సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

గోవిత్పవస్వ వసువిద్ధిరణ్యవిద్రేతోధా ఇన్దో భువనేష్వర్పితః|
త్వఁ సువీరో అసి సోమ విశ్వవిత్తం త్వా నర ఉప గిరేమ ఆసతే||

త్వం నృచక్షా అసి సోమ విశ్వతః పవమాన వృషభ తా వి ధావసి|
స నః పవస్వ వసుమద్ధిరణ్యవద్వయఁ స్యామ భువనేషు జీవసే||

ఈశాన ఇమా భువనాని ఈయసే యుజాన ఇన్దో హరితః సుపర్ణ్యః|
తాస్తే క్షరన్తు మధుమద్ఘృతం పయస్తవ వ్రతే సోమ తిష్ఠన్తు కృష్టయః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

పవమానస్య విశ్వవిత్ప్ర తే సర్గా అసృక్షత|
సూర్యస్యేవ న రశ్మయః||
 
కేతుం కృణ్వం దివస్పరి విశ్వా రూపాభ్యర్షసి|
సముద్రః సోమ పిన్వసే||

జజ్ఞానో వాచమిష్యసి పవమాన విధర్మణి|
క్రన్దం దేవో న సూర్యః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

ప్ర సోమాసో అధన్విషుః పవమానాస ఇన్దవః|
శ్రీణానా అప్సు వృఞ్జతే||

అభి గావో అధన్విషురాపో న ప్రవతా యతీః|
పునానా ఇన్ద్రమాశత||

ప్ర పవమాన ధన్వసి సోమేన్ద్రాయ మాదనః|
నృభిర్యతో వి నీయసే||

ఇన్దో యదద్రిభిః సుతః పవిత్రం పరిదీయసే|
అరమిన్ద్రస్య ధామ్నే||

త్వఁ సోమ నృమాదనః పవస్వ చర్షణీధృతిః|
సస్నిర్యో అనుమాద్యః||

పవస్వ వృత్రహన్తమ ఉక్థేభిరనుమాద్యః|
శుచిః పావకో అద్భుతః||

శుచిః పావక ఉచ్యతే సోమః సుతః స మధుమాన్|
దేవావీరఘశఁసహా||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ప్ర కవిర్దేవవీతయేऽవ్యా వారేభిరవ్యత|
సాహ్వాన్విశ్వా అభి స్పృధః||

స హి ష్మా జరితృభ్య ఆ వాజం గోమన్తమిన్వతి|
పవమానః సహస్రిణమ్||

పరి విశ్వాని చేతసా మృజ్యసే పవసే మతీ|
స నః సోమ శ్రవో విదః||

అభ్యర్ష బృహద్యశో మఘవద్భ్యో ధ్రువఁ రయిమ్|
ఇషఁ స్తోతృభ్య ఆ భర||

త్వఁ రాజేవ సువ్రతో గిరః సోమావివేశిథ|
పునానో వహ్నే అద్భుత||

స వహ్నిరప్సు దుష్టరో మృజ్యమానో గభస్త్యోః|
సోమశ్చమూషు సీదతి||

క్రీడుర్మఖో న మఁహయుః పవిత్రఁ సోమ గచ్ఛసి|
దధత్స్తోత్రే సువీర్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

యవంయవం నో అన్ధసా పుష్టంపుష్టం పరి స్రవ|
విశ్వా చ సోమ సౌభగా||

ఇన్దో యథా తవ స్తవో యథా తే జాతమన్ధసః|
ని బర్హిషి ప్రియే సదః||

ఉత నో గోవిదశ్వవిత్పవస్వ సోమాన్ధసా|
మక్షూతమేభిరహభిః||

యో జినాతి న జీయతే హన్తి శత్రుమభీత్య|
స పవస్వ సహస్రజిత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

యాస్తే ధారా మధుశ్చుతోऽసృగ్రమిన్ద ఊతయే|
తాభిః పవిత్రమాసదః||

సో అర్షేన్ద్రాయ పీతయే తిరో వారాణ్యవ్యయా|
సీదన్నృతస్య యోనిమా||

త్వఁ సోమ పరి స్రవ స్వాదిష్ఠో అఙ్గిరోభ్యః|
వరివోవిద్ధృతం పయః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

తవ శ్రియో వర్ష్యస్యేవ విద్యుతోగ్నేశ్చికిత్ర ఉషసామివేతయః|
యదోషధీరభిసృష్టో వనాని చ పరి స్వయం చినుషే అన్నమాసని||

వాతోపజూత ఇషితో వశాఁ అను తృషు యదన్నా వేవిషద్వితిష్ఠసే|
ఆ తే యతన్తే రథ్యో యథా పృథక్శర్ధాఁస్యగ్నే అజరస్య ధక్షతః||

