సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః)ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

పవస్వ వాచో అగ్రియః సోమ చిత్రాభిరూతిభిః|
అభి విశ్వాని కావ్యా||

త్వఁ సముద్రియా అపోऽగ్రియో వాచ ఈరయన్|
పవస్వ విశ్వచర్షణే||

తుభ్యేమా భువనా కవే మహిమ్నే సోమ తస్థిరే|
తుభ్యం ధావన్తి ధేనవః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

పవస్వేన్దో వృషా సుతః కృధీ నో యశసో జనే|
విశ్వా అప ద్విషో జహి||

యస్య తే సఖ్యే వయఁ సాసహ్యామ పృతన్యతః|
తవేన్దో ద్యుమ్న ఉత్తమే||

యా తే భీమాన్యాయుధా తిగ్మాని సన్తి ధూర్వణే|
రక్షా సమస్య నో నిదః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

వృషా సోమ ద్యుమాఁ అసి వృషా దేవ వృషవ్రతః|
వృషా ధర్మాణి దధ్రిషే||

వృష్ణస్తే వృష్ణ్యఁ శవో వృషా వనం వృషా సుతః|
స త్వం వృషన్వృషేదసి||

అశ్వో న చక్రదో వృషా సం గా ఇన్దో సమర్వతః|
వి నో రాయే దురో వృధి||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

వృషా హ్యసి భానునా ద్యుమన్తం త్వా హవామహే|
పవమాన స్వర్దృశమ్||

యదద్భిః పరిశిచ్యసే మర్మృజ్యమాన ఆయుభిః|
ద్రోణే సధస్థమశ్నుషే||

ఆ పవస్వ సువీర్యం మన్దమానః స్వాయుధ|
ఇహో ష్విన్దవా గహి||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

పవమానస్య తే వయం పవిత్రమభ్యున్దతః|
సఖిత్వమా వృణీమహే||

యే తే పవిత్రమూర్మయోऽభిక్షరన్తి ధారయా|
తేభిర్నః సోమ మృడయ||

స నః పునాన ఆ భర రయిం వీరవతీమిషమ్
ఈశానః సోమ విశ్వతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

అగ్నిం దూతం వృణీమహే హోతారం విశ్వవేదసమ్|
అస్య యజ్ఞస్య సుక్రతుమ్||

అగ్నిమగ్నిఁ హవీమభిః సదా హవన్త విశ్పతిమ్|
హవ్యవాహం పురుప్రియమ్||

అగ్నే దేవాఁ ఇహా వహ జజ్ఞానో వృక్తబర్హిషే|
అసి హోతా న ఈడ్యః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

మిత్రం వయఁ హవామహే వరుణఁ సోమపీతయే|
య జాతా పూతదక్షసా||
 
ఋతేన యావృతావృధావృతస్య జ్యోతిషస్పతీ|
తా మిత్రావరుణా హువే||

వరుణః ప్రావితా భువన్మిత్రో విశ్వాభిరూతిభిః|
కరతాం నః సురాధసః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

ఇన్ద్రమిద్గాథినో బృహదిన్ద్రమర్కేభిరర్కిణః|
ఇన్ద్రం వాణీరనూషత||

ఇన్ద్ర ఇద్ధర్యోః సచా సమ్మిశ్ల ఆ వచోయుజా|
ఇన్ద్రో వజ్రీ హిరణ్యయః||

ఇన్ద్ర వాజేషు నోऽవ సహస్రప్రధనేషు చ|
ఉగ్ర ఉగ్రాభిరూతిభిః||

ఇన్ద్రో దీర్ధాయ చక్షస ఆ సూర్యఁ రోహయద్దివి|
వి గోభిరద్రిమైరయత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

ఇన్ద్రే అగ్నా నమో బృహత్సువృక్తిమేరయామహే|
ధియా ధేనా అవస్యవః||

తా హి శశ్వన్త ఈడత ఇత్థా విప్రాస ఊతయే|
సబాధో వాజసాతయే||

తా వాం గీర్భిర్విపన్యువః ప్రయస్వన్తో హవామహే|
మేధసాతా సనిష్యవః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

వృషా పవస్వ ధారయా మరుత్వతే చ మత్సరః|
దిశ్వా దధాన ఓజసా||

తం త్వా ధర్త్తారమోణ్యోః పవమాన స్వర్దృశమ్|
హిన్వే వాజేషు వాజినమ్||

అయా చిత్తో విపానయా హరిః పవస్వ ధారయా|
యుజం వాజేషు చోదయ||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

వృషా శోణో అభికనిక్రదద్గా నదయన్నేషి పృథివీముత ద్యామ్|
ఇన్ద్రస్యేవ వగ్నురా శృణ్వ ఆజౌ ప్రచోదయన్నర్షసి వాచమేమామ్||

