర్షత్యగ్రే వాచో అగ్రియో గోషు గచ్ఛసి|
అగ్రే వాజస్య భజసే మహద్ధనఁ స్వాయుధః సోతృభిః సోమ సూయసే||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

అసృక్షత ప్ర వాజినో గవ్యా సోమాసో అశ్వయా|
శుక్రాసో వీరయాశవః||

శుమ్భమానో ఋతాయుభిర్మృజ్యమానా గభస్త్యోః|
ర్మ్----- పవన్తే వారే అవ్యయే||

తే విశ్వా దాశుషే వసు సోమా దివ్యాని పార్థివా|
పవన్తామాన్తరిక్ష్యా||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

పవస్వ దేవవీరతి పవిత్రఁ సోమ రఁహ్యా|
ఇన్ద్రమిన్దో వృషా విశ||

ఆ వచ్యస్వ మహి ప్సరో వృషేన్దో ద్యుమ్నవత్తమః|
ఆ యోనిం ధర్ణసిః సదః||

అధుక్షత ప్రియం మధు ధారా సుతస్య వేధసః|
అపో వసిష్ట సుక్రతుః||

మహాన్తం త్వా మహీరన్వాపో అర్షన్తి సిన్ధవః|
యద్గోభిర్వాసయిష్యసే||

సముద్రో అప్సు మామృజే విష్టమ్భో ధరుణో దివః|
సోమః పవిత్రే అస్మయుః||

అచిక్రదద్వృషా హరిర్మహాన్మిత్రో న దర్శతః|
సఁ సూర్యేణ దిద్యుతే||

గిరస్త ఇన్ద ఓజసా మర్మృజ్యన్తే అపస్యువః|
యాభిర్మదాయ శుమ్భసే||

తం త్వా మదాయ ఘృష్వయ ఉ లోకకృత్నుమీమహే|
తవ ప్రశస్తయే మహే||

గోషా ఇన్దో నృషా అస్యశ్వసా వాజసా ఉత|
ఆత్మా యజ్ఞస్య పూర్వ్యః||

అస్మభ్యమిన్దవిన్ద్రియం మధోః పవస్వ ధారయా|
పర్జన్యో వృష్టిమాఁ ఇవ||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

సనా చ సోమ జేషి చ పవమాన మహి శ్రవః|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

సనా జ్యోతిః సనా స్వార్విశ్వా చ సోమ సౌభగా|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

సనా దక్షముత క్రతుమప సోమ మృధో జహి|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

పవీతారః పునీతన సోమమిన్ద్రాయ పాతవే|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

త్వఁ సూర్యే న ఆ భజ తవ క్రత్వా తవోతిభిః|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

తవ క్రత్వా తవోతిభిర్జ్యోక్పశ్యేమ సూర్యమ్|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

అభ్యర్ష స్వాయుధ సోమ ద్విబర్హసఁ రయిమ్|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

అభ్యార్షానపచ్యుతో వాజిన్త్సమత్సు సాసహిః|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

త్వాం యజ్ఞైరవీవృధన్పవమాన విధర్మణి|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

రయిం నశ్చిత్రమశ్వినమిన్దో విశ్వాయుమా భర|
అథా నో వస్యసస్కృధి||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

తరత్స మన్దీ ధావతి ధారా సుతస్యాన్ధసః|
తరత్స మన్దీ ధావతి||

ఉస్రా వేద వసూనాం మర్త్తస్య దేవ్యవసః|
తరత్స మన్దీ ధావతి||

ధ్వస్రయోః పురుషన్త్యోరా సహస్రాణి దద్మహే|
తరత్స మన్దీ ధావతి||

ఆ యయోస్త్రిఁశతం తనా సహస్రాణి చ దద్మహే|
తరత్స మన్దీ ధావతి||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

ఏతే సోమా అసృక్షత గృణానాః శవసే మహే|
మదిన్తమస్య ధారయా||

అభి గవ్యాని వీతయే నృమ్ణా పునానో అర్షసి|
సనద్వాజః పరి స్రవ||

ఉత నో గోమతీరిషో విశ్వా అర్ష పరిష్టుభః|
గృణానో జమదగ్నినా||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

ఇమఁ స్తోమమర్హతే జాతవేదసే రథమివ సం మహేమా మనీషయా|
భద్రా హి నః ప్రమతిరస్య సఁసద్యగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ||

