సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

ఏత అసృగ్రమిన్దవస్తిరః పవిత్రమాశవః|
విశ్వాన్యభి సౌభగా||

విఘ్నన్తో దురితా పురు సుగా తోకాయ వాజినః|
త్మనా కృణ్వన్తో అర్వతః||

కృణ్వన్తో వరివో గవేऽభ్యర్షన్తి సుష్టుతిమ్|
ఇడామస్మభ్యఁ సంయతమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

రాజా మేధాభిరీయతే పవమానో మనావధి|
అన్తరిక్షేణ యాతవే||

ఆ నః సోమ సహో జువో రూపం న వర్చసే భర|
సుష్వాణో దేవవీతయే||

ఆ న ఇన్దో శతగ్వినం గవాం పోషఁ స్వశ్వ్యమ్|
వహా భగత్తిమూతయే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

తం త్వా నృమ్ణాని బిభ్రతఁ సధస్థేషు మహో దివః|
చారుఁ సుకృత్యయేమహే||

సంవృక్తధృష్ణుముక్థ్యం మహామహివ్రతం మదమ్|
శతం పురో రురుక్షణిమ్||

అతస్త్వా రయిరభ్యయద్రాజానఁ సుక్రతో దివః|
సుపర్ణో అవ్యథీ భరత్||

అధా హిన్వాన ఇన్ద్రియం జ్యాయో మహిత్వమానశే|
అభిష్టికృద్విచర్షణిః||

విశ్వస్మా ఇత్స్వర్దృశే సాధారణఁ రజస్తురమ్|
గోపామృతస్య విర్భరత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ఇషే పవస్వ ధారయా మృజ్యమానో మనీషిభిః|
ఇన్దో రుచాభి గా ఇహి||

పునానో వరివస్కృధ్యూర్జం జనాయ గిర్వణః|
హరే సృజాన ఆశిరమ్||

పునానో దేవవీతయ ఇన్ద్రస్య యాహి నిష్కృతమ్|
ద్యుతానో వాజిభిర్హితః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

అగ్నినాగ్నిః సమిధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యువా|
హవ్యవాడ్జుహ్వాస్యః||

యస్త్వామగ్నే హవిష్పతిర్దూతం దేవ సపర్యతి|
తస్య స్మ ప్రావితా భవ||

యో అగ్నిం దేవవీతయే హవిష్మాఁ ఆవివాసతి|
తస్మై పావక మృడయ||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

మిత్రఁ హువే పూతదక్షం వరుణం చ రిశాదసమ్|
ధియం ఘృతాచీఁ సాధన్తా||

ఋతేన మిత్రావరుణావృతావృధావృతస్పృశా|
క్రతుం బృహన్తమాశాథే||

కవీ నో మిత్రావరుణా తువిజాతా ఉరుక్షయా|
దక్షం దధాతే అపసమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

ఇన్ద్రేణ సఁ హి దృక్షసే సంజగ్మానో అబిభ్యుషా|
మన్దూ సమానవర్చ్చసా||

ఆదహ స్వధామను పునర్గర్భత్వమేరిరే|
దధానా నామ యజ్ఞియమ్||

వీడు చిదారుజత్నుభిర్గుహా చిదిన్ద్ర వహ్నిభిః|
అవిన్ద ఉస్రియా అను||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

తా హువే యయోరిదం పప్నే విశ్వం పురా కృతమ్|
ఇన్ద్రాగ్నీ న మర్ధతః||

ఉగ్రా విఘనినా మృధ ఇన్ద్రాగ్నీ హవామహే|
తా నో మృడాత ఈదృశే||

హథో వృత్రాణ్యార్యా హథో దాసాని సత్పతీ|
హథో విశ్వా అప ద్విషః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

అభి సోమాస ఆయవః పవన్తే మద్యం మదమ్|
సముద్రస్యాధి విష్టపే మనీషిణో మత్సరాసో మదచ్యుతః||

తరత్సముద్రం పవమాన ఊర్మిణా రాజా దేవ ఋతం బృహత్|
అర్షా మిత్రస్య వరుణస్య ధర్మణా ప్ర హిన్వాన ఋతం బృహత్||

నృభిర్యేమాణో హర్యతో విచక్షణో రాజా దేవః సముద్ర్యః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

తిస్రో వాచ ఈరయతి ప్ర వహ్నిరృతస్య ధీతిం బ్రహ్మణో మనీషామ్|
గావో యన్తి గోపతిం పృచ్ఛమానాః సోమం యన్తి మతయో వావశానాః||

సోమం గావో ధేనవో వావశానాః సోమం విప్రా మతిభిః పృచ్ఛమానాః|
సోమః సుత ఋచ్యతే పూయమానః సోమే అర్కాస్త్రిష్టుభః సం నవన్తే||

ఏవా నః సోమ పరిషిచ్యమాన ఆ పవస్వ పూయమానః స్వస్తి|
ఇన్ద్రమా విశ బృహతా మదేన వర్ధయా వాచం జనయా పురన్ధిమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