రసాయ్యః పయసా పిన్వమాన ఈరయన్నేషి మధుమన్తమఁశుమ్|
పవమాన సన్తనిమేషి కృణ్వన్నిన్ద్రాయ సోమ పరిషిచ్యమానః||

ఏవా పవస్వ మదిరో మదాయోదగ్రాభస్య నమయన్వధస్నుమ్|
పరి వర్ణం భరమాణో రుశన్తం గవ్యుర్నో అర్ష పరి సోమ సిక్తః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

త్వామిద్ధి హవామహే సాతౌ వాజస్య కారవః|
త్వాం వృత్రేష్విన్ద్ర సత్పతిం నరస్త్వాం కాష్ఠాస్వర్వతః||

స త్వం నశ్చిత్ర వజ్రహస్త ధృష్ణుయా మహ స్తవానో అద్రివః|
గామశ్వఁ రథ్యమిన్ద్ర సం కిర సత్రా వాజం న జిగ్యుషే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

అభి ప్ర వః సురాధసమిన్ద్రమర్చ యథా విదే|
యో జరితృభ్యో మఘవా పురూవసుః సహస్రేణేవ శిక్షతి||
 
శతానీకేవ ప్ర జిగాతి ధృష్ణుయా హన్తి వృత్రాణి దాశుషే|
గిరేరివ ప్ర రసా అస్య పిన్విరే దత్రాణి పురుభోజసః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

త్వామిదా హ్యో నరోऽపీప్యన్వజ్రిన్భూర్ణయః|
స ఇన్ద్ర స్తోమవాహస ఇహ శ్రుధ్యుప స్వసరమా గహి||

మత్స్వా సుశిప్రిన్హరివస్తమీమహే త్వయా భూషన్తి వేధసః|
తవ శ్రవాఁస్యుపమాన్యుక్థ్య సుతేష్విన్ద్ర గిర్వణః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

యస్తే మదో వరేణ్యస్తేనా పవస్వాన్ధసా|
దేవావీరఘశఁసహా||

జఘ్నిర్వృత్రమమిత్రియఁ సస్నిర్వాజం దివేదివే|
గోషాతిరశ్వసా అసి||

సమ్మిశ్లో అరుషో భువః సూపస్థాభిర్న ధేనుభి|
సీదం చ్ఛ్యేనో న యోనిమా||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

అయం పూషా రయిర్భగః సోమః పునానో అర్షతి|
పతిర్విశ్వస్య భూమనో వ్యఖ్యద్రోదసీ ఉభే||

సము ప్రియా అనూషత గావో మదాయ ఘృష్వయః|
సోమాసః కృణ్వతే పథః పవమానాస ఇన్దవః||

య ఓజిష్ఠస్తమా భర పవమాన శ్రవాయ్యమ్|
యః పఞ్చ చర్షణీరభి రయిం యేన వనామహే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

వృషా మతీనాం పవతే విచక్షణః సోమో అహ్నాం ప్రతరీతోషసాం దివః|
ప్రాణా సిన్ధూనాం కలశాఁ అచిక్రదదిన్ద్రస్య హార్ద్యావిశన్మనీషిభిః||

మనీషిభిః పవతే పూర్వ్యః కవిర్నృభిర్యతః పరి కోశాఁ అసిష్యదత్|
త్రితస్య నామ జనయన్మధు క్షరన్నిన్ద్రస్య వాయూఁ సఖ్యాయ వర్ధయన్||

అయం పునాన ఉషసో అరోచయదయఁ సిన్ధుభ్యో అభవదు లోకకృత్|
అయం త్రిః సప్త దుదుహాన ఆశిరఁ సోమో హృదే పవతే చారు మత్సరః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

ఏవా హ్యసి వీరయురేవా శూర ఉత స్థిరహ్|
ఏవా తే రాధ్యం మనః||

ఏవా రాతిస్తువీమఘ విశ్వేభిర్ధాయి ధాతృభిః|
అధా చిదిన్ద్ర నః సచా||

మో షు బ్రహ్మేవ తదిన్ద్రయుర్భువో వాజానాం పతే|
మత్స్వా సుతస్య గోమతః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ద్వితీయ ప్రపాఠకః - ప్రథమోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

ఇన్ద్రం విశ్వా అవీవృధన్త్సముద్రవ్యచసం గిరః|
రథీతమఁ రథీనాం వాజానాఁ సత్పతిం పతిమ్||

సఖ్యే త ఇన్ద్ర వాజినో మా భేమ శవసస్పతే|
త్వామభి ప్ర నోనుమో జేతారమపరాజితమ్||

పూర్వీరిన్ద్రస్య రాతయో న వి దస్యన్త్యూతయః|
యదా వాజస్య గోమత స్తోతృభ్యో మఁహతే మఘమ్||