సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః)


ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

ప్ర త ఆశ్వినీః పవమాన ధేనవో దివ్యా అసృగ్రన్పయసా ధరీమణి|
ప్రాన్తరిక్షాత్స్థావిరీస్తే అసృక్షత యే త్వా మృజన్త్యృషిషాణ వేధసః||

ఉభయతః పవమానస్య రశ్మయో ధ్రువస్య సతః పరి యన్తి కేతవః|
యదీ పవిత్రే అధి మృజ్యతే హరిః సత్తా ని యోనౌ కలశేషు సీదతి||

విశ్వా ధామాని విశ్వచక్ష ఋభ్వసః ప్రభోష్టే సతః పరి యన్తి కేతవః|
వ్యానశీ పవసే సోమ ధర్మణా పతిర్విశ్వస్య భువనస్య రాజసి||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

పవమానో అజీజనద్దివశ్చిత్రం న తన్యతుమ్|
జ్యోతిర్వైశ్వానరం బృహత్||

పవమాన రసస్తవ మదో రాజన్నదుచ్ఛునః|
వి వారమవ్యమర్షతి||

పవమానస్య తే రసో దక్షో వి రాజతి ద్యుమాన్|
జ్యోతిర్విశ్వఁ స్వర్దృశే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

ప్ర యద్గావో న భూర్ణయస్త్వేషా అయాసో అక్రముః|
ఘ్నన్తః కృష్ణామప త్వచమ్||

సువితస్య మనామహేऽతి సేతుం దురాయ్యమ్|
సాహ్యామ దస్యుమవ్రతమ్||

శృణ్వే వృష్టేరివ స్వనః పవమానస్య శుష్మిణః|
చరన్తి విద్యుతో దివి||

ఆ పవస్వ మహీమిషం గోమదిన్దో హిరణ్యవత్|
అశ్వవత్సోమ వీరవత్||

పవస్వ విశ్వచర్షణ ఆ మహీ రోదసీ పృణ|
ఉషాః సూర్యో న రశ్మిభిః||

పరి నః శర్మయన్త్యా ధారయా సోమ విశ్వతః|
సరా రసేవ విష్టపమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ఆశురర్ష బృహన్మతే పరి ప్రియేణ ధామ్నా|
యత్ర దేవా ఇతి బ్రువన్||

పరిష్కృణ్వన్ననిష్కృతం జనాయ యాతయన్నిషః|
వృష్టిం దివః పరి స్రవ||

అయఁ స యో దివస్పరి రఘుయామా పవిత్ర ఆ|
సిన్ధోరూర్మా వ్యక్షరత్||

సుత ఏతి పవిత్ర ఆ త్విషిం దధాన ఓజసా|
విచక్షాణో విరోచయన్||

ఆవివాసన్పరావతో అథో అర్వావతః సుతః|
ఇన్ద్రాయ సిచ్యతే మధు||

సమీచీనా అనూషత హరిఁ హిన్వన్త్యద్రిభిః|
ఇన్దుమిన్ద్రాయ పీతయే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

హిన్వన్తి సూరముస్రయః స్వసారో జామయస్పతిమ్|
మహామిన్దుం మహీయువః||

పవమాన రుచారుచా దేవో దేవేభ్యః సుతః|
విశ్వా వసూన్యా విశ||

ఆ పవమాన సుష్టుతిం వృష్టిం దేవేభ్యో దువః|
ఇషే పవస్వ సంయతమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

జనస్య గోపా అజనిష్ట జాగృవిరగ్నిః సుదక్షః సువితాయ నవ్యసే|
ఘృతప్రతీకో బృహతా దివిస్పృషా ద్యుమద్వి భాతి భరతేభ్యః శుచిః||

త్వామగ్నే అఙ్గిరసో గుహా హితమన్వవిన్దఞ్ఛిశ్రియాణం వనేవనే|
స జాయసే మథ్యమానః సహో మహత్వామాహుః సహసస్పుత్రమఙ్గిరః||

యజ్ఞస్య కేతుం ప్రథమం పురోహితమగ్నిం నరస్త్రిషధస్థే సమిన్ధతే|
ఇన్ద్రేణ దేవైః సరథఁ స బర్హిషి సీదన్ని హోతా యజథాయ సుక్రతుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

