సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామవేదము (సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః)


ఆరణ్య కాణ్డమ్

సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః - సూక్తము 1[మార్చు]

ఇన్ద్ర జ్యేష్ఠం న ఆ భర ఓజిష్ఠం పుపురి శ్రవః|
యద్దిధృక్షేమ వజ్రహస్త రోదసీ ఓభే సుశిప్ర పప్రాః|| 2-0-0-01-01

ఇన్ద్రో రాజా జగతశ్చర్షణీనామధిక్షమా విశ్వరూపం యదస్య|
తతో దదాతి దాశుషే వసూని చోదద్రాధ ఉపస్తుతం చిదర్వాక్|| 2-0-0-01-02

యస్యేదమా రజోయుజస్తుజే జనే వనఁ స్వః|
ఇన్ద్రస్య రన్త్యం బృహత్|| 2-0-0-01-03

ఉదుత్తమం వరుణ పాశమస్మదవాధమం వి మధ్యమఁ శ్రథాయ|
అథాదిత్య వ్రతే వయం తవానాగసో అదితయే స్యామ|| 2-0-0-01-04

త్వయా వయం పవమానేన సోమ భరే కృతం వి చినుయామ శశ్వత్|
తన్నో మిత్రో వరుణో మామహన్తామదితిః సిన్ధుః పృథివీ ఉత ద్యౌః|| 2-0-0-01-05

ఇమం వృషణం కృణుతైకమిన్మామ్|| 2-0-0-01-06

స న ఇన్ద్రాయ యజ్యవే వరుణాయ మరుద్భ్యః|
వరివోవిత్పరిస్రవ|| 2-0-0-01-07

ఏనా విశ్వాన్యర్య ఆ ద్యుమ్నాని మానుషాణామ్|
సిషాసన్తో వనామహే|| 2-0-0-01-08

అహమస్మి ప్రథమజా ఋతస్య పూర్వం దేవేభ్యో అమృతస్య నామ|
యో మా దదాతి స ఇదేవమావదహమన్నమన్నమదన్తమద్మి|| 2-0-0-01-09

సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః - సూక్తము 2[మార్చు]

త్వమేతదధారయః కృష్ణాసు రోహిణీషు చ|
పరుష్ణీషు రుశత్పయః|| 2-0-0-02-01

అరూరుచదుషసః పృశ్నిరగ్రియ ఉక్షా మిమేతి భువనేషు వాజయుః|
మాయావినో మమిరే అస్య మాయయా నృచక్షసః పితరో గర్భమాదధుః|| 2-0-0-02-02

ఇన్ద్ర ఇద్ధర్యోః సచా సమ్మిశ్ల ఆ వచోయుజా|
ఇన్ద్రో వజ్రీ హిరణ్యయః|| 2-0-0-02-03

ఇన్ద్ర వాజేషు నోऽవ సహస్రప్రధనేషు చ|
ఉగ్ర ఉగ్రాభిరూతిభిః|| 2-0-0-02-04

ప్రథశ్చ యస్య సప్రథశ్చ నామానుష్టుభస్య హవిషో హవిర్యత్|
ధాతుర్ద్యుతానాత్సవితుశ్చ విష్ణో రథన్తరమా జభారా వసిష్ఠః|| 2-0-0-02-05

నియుత్వాన్వాయవా గహ్యయఁ శుక్రో అయామి తే|
గన్తాసి సున్వతో గృహమ్|| 2-0-0-02-06

యజ్జాయథా అపూర్వ్య మఘవన్వృత్రహత్యాయ|
తత్పృథివీమప్రథయస్తదస్తభ్నా ఉతో దివమ్|| 2-0-0-02-06

సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః - సూక్తము 3[మార్చు]

మయి వర్చో అథో యశోऽథో యజ్ఞస్య యత్పయః|
పరమేష్ఠీ ప్రజాపతిర్దివి ద్యామివ దృఁహతు|| 2-0-0-03-01

సం తే పయాఁసి సము యన్తు వాజాః సం వృష్ణ్యాన్యభిమాతిషాహః|
ఆప్యాయమానో అమృతాయ సోమ దివి శ్రవాఁస్యుత్తమాని ధిష్వ|| 2-0-0-03-02