యద్ద్యావ ఇన్ద్ర తే శతఁశతం భూమీరుత స్యుః|
న త్వా వజ్రిన్త్సహస్రఁ సుర్యా అను న జాతమష్ట రోదసీ||

ఆ పప్రాథ మహినా వృష్ణ్యా వృషన్విశ్వా శవిష్ఠ శవసా|
అస్మాఁ అవ మఘవన్గోమతి వ్రజే వజ్రిఞ్చిత్రాభిరూతిభిః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

వయం ఘ త్వా సుతావన్త ఆపో న వృక్తబర్హిషః|
పవిత్రస్య ప్రస్రవణేషు వృత్రహన్పరి స్తోతార ఆసతే||

స్వరన్తి త్వా సుతే నరో వసో నిరేక ఉక్థినః|
కదా సుతం తృషాణ ఓక ఆ గమ ఇన్ద్ర స్వబ్దీవ వఁసగః||

కణ్వేభిర్ధృష్ణవా ధృషద్వాజం దర్షి సహస్రిణమ్|
పిశఙ్గరూపం మఘవన్విచర్షణే మక్షూ గోమన్తమీమహే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

తరణిరిత్సిషాసతి వాజం పురన్ధ్యా యుజా|
ఆ వ ఇన్ద్రం పురుహూతం నమే గిరా నేమిం తష్టేవ సుద్రువమ్||

న దుష్టుతిర్ద్రవిణోదేషు శస్యతే న స్రేధన్తఁ రయిర్నశత్|
సుశక్తిరిన్మఘవం తుభ్యం మావతే దేష్ణం యత్పార్యే దివి||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

తిస్రో వాచ ఉదీరతే గావో మిమన్తి ధేనవః|
హరిరేతి కనిక్రదత్||

అభి బ్రహ్మీరనూషత యహ్వీరృతస్య మాతరః|
మర్జయన్తీర్దివః శిశుమ్||

రాయః సముద్రాఁశ్చతురోऽస్మభ్యఁ సోమ విశ్వతః|
ఆ పవస్వ సహస్రిణః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

సుతాసో మధుమత్తమాః సోమా ఇన్ద్రాయ మన్దినః|
పవిత్రవన్తో అక్షరం దేవాన్గచ్ఛన్తు వో మదాః||

ఇన్దురిన్ద్రాయ పవత ఇతి దేవాసో అబ్రువన్|
వాచస్పతిర్మఖస్యతే విశ్వస్యేశాన ఓజసాః||

సహస్రధారః పవతే సముద్రో వాచమీఙ్ఖయః|
సోమస్పతీ రయీణాఁ సఖేన్ద్రస్య దివేదివే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

పవిత్రం తే వితతం బ్రహ్మణస్పతే ప్రభుర్గాత్రాణి పర్యేషి విశ్వతః|
అతప్తతనూర్న తదామో అశ్నుతే శృతాస ఇద్వహన్తః సం తదాశత||

తపోష్పవిత్రం వితతం దివస్పదేऽర్చన్తో అస్య తన్తవో వ్యస్థిరన్|
అవన్త్యస్య పవీతారమాశవో దివః పృష్ఠమధి రోహన్తి తేజసా||

అరూరుచదుషసః పృశ్నిరగ్రియ ఉక్షా మిమేతి భువనేషు వాజయుః|
మాయావినో మమిరే అస్య మాయయా నృచక్షసః పితరో గర్భమా దధుః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

ప్ర మఁహిష్ఠాయ గాయత ఋతావ్నే బృహతే శుక్రశోచిషే|
ఉపస్తుతాసో అగ్నయే||

ఆ వఁసతే మఘవా వీరవద్యశః సమిద్ధో ద్యుమ్న్యాహుతః|
కువిన్నో అస్య సుమతిర్భవీయస్యచ్ఛా వాజేభిరాగమత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

తం తే మదం గృణీమసి వృషణం పృక్షు సాసహిమ్|
ఉ లోకకృత్నుమద్రివో హరిశ్రియమ్||

యేన జ్యోతీఁష్యాయవే మనవే చ వివేదిథ|
మన్దానో అస్య బర్హిషో వి రాజసి||

తదద్యా చిత్త ఉక్థినోऽను ష్టువన్తి పూర్వథా|
వృషపత్నీరపో జయా దివేదివే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

శ్రుధీ హవం తిరశ్చ్యా ఇన్ద్ర యస్త్వా సపర్యతి|
సువీర్యస్య గోమతో రాయస్పూర్ధి మహాఁ అసి||

యస్త ఇన్ద్ర నవీయసీం గిరం మన్ద్రామజీజనత్|
చికిత్విన్మనసం ధియం ప్రత్నామృతస్య పిప్యుషీమ్||

తము ష్టవామ యం గిర ఇన్ద్రముక్థాని వావృధుః|
పురూణ్యస్య నౌఁస్యా సిషాసన్తో వనామహే||