అయం వాం మిత్రావరుణా సుతః సోమ ఋతావృధా|
మమేదిహ శ్రుతఁ హవమ్||

రాజానావనభిద్రుహా ధ్రువే సదస్యుత్తమే|
సహస్రస్థూణ ఆశాతే||

తా సమ్రాజా ఘృతాసుతీ ఆదిత్యా దానునస్పతీ|
సచేతే అనవహ్వరమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

ఇన్ద్రో దధీచో అస్థభిర్వృత్రాణ్యప్రతిష్కుతః|
జఘాన నవతీర్నవ||

ఇచ్ఛన్నశ్వస్య యచ్ఛిరః పర్వతేష్వపశ్రితమ్|
తద్విదచ్ఛర్యణావతి||

అత్రాహ గోరమన్వత నామ త్వష్టురపీచ్యమ్|
ఇత్థా చన్ద్రమసో గృహే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

ఇయం వామస్య మన్మన ఇన్ద్రాగ్నీ పూర్వ్యస్తుతిః|
అభ్రాద్వృష్టిరివాజని||

శృణుతం జరితుర్హవమిన్ద్రాగ్నీ వనతం గిరః|
ఈశానా పిప్యతం ధియః||

మా పాపత్వాయ నో నరేన్ద్రాగ్నీ మాభిశస్తయే|
మా నో రీరధతం నిదే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

పవస్వ దక్షసాధనో దేవేభ్యః పీతయే హరే|
మరుద్భ్యో వాయవే మదః||

సం దేవైః శోభతే వృషా కవిర్యోనావధి ప్రియః|
పవమానో అదాభ్యః||

పవమాన ధియా హితోऽభి యోనిం కనిక్రదత్|
ధర్మణా వాయుమారుహః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

తవాహఁ సోమ రారణ సఖ్య ఇన్దో దివేదివే|
పురూణి బభ్రో ని చరన్తి మామవ పరిధీఁ రతి తాఁఇహి||

తవాహం నక్తముత సోమ తే దివా దుహానో బభ్ర ఊధని|
ఘృణా తపన్తమతి సూర్యం పరః శకునా ఇవ పప్తిమ||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

పునానో అక్రమీదభి విశ్వా మృధో విచర్షణిః|
శుమ్భన్తి విప్రం ధీతిభిః||

ఆ యోనిమరుణో రుహద్గమదిన్ద్రం వృషా సుతమ్|
ధ్రువే సదసి సీదతు||

నూ నో రయిం మహామిన్దోऽస్మభ్యఁ సోమ విశ్వతః|
ఆ పవస్వ సహస్రిణమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

పిబా సోమమిన్ద్ర మదన్తు త్వా యం తే సుషావ హర్యశ్వాద్రిః|
సోతుర్బాహుభ్యాఁ సుయతో నార్వా||

యస్తే మదో యుజ్యశ్చారురస్తి యేన వృత్రాణి హర్యశ్వ హఁసి|
స త్వామిన్ద్ర ప్రభూవసో మమత్తు||

బోధా సు మే మఘవన్వాచమేమాం యాం తే వసిష్ఠో అర్చతి ప్రశస్తిమ్|
ఇమా బ్రహ్మ సధమాదే జుషస్వ||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

విశ్వాః పృతనా అభిభూతరం నరః సజూస్తతక్షురిన్ద్రం జజనుశ్చ రాజసే|
క్రత్వే వరే స్థేమన్యామురీముతోగ్రమోజిష్ఠం తరసం తరస్వినమ్||

నేమిం నమన్తి చక్షసా మేషం విప్రా అభిస్వరే|
సుదీతయో వో అద్రుహోऽపి కర్ణే తరస్వినః సమృక్వభిః||

సము రేభసో అస్వరన్నిన్ద్రఁ సోమస్య పీతయే|
స్వఃపతిర్యదీ వృధే ధృతవ్రతో హ్యోజసా సమూతిభిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

యో రాజా చర్షణీనాం యాతా రథేభిరధ్రిగుః|
విశ్వాసాం తరుతా పృతనానాం జ్యేష్ఠం యో వృత్రహా గృణే||