త్వమిమా ఓషధీః సోమ విశ్వాస్త్వమపో అజనయస్త్వం గాః|
త్వమాతనోరుర్వా3న్తరిక్షం త్వం జ్యోతిషా వి తమో వవర్థ|| 2-0-0-03-03

అగ్నిమీడే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృత్విజమ్|
హోతారం రత్నధాతమమ్|| 2-0-0-03-04

తే మన్వత ప్రథమం నామ గోనాం త్రిః సప్త పరమం నామ జనాన్|
తా జానతీరభ్యనూషత క్షా ఆవిర్భువన్నరుణీర్యశసా గావః|| 2-0-0-03-05

సమన్యా యన్త్యుపయన్త్యన్యాః సమానమూర్వం నద్యస్పృణన్తి|
తమూ శుచిఁ శుచయో దీదివాఁసమపాన్నపాతముప యన్త్యాపః|| 2-0-0-03-06

ఆ ప్రాగాద్భద్రా యువతిరహ్నః కేతూన్త్సమీర్త్సతి|
అభూద్భద్రా నివేశనీ విశ్వస్య జగతో రాత్రీ|| 2-0-0-03-07

ప్రక్షస్య వృష్ణో అరుషస్య నూ మహః ప్ర నో వచో విదథా జాతవేదసే|
వైశ్వానరాయ మతిర్నవ్యసే శుచిః సోమ ఇవ పవతే చారురగ్నయే|| 2-0-0-03-08

విశ్వే దేవా మమ శృణ్వన్తు యజ్ఞముభే రోదసీ అపాం నపాచ్చ మన్మ|
మా వో వచాఁసి పరిచక్ష్యాణి వోచఁ సుమ్నేష్విద్వో అన్తమా మదేమ|| 2-0-0-03-09

యశో మా ద్యావాపృథివీ యశో మేన్ద్రబృహస్పతీ|
యశో భగస్య విన్దతు యశో మా ప్రతిముచ్యతామ్|
యశస్వ్యా3స్యాః సఁ సదోऽహం ప్రవదితా స్యామ్|| 2-0-0-03-10

ఇన్ద్రస్య ను వీర్యాణి ప్రవోచం యాని చకార ప్రథమాని వజ్రీ|
అహన్నహిమన్వపస్తతర్ద ప్ర వక్షణా అభినత్పర్వతానామ్|| 2-0-0-03-11

అగ్నిరస్మి జన్మనా జాతవేదా ఘృతం మే చక్షురమృతం మ ఆసన్|
త్రిధాతురర్కో రజసో విమానోऽజస్రం జ్యోతిర్హవిరస్మి సర్వమ్|| 2-0-0-03-12

పాత్యగ్నిర్విపో అగ్రం పదం వేః పాతి యహ్వశ్చరణఁ సూర్యస్య|
పాతి నాభా సప్తశీర్షాణమగ్నిః|| 2-0-0-03-13

సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః - సూక్తము 4[మార్చు]

భ్రాజన్త్యగ్నే సమిధాన దీదివో జిహ్వా చరత్యన్తరాసని|
స త్వం నో అగ్నే పయసా వసువిద్రయిం వర్చో దృశేऽదాః|| 2-0-0-04-1

వసన్త ఇన్ను రన్త్యో గ్రీష్మ ఇన్ను రన్త్యః|
వర్షాణ్యను శరదో హేమన్తః శిశిర ఇన్ను రన్త్యః|| 2-0-0-04-2

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్|
స భూమిఁ సర్వతో వృత్వాత్యతిష్ఠద్దశాఙ్గులమ్|| 2-0-0-04-3

త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురుషః పదోऽస్యేహాభవత్పునః|
తథా విష్వఙ్ వ్యక్రామదశనానశనే అభి|| 2-0-0-04-4

పురుష ఏవేదఁ సర్వం యద్భూతం యచ్చ భావ్యమ్|
పాదోऽస్య సర్వా భూతాని త్రిపాదస్యామృతం దివి|| 2-0-0-04-5

తావానస్య మహిమా తతో జ్యాయాఁశ్చ పూరుషః|
ఉతామృతత్వస్యేశానో యదన్నేనాతిరోహతి|| 2-0-0-04-6

తతో విరాడజాయత విరాజో అధి పూరుషః|
స జాతో అత్యరిచ్యత పశ్చాద్భూమిమథో పురః|| 2-0-0-04-6

మన్యే వాఁ ద్యావాపృథివీ సుభోజసౌ యే అప్రథేథామమితమభి యోజనమ్|
ద్యావాపృథివీ భవతఁ స్యోనే తే నో ముఞ్చతమఁహసః|| 2-0-0-04-7

హరీ త ఇన్ద్ర శ్మశ్రూణ్యుతో తే హరితౌ హరి|
తం త్వా స్తువన్తి కవయః పురుషాసో వనర్గవః|| 2-0-0-04-8

యద్వర్చో హిరణ్యస్య యద్వా వర్చో గవాముత|
సత్యస్య బ్రహ్మణో వర్చస్తేన మా సఁ సృజామసి|| 2-0-0-04-9

సహస్తన్న ఇన్ద్ర దద్ధ్యోజ ఈశే హ్యస్య మహతో విరప్శిన్|
క్రతుం న నృమ్ణఁ స్థవిరం చ వాజం వృత్రేషు శత్రూన్త్సుహనా కృధీ నః|| 2-0-0-04-10

సహర్షభాః సహవత్సా ఉదేత విశ్వా రూపాణీ బిభ్రతీర్ద్వ్యూద్నీః|
ఉరుః పృథురయం వో అస్తు లోక ఇమా ఆపః సుప్రపాణా ఇహ స్త|| 2-0-0-04-11

సామవేదము - ఆరణ్య ఆర్చికః - సూక్తము 5[మార్చు]

అగ్న ఆయూఁషి పవస ఆసువోర్జమిషం చ నః|
ఆరే బాధస్వ దుచ్ఛునామ్|| 2-0-0-05-01

విభ్రాఙ్బృహత్పిబతు సోమ్యం మధ్వాయుర్దధద్యజ్ఞపతావవిహ్రుతమ్|
వాతజూతో యో అభిరక్షతి త్మనా ప్రజాః పిపర్తి బహుధా వి రాజతి|| 2-0-0-05-02

చిత్రం దేవానాముదగాదనీకం చక్షుర్మిత్రస్య వరుణస్యాగ్నేః|
ఆప్రా ద్యావాపృథివీ అన్తరిక్షఁ సూర్య ఆత్మా జగతస్తస్థుషశ్చ|| 2-0-0-05-03

ఆయం గౌః పృశ్నిరక్రమీదసదన్మాతరం పురః|
పితరం చ ప్రయన్త్స్వః|| 2-0-0-05-04

అన్తశ్చరతి రోచనాస్య ప్రాణాదపానతీ|
వ్యఖ్యన్మహిషో దివమ్|| 2-0-0-05-05

త్రిఁషద్ధామ వి రాజతి వాక్పతఙ్గాయ ధీయతే|
ప్రతి వస్తోరహ ద్యుభిః|| 2-0-0-05-06

అప త్యే తాయవో యథా నక్షత్రా యన్త్యక్తుభిః|
సూరాయ విశ్వచక్షసే|| 2-0-0-05-07

అదృశ్రన్నస్య కేతవో వి రశ్మయో జనాఁ అను|
భ్రాజన్తో అగ్నయో యథా|| 2-0-0-05-08


తరణిర్విశ్వదర్శతో జ్యోతిష్కృదసి సూర్య|
విశ్వమాభాసి రోచనమ్|| 2-0-0-05-09

ప్రత్యఙ్ దేవానాం విశః ప్రత్యఙ్ఙుదేషి మానుషాన్|
ప్రత్యఙ్ విశ్వఁ స్వర్దృశే|| 2-0-0-05-10

యేనా పావక చక్షసా భురణ్యన్తం జనాఁ అను|
త్వం వరుణ పశ్యసి|| 2-0-0-05-11

ఉద్ద్యామేషి రజః పృథ్వహా మిమానో అక్తుభిః|
పశ్యఞ్జన్మాని సూర్య|| 2-0-0-05-12

అయుక్త సప్త శున్ధ్యువః సూరో రథస్య నప్త్ర్యః|
తాభిర్యాతి స్వయుక్తిభిః|| 2