భరామేధ్మం కృణవామా హవీఁషి తే చితయన్తః పర్వణాపర్వణా వయమ్|
జీవాతవే ప్రతరఁ సాధయా ధియోऽగ్నే సఖ్యే మ రిషామా వయం తవ||

శకేమ త్వా సమిధఁ సాధయా ధియస్త్వే దేవా హవిరదన్త్యాహుతమ్|
త్వమాదిత్యాఁ ఆ వహ తాన్హ్యూశ్మస్యగ్నే సఖ్యే మా రిషామా వయం తవ||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

ప్రతి వాఁ సూర ఉదితే మిత్రం గృణీషే వరుణమ్|
అర్యమణఁ రిశాదసమ్||

రాయా హిరణ్యయా మతిరియమవృకాయ శవసే|
ఇయం విప్రామేధసాతయే||

తే స్యామ దేవ వరుణ తే మిత్ర సూరిభిః సహ|
ఇషఁ స్వశ్చ ధీమహి||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

భిన్ధి విశ్వా అప ద్విషః పరి బాధో జహీ మృధః|
వసు స్పార్హం తదా భర||

యస్య తే విశ్వమానుషగ్భూరేర్దత్తస్య వేదతి|
వసు స్పార్హం తదా భర||

యద్వీడావిన్ద్ర యత్స్థిరే యత్పర్శానే పరాభృతమ్|
వసు స్పార్హం తదా భర||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

యజ్ఞస్య హి స్థ ఋత్విజా సస్నీ వాజేషు కర్మసు|
ఇన్ద్రాగ్నీ తస్య బోధతమ్||

తోశాసా రథయావానా వృత్రహణాపరాజితా|
ఇన్ద్రాగ్నీ తస్య బోధతమ్||

ఇదం వాం మదిరం మధ్వధుక్షన్నద్రిభిర్నరః|
ఇన్ద్రాగ్నీ తస్య బోధతమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

ఇన్ద్రాయేన్దో మరుత్వతే పవస్వ మధుమత్తమః|
అర్కస్య యోనిమాసదమ్||

తం త్వా విప్రా వచోవిదః పరిష్కృణ్వన్తి ధర్ణసిమ్|
సం త్వా మృజన్త్యాయవః||

రసం తే మిత్రో అర్యమా పిబన్తు వరుణః కవే|
పవమానస్య మరుతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

మృజ్యమానః సుహస్త్య సముద్రే వాచమిన్వసి|
రయిం పిశఙ్గం బహులం పురుస్పృహం పవమానాభ్యర్షసి||

పునానో వరే పవమనో అవ్యయే వృషో అచిక్రదద్వనే|
దేవానాఁ సోమ పవమాన నిష్కృతం గోభిరఞ్జానో అర్షసి||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

ఏతము త్యం దశ క్షిపో మృజన్తి సిన్ధుమాతరమ్|
సమాదిత్యేభిరఖ్యత||

సమిన్ద్రేణోత వాయునా సుత ఏతి పవిత్ర ఆ|
సఁ సూర్యస్య రశ్మిభిః||

స నో భగాయ వాయవే పూష్ణే పవస్వ మధుమాన్|
చారుర్మిత్రే వరుణే చ||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

రేవతీర్నః సధమాద ఇన్ద్రే సన్తు తువివాజాః|
క్షుమన్తో యాభిర్మదేమ||

ఆ ఘ త్వావాం త్మనా యుక్తః స్తోతృభ్యో ధృష్ణవీయానః|
ఋణోరక్షం న చక్ర్యోః||

ఆ యద్దువః శతక్రతవా కామం జరితౄణామ్|
ఋణోరక్షం న శచీభిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

సురూపకృత్నుమూతయే సుదుఘామివ గోదుహే|
జుహూమసి ద్యవిద్యవి||

ఉప నః సవనా గహి సోమస్య సోమపాః పిబ|
గోదా ఇద్రేవతో మదః||

అథా తే అన్తమానాం విద్యామ సుమతీనామ్|
మా నో అతి ఖ్య ఆ గహి||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