మేధాకారం విదథస్య ప్రసాధనమగ్నిఁ హోతారం పరిభూతరం మతిమ్|
త్వామర్భస్య హవిషః సమానమిత్తవాం మహో వృణతే నాన్యం త్వత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

పురూరుణా చిద్ధ్యస్త్యవో నూనం వాం వరుణ|
మిత్ర వఁసి వాఁ సుమతిమ్||

తా వాఁ సమ్యగద్రుహ్వాణేషమశ్యామ ధామ చ|
వయం వాం మిత్రా స్యామ||

పాతం నో మిత్రా పాయుభిరుత త్రాయేథాఁ సుత్రాత్రా|
సాహ్యామ దస్యూం తనూభిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

ఉత్తిష్ఠన్నోజసా సహ పీత్వా శిప్రే అవేపయః|
సోమమిన్ద్ర చమూసుతమ్||

అను త్వా రోదసీ ఉభే స్పర్ధమానమదదేతామ్|
ఇన్ద్ర యద్దస్యుహాభవః||

వాచమష్టాపదీమహం నవస్రక్తిమృతావృధమ్|
ఇన్ద్రాత్పరితన్వం మమే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

ఇన్ద్రాగ్నీ యువామిమేऽభి స్తోమా అనూషత|
పిబతఁ శమ్భువా సుతమ్||

యా వాఁ సన్తి పురుస్పృహో నియుతో దాశుషే నరా|
ఇన్ద్రాగ్నీ తాభిరా గతమ్||

తాభిరా గచ్ఛతం నరోపేదఁ సవనఁ సుతమ్|
ఇన్ద్రాగ్నీ సోమపీతయే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

అర్షా సోమ ద్యుమత్తమోऽభి ద్రోణాని రోరువత్|
సీదన్యోనౌ యోనేష్వా||

అప్సా ఇన్ద్రాయ వాయవే వరుణాయ మరుద్భ్యః|
సోమా అర్షన్తు విష్ణవే||

ఇషం తోకాయ నో దధదస్మభ్యఁ సోమ విశ్వతః|
ఆ పవస్వ సహస్రిణమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

సోమ ఉ ష్వాణః సోతృభిరధి ష్ణుభిరవీనామ్|
అశ్వయేవ హరితా యాతి ధారయా మన్ద్రయా యాతి ధారయా||

అనూపే గోమాన్గోభిరక్షాః సోమో దుగ్ధాభిరక్షాః|
సముద్రం న సంవరణాన్యగ్మన్మన్దీ మదాయ తోశతే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

యత్సోమ చిత్రముక్థ్యం దివ్యం పార్థివం వసు|
తన్నః పునాన ఆ భర||

వృషా పునాన ఆయుఁషి స్తనయన్నధి బర్హిషి|
హరిః సన్యోనిమాసదః||

యువఁ హి స్థః స్వఃపతీ ఇన్ద్రశ్చ సోమ గోపతీ|
ఈశానా పిప్యతం ధియః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

ఇన్ద్రో మదాయ వావృధే శవసే వృత్రహా నృభిః|
తమిన్మహత్స్వాజిషూతిమర్భే హవామహే స వాజేషు ప్ర నోऽవిషత్||

అసి హి వీర సేన్యోऽసి భూరి పరాదదిః|
అసి దభ్రస్య చిద్వృధో యజమానాయ శిక్షసి సున్వతే భూరి తే వసు||

యదుదీరత ఆజయో ధృష్ణవే ధీయతే ధనామ్|
యుఙ్క్ష్వా మదచ్యుతా హరీ కం హనః కం వసౌ దధోऽస్మాం ఇన్ద్ర వసౌ దధః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

స్వాదోరిత్థా విషూవతో మధ్వః పిబన్తి గౌర్యః|
యా ఇన్ద్రేణ సయావరీర్వృష్ణా మదన్తి శోభసే వస్వీరను స్వరాజ్యమ్||

తా అస్య పృశనాయువః సోమఁ శ్రీణన్తి పృశ్నయః|
ప్రియా ఇన్ద్రస్య ధేనవో వజ్రఁ హిన్వన్తి సాయకం వస్వీరను స్వరాజ్యమ్||

తా అస్య నమసా సహః సపర్యన్తి ప్రచేతసః|
వ్రతాన్యస్య సశ్చిరే పురూణి పూర్వచిత్తయే వస్వీరను స్వరాజ్యమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

అసావ్యఁశుర్మదాయాప్సు దక్షో గిరిష్ఠాః|
శ్యేనో న యోనిమాసదత్||

శుభ్రమన్ధో దేవవాతమప్సు ధౌతం నృభిః సుతమ్|
స్వదన్తి గావః పయోభిః||

ఆదీమశ్వం న హేతారమశూశుభన్నమృతాయ|
మధో రసఁ సధమాదే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

అభి ద్యుభ్నం బృహద్యశ ఇషస్పతే దీదిహి దేవ దేవయుమ్|
వి కోశం మధ్యమం యువ||

ఆ వచ్యస్వ సుదక్ష చమ్వోః సుతో విశాం వహ్నిర్న విశ్పతిః|
వృష్టిం దివః పవస్వ రీతిమపో జిన్వన్గవిష్టయే ధియః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

ప్రాణా శిశుర్మహీనాఁ హిన్వన్నృతస్య దీధితిమ్|
విశ్వా పరి ప్రియా భువదధ ద్వితా||

ఉప త్రితస్య పాష్యోరభక్త యద్గుహా పదమ్|
యజ్ఞస్య సప్త ధామభిరధ ప్రియమ్||

త్రీణి త్రితస్య ధారయా పృష్టేష్వైరయద్రయిమ్|
మిమీతే అస్య యోజనా వి సుక్రతుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

పవస్వ వాజసాతయే పవిత్రే ధారయా సుతః|
ఇన్ద్రాయ సోమ విష్ణవే దేవేభ్యో మధుమత్తరః||

త్వాఁ రిహన్తి ధీతయో హరిం పవిత్రే అద్రుహః|
వత్సం జాతం న మాతరః పవమాన విధర్మణి||

త్వం ద్యాం చ మహివ్రత పృథివీం చాతి జభ్రిషే|
ప్రతి ద్రాపిమముఞ్చథాః పవమాన మహిత్వనా||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 20[మార్చు]

ఇన్దుర్వాజీ పవతే గోన్యోఘా ఇన్ద్రే సోమః సహ ఇన్వన్మదాయ|
హన్తి రక్షో బాధతే పర్యరాతిం వరివస్కృణ్వన్వృజనస్య రాజా||

అధ ధారయా మధ్వా పృచానస్తిరో రోమ పవతే అద్రిదుగ్ధః|
ఇన్దురిన్ద్రస్య సఖ్యం జుషాణో దేవో దేవస్య మత్సరో మదాయ||

అభి వ్రతాని పవతే పునానో దేవో దేవాన్త్స్వేన రసేన పృఞ్చన్|
ఇన్దుర్ధర్మాణ్యృతుథా వసానో దశ క్షిపో అవ్యత సానో అవ్యే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 21[మార్చు]

ఆ తే అగ్న ఇధీమహి ద్యుమన్తం దేవాజరమ్|
యుద్ధ స్యా తే పనీయసీ సమిద్దీదయతి ద్యవీషఁ స్తోతృభ్య ఆ భర||

ఆ తే అగ్న ఋచా హవిః శుక్రస్య జ్యోతిషస్పతే|
సుశ్చన్ద్ర దస్మ విశ్పతే హవ్యవాట్తుభ్యఁ హూయత ఇషఁ స్తోతృభ్య ఆ భర||

ఓభే సుశ్చన్ద్ర విశ్పతే దర్వీ శ్రీణీష ఆసని|
ఉతో న ఉత్పుపూర్యా ఉక్థేషు శవసస్పత ఇషఁ స్తోతృభ్య ఆ భర||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 22[మార్చు]

ఇన్ద్రాయ సామ గాయత విప్రాయ బృహతే బృహత్|
బ్రహ్మాకృతే విపశ్చితే పనస్యవే||

త్వమిన్ద్రాభిభూరసి త్వఁ సూర్యమరోచయః|
విశ్వకర్మా విశ్వదేవో మహాఁ అసి||

విభ్రాజం జ్యోతిషా త్వరగచ్ఛో రోచనం దివః|
దేవాస్త ఇన్ద్ర సఖ్యాయ యేమిరే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 23[మార్చు]

అసావి సోమ ఇన్ద్ర తే శవిష్ఠ ధృష్ణవా గహి|
ఆ త్వా పృణక్త్విన్ద్రియఁ రజః సూర్యో న రశ్మిభిః||

ఆ తిష్ఠ వృత్రహన్రథం యుక్తా తే బ్రహ్మణా హరీ|
అర్వాచీనఁ సు తే మనో గ్రావా కృణోతు వగ్నునా||

ఇన్ద్రమిద్ధరీ వహతోऽప్రతిధృష్టశవసమ్|
ఋషీణాఁ సుష్టుతీరుప యజ్ఞం చ మానుషాణామ్||