ఇన్ద్రం తఁ శుమ్భ్య పురుహన్మన్నవసే యస్య ద్వితా విధర్త్తరి|
హస్తేన వజ్రః ప్రతి ధాయి దర్శతో మహాం దేవో న సూర్యః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

పరి ప్రియా దివః కవిర్వయాఁసి నప్త్యోర్హితః|
స్వానైర్యాతి కవిక్రతుః||

స సూనుర్మాతరా శుచిర్జాతో జాతే అరోచయత్|
మహాన్మహీ ఋతావృధా||

ప్రప్ర క్షయాయ పన్యసే జనాయ జుష్టో అద్రుహః|
వీత్యర్ష పనిష్టయే||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

త్వఁ హ్యాఁఙ్గ దైవ్యా పవమాన జనిమాని ద్యుమత్తమః|
అమృతత్వాయ ఘోషయన్||

యేనా నవగ్వో దధ్యఙ్ఙపోర్ణుతే యేన విప్రాస ఆపిరే|
దేవానాఁ సుమ్నే అమృతస్య చారుణో యేన శ్రవాఁస్యాశత||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

సోమః పునాన ఊర్మిణావ్యం వారం వి ధావతి|
అగ్రే వాచః పవమానః కనిక్రదత్||

ధీభిర్మృజన్తి వాజినం వనే క్రీడన్తమత్యవిమ్|
అభి త్రిపృష్ఠం మతయః సమస్వరన్||

అసర్జి కలశాఁ అభి మీఢ్వాన్త్సప్తిర్న వాజయుః|
పునానో వాచం జనయన్నసిష్యదత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

సోమః పవతే జనితా మతీనాం జనితా దివో జనితా పృథివ్యాః|
జనితాగ్నేర్జనితా సూర్యస్య జనితేన్ద్రస్య జనితోత విష్ణోః||

బ్రహ్మా దేవానాం పదవీః కవీనాం ఋషిర్విప్రాణాం మహిషోమృగాణామ్|
శ్యేనో గృధ్రాణాఁ స్వధితిర్వనానాఁ సోమః పవిత్రమత్యేతి రేభన్||

ప్రావీవిపద్వాచ ఊర్మిం న సిన్ధుర్గిర స్తోమాన్పవమానో మనీషాః|
అన్తః పశ్యన్వృజనేమావరాణ్యా తిష్ఠతి వృషభో గోషు జానన్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 20[మార్చు]

అగ్నిం వో వృధన్తమధ్వరాణాం పురూతమమ్|
అచ్ఛా నప్త్రే సహస్వతే||

అయం యథా న ఆభువత్త్వష్టా రూపేవ తక్ష్యా|
అస్య క్రత్వా యశస్వతః||

అయం విశ్వా అభి శ్రియోऽగ్నిర్దేవేషు పత్యతే|
ఆ వాజైరుప నో గమత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 21[మార్చు]

ఇమమిన్ద్ర సుతం పిబ జ్యేష్ఠమమర్త్యం మదమ్|
శుక్రస్య త్వాభ్యక్షరన్ధారా ఋతస్య సాదనే||

న కిష్ట్వద్రథీతరో హరీ యదిన్ద్ర యచ్ఛసే|
న కిష్ట్వాను మజ్మనా న కిః స్వశ్వ ఆనశే||

ఇన్ద్రాయ నూనమర్చతోక్థాని చ బ్రవీతన|
సుతా అమత్సురిన్దవో జ్యేష్ఠం నమస్యతా సహః||

ఉత్తర ఆర్చికః - తృతీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 22[మార్చు]

ఇన్ద్ర జుషస్వ ప్ర వహా యాహి శూర హరిహ|
పిబా సుతస్య మతిర్న మధోశ్చకానశ్చారుర్మదాయ||

ఇన్ద్ర జఠరం నవ్యం న పృణస్వ మధోర్దివో న|
అస్య సుతస్య స్వార్నోప త్వా మదాః సువాచో అస్థుః||

ఇన్ద్రస్తురాషాణ్మిత్రో న జఘాన వృత్రం యతిర్న|
బిభేద వలం భృగుర్న ససాహే శత్రూన్మదే సోమస్య||