సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః)


ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 1[మార్చు]

పాన్తమా వో అన్ధస ఇన్ద్రమభి ప్ర గాయత|
విశ్వాసాహఁ శత్క్రతుం మఁహిష్ఠం చర్షణీనామ్||
 
పురుహూతం పురుష్టుతం గాథాన్యాఁ సనశ్రుతమ్|
ఇన్ద్ర ఇతి బ్రవీతన||

ఇన్ద్ర ఇన్నో మహోనాం దాతా వాజానాం నృతుః|
మహాఁ అభిజ్ఞ్వా యమత్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 2[మార్చు]

ప్ర వ ఇన్ద్రాయ మాదనఁ హర్యశ్వాయ గాయత|
సఖాయః సోమపావ్నే||

శఁసేదుక్థఁ సుదానవ ఉత ద్యుక్షం యథ నరః|
చకృమా సత్యరాధసే||

త్వం న ఇన్ద్ర వాజయుస్త్వం గవ్యుః శతక్రతో|
త్వఁ హిరణ్యయుర్వసో||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 3[మార్చు]

వయము త్వా తదిదర్థా ఇన్ద్ర త్వాయన్తః సఖాయః|
కణ్వా ఉక్థేభిర్జరన్తే||

న ఘేమన్యదా పపన వజ్రిన్నపసో నవిష్టౌ|
తవేదు స్తోమైశ్చికేత||

ఇచ్ఛన్తి దేవాః సున్వన్తం న స్వప్నాయ స్పృహయన్తి|
యన్తి ప్రమాదమతన్ద్రాః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 4[మార్చు]

ఇన్ద్రాయ మద్వ్నే సుతం పరి ష్టోభన్తు నో గిరః|
అర్కమర్చ్చన్తు కారవః||
 
యస్మిన్విశ్వా అధి శ్రియో రణన్తి సప్త సఁసదః|
ఇన్ద్రఁ సుతే హవామహే||

త్రికద్రుకేషు చేతనం దేవాసో యజ్ఞమత్నత|
తమిద్వర్ధన్తు నో గిరః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 5[మార్చు]

అయం త ఇన్ద్ర సోమో నిపూతో అధి బర్హిషి|
ఏహీమస్య ద్రవా పిబ||
 
శాచిగో శాచిపూజనాయఁ రణాయ తే సుతః|
ఆఖణ్డల ప్ర హూయసే||

యస్తే శృఙ్గవృషో ణపాత్ప్రణపాత్కుణ్డపాయ్యః|
న్యస్మిం దధ్ర ఆ మనః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 6[మార్చు]

ఆ తూ న ఇన్ద్ర క్షుమన్తం చిత్రం గ్రాభఁ సం గృభాయ|
మహాహస్తి దక్షిణేన||

విద్మా హి త్వా తువికూర్మిం తువిదేష్ణం తువీమఘమ్|
తువిమాత్రమవోభిః||

న హి త్వా శూర దేవా న మర్తాసో దిత్సన్తమ్|
భీమం న గాం వారయన్తే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 7[మార్చు]

అభి త్వా వృషభా సుతే సుతఁ సృజామి పీతయే|
తృమ్పా వ్యశ్నుహీ మదమ్||

మా త్వా మూరా అవిష్యవో మోపహస్వాన ఆ దభన్|
మా కీం బ్రహ్మద్విషం వనః||

ఇహ త్వా గోపరీణసం మహే మన్దన్తు రాధసే|
సరో గౌరో యథా పిబ||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 8[మార్చు]

ఇదమ్ వసో సుతమన్ధః పిబా సుపూర్ణముదరమ్|
అనాభయిన్రరిమా తే||

నృభిర్ధౌతః సుతో అశ్నైరవ్యా వారైః పరిపూతః|
అశ్వో న నిక్తో నదీషు||

తం తే యవం యథా గోభిః స్వాదుమకర్మ శ్రీణన్తః|
ఇన్ద్ర త్వాస్మింత్సధమాదే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 9[మార్చు]

ఇదఁ హ్యన్వోజసా సుతఁ రాధానాం పతే|
పిబా త్వాస్య గిర్వణః||

యస్తే అను స్వధామసత్సుతే ని యచ్ఛ తన్వమ్|
స త్వా మమత్తు సోమ్యమ్||

ప్ర తే అశ్నోతు కుక్ష్యోః ప్రేన్ద్ర బ్రహ్మణా శిరః|
ప్ర బాహూ శూర రాధసా||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 10[మార్చు]

ఆ త్వేతా ని షీదతేన్ద్రమభి ప్ర గాయత|
సఖాయ స్తోమవాహసః||

పురూతమం పురూణామీశానం వార్యాణామ్|
ఇన్ద్రఁ సోమే సచా సుతే||

స ఘా నో యోగ ఆ భువత్స రాయే స పురన్ధ్యా|
గమద్వాజేభిరా స నః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 11[మార్చు]

యోగేయోగే తవస్తరం వాజేవాజే హవామహే|
సఖాయ ఇన్ద్రమూతయే||

అను ప్రత్నస్యౌకసో హువే తువిప్రతిం నరమ్|
యం తే పూర్వం పితా హువే||

ఆ ఘా గమద్యది శ్రవత్సహస్రిణీభిరూతిభిః|
వాజేభిరుప నో హవమ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 12[మార్చు]

ఇన్ద్ర సుతేషు సోమేషు క్రతుం పునీష ఉక్థ్యమ్|
విదే వృధస్య దక్షస్య మహాఁ హి షః||

స ప్రథమే వ్యోమని దేవానాఁ సదనే వృధః|
సుపారః సుశ్రవస్తమః సమప్సుజిత్||

తము హువే వాజసాతయ ఇన్ద్రం భరాయ శుష్మిణమ్|
భవా నః సుమ్నే అన్తమః సఖా వృధే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 13[మార్చు]

ఏనా వో అగ్నిం నమసోర్జో నపాతమా హువే|
ప్రియం చేతిష్ఠమరతిఁ స్వధ్వరం విశ్వస్య దూతమమృతమ్||

స యోజతే అరుషా విశ్వభోజసా స దుద్రవత్స్వాహుతః|
సుబ్రహ్మా యజ్ఞః సుశమీ వసూనాం దేవఁ రాధో జనానామ్||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 14[మార్చు]

ప్రత్యు అదర్శ్యాయత్యూఛన్తీ దుహితా దివః|
అపో మహీ వృణుతే చక్షుషా తమో జ్యోతిష్కృణోతి సూనరీ||

ఉదుస్రియాః సృజతే సూర్యః సచా ఉద్యన్నక్షత్రమర్చివత్|
తవేదుషో వ్యుషి సూర్యస్య చ సం భక్తేన గమేమహి||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 15[మార్చు]

ఇమా ఉ వాం దివిష్టయ ఉస్రా హవన్తే అశ్వినా|
అయం వామహ్వేऽవసే శచీవసూ విశంవిశఁ హి గచ్ఛథః||

యువం చిత్రం దదథుర్భోజనం నరా చోదేథాఁ సూనృతావతే|
అర్వాగ్రథఁ సమనసా ని యచ్ఛతం పిబతఁ సోమ్యం మధు||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 16[మార్చు]

అస్య ప్రత్నామను ద్యుతఁ శుక్రం దుదుహ్రే అహ్రయః|
పయః సహస్రసామృషిమ్||

అయఁ సూర్య ఇవోపదృగయఁ సరాఁసి ధావతి|
సప్త ప్రవత ఆ దివమ్||

అయం విశ్వాని తిష్ఠతి పునానో భువనోపరి|
సోమో దేవో న సూర్యః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 17[మార్చు]

ఏష ప్రత్నేన జన్మనా దేవో దేవేభ్యః సుతః|
హరిః పవిత్రే అర్షతి||

ఏష ప్రత్నేన మన్మనా దేవో దేవేభ్యస్పరి|
కవిర్విప్రేణ వావృధే||

దుహానః ప్రత్నమిత్పయః పవిత్రే పరి షిచ్యసే|
క్రన్దం దేవాఁ అజీజనః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 18[మార్చు]

ఉప శిక్షాపతస్థుషో భియసమా ధేహి శత్రవే|
పవమాన విదా రయిమ్||

ఉషో షు జాతమప్తురం గోభిర్భఙ్గం పరిష్కృతమ్|
ఇన్దుం దేవా అయాసిషుః||

ఉపాస్మై గాయతా నరః పవమానాయేన్దవే|
అభి దేవాఁ ఇయక్షతే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 19[మార్చు]

ప్ర సోమాసో విపశ్చితోऽపో నయన్త ఊర్మయః|
వనాని మహిషా ఇవ||

అభి ద్రోణాని బభ్రవః శుక్రా ఋతస్య ధారయా|
వాజం గోమన్తమక్షరన్||

సుతా ఇన్ద్రాయ వాయవే వరుణాయ మరుద్భ్యః|
సోమా అర్షన్తు విష్ణవే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 20[మార్చు]

ప్ర సోమ దేవవీతయే సిన్ధుర్న పిప్యే అర్ణసా|
అఁశోః పయసా మదిరో న జాగృవిరచ్ఛా కోశం మధుశ్చుతమ్||

ఆ హర్యతో అర్జునో అత్కే అవ్యత ప్రియః సూనుర్న మర్జ్యః|
తమీఁ హిన్వన్త్యపసో యథా రథం నదీష్వా గభస్త్యోః||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 21[మార్చు]

ప్ర సోమాసో మదచ్యుతః శ్రవసే నో మఘోనామ్|
సుతా విదథే అక్రముః||

ఆదీఁ హఁసో యథా గణం విశ్వస్యావీవశన్మతిమ్|
అత్యో న గోభిరజ్యతే||

ఆదీం త్రితస్య యోషణో హరిఁ హిన్వన్త్యద్రిభిః|
ఇన్దుమిన్ద్రాయ పీతయే||

ఉత్తర ఆర్చికః - ప్రథమ ప్రపాఠకః - ద్వితీయోऽర్ధః - సూక్తము 22[మార్చు]

అయా పవస్వ దేవయు రేభన్పవిత్రం పర్యేషి విశ్వతః|
మధోర్ధారా అసృక్షత||

పవతే హర్యతో హరిరతి హ్వరాఁసి రఁహ్యా|
అభ్యర్ష స్తోతృభ్యో వీరవద్యశః||

ప్ర సున్వానాస్యాన్ధసో మర్తో న వష్ట తద్వచః|
అప శ్వానమరాధసఁ హతా మఖం న భృగవః||