ఉభే యదిన్ద్ర రోదసీ ఆపప్రాథోషా ఇవ|
మహాన్తం త్వా మహీనాఁ సమ్రాజం చర్షణీనామ్|


ఏ దేవీ జనిత్ర్యజీజనద్భద్రా జనిత్ర్యజీజనత్||


దీర్ఘఁ హ్యఙ్కుశం యథా శక్తిం బిభర్షి మన్తుమః|
పూర్వేణ మఘవన్పదా వయామజో యథా యమః|


ఏ దేవీ జనిత్ర్యజీజనద్భద్రా జనిత్ర్యజీజనత్||


అవ స్మ దుర్హృణాయతో మర్త్తస్య తనుహి స్థిరమ్|
అధస్పదం తమీం కృధి యో అస్మాఁ అభిదాసతి|


ఏ దేవీ జనిత్ర్యజీజనద్భద్రా జనిత్ర్యజీజనత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

పరి స్వానో గిరిష్ఠాః పవిత్రే సోమో అక్షరత్|
మదేషు సర్వధా అసి||

త్వం విప్రస్త్వం కవిర్మధు ప్ర జాతమన్ధసః|
మదేషు సర్వధా అసి||

త్వే విశ్వే సజోషసో దేవాసః పీతిమాశత|
మదేషు సర్వధా అసి||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

స సున్వే యో వసూనాం యో రాయామానేతా య ఇడానామ్|
సోమో యః సుక్షితీనామ్||

యస్య త ఇన్ద్రః పిబాద్యస్య మరుతో యస్య వార్యమణా భగః|
ఆ యేన మిత్రావరుణా కరామహ ఏన్ద్రమవసే మహే||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

తం వః సఖాయో మదాయ పునానమభి గాయత|
శిశుం న హవ్యైః స్వదయన్త గూర్తిభిః||

సం వత్స ఇవ మాతృభిరిన్దుర్హిన్వానో అజ్యతే|
దేవావీర్మదో మతిభిః పరిష్కృతః||

అయం దక్షాయ సాధనోऽయఁ శర్ధాయ వీతయే|
అయం దేవేభ్యో మధుమత్తరః సుతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 20[మార్చు]

సోమాః పవన్త ఇన్దవోऽస్మభ్యం గాతువిత్తమాః|
మిత్రాః సువానా అరేపసః స్వాధ్యః స్వర్విదః||

తే పూతాసో విపశ్చితః సోమాసో దధ్యాశిరః|
సూరాసో న దర్శతాసో జిగత్నవో ధ్రువా ఘృతే||

సుష్వాణాసో వ్యద్రిభిశ్చితానా గోరధి త్వచి|
ఇషమస్మభ్యమభితః సమస్వరన్వసువిదః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 21[మార్చు]

అయా పవా పవస్వైనా వసూని మాఁశ్చత్వ ఇన్దో సరసి ప్ర ధన్వ|
బ్రఘ్నశ్చిద్యస్య వాతో న జూతిం పురుమేధాశ్చిత్తకవే నరం ధాత్||

ఉత న ఏనా పవయా పవస్వాధి శ్రుతే శ్రవాయ్యస్య తీర్థే|
షష్టిఁ సహస్రా నైగుతో వసూని వృక్షం న పక్వం ధూనవద్రణాయ||

మహీమే అస్య వృష నామ శూషే మాఁశ్చత్వే వా పృశనే వా వధత్రే|
అస్వాపయన్నిగుతః స్నేహయచ్చాపామిత్రాఁ అపాచితో అచేతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 22[మార్చు]

అగ్నే త్వం నో అన్తమ ఉత త్రాతా శివో భువో వరూథ్యః||

వసురగ్నిర్వసుశ్రవా అచ్ఛా నక్షి ద్యుమత్తమో రయిం దాః||

తం త్వా శోచిష్ఠ దీదివః సుమ్నాయ నూనమీమహే సఖిభ్యః||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 23[మార్చు]

ఇమా ను కం భువనా సీషధేమేన్ద్రశ్చ విశ్వే చ దేవాః||

యజ్ఞం చ నస్తన్వం చ ప్రజాం చాదిత్యైరిన్ద్రః సహ సీషధాతు||

ఆదిత్యైరిన్ద్రః సగణో మరుద్భిరస్మభ్యం భేషజా కరత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - చతుర్థ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 24[మార్చు]

ప్ర వ ఇన్ద్రాయ వృత్రహన్తమాయ విప్రాయ గాథం గాయత యం జుజోషతే||

అర్చన్త్యర్కం మరుతః స్వర్కా ఆ స్తోభతి శ్రుతో యువా స ఇన్ద్రః||

ఉప ప్రక్షే మధుమతి క్షియన్తః పుష్యేమ రయిం ధీమహే త ఇన్ద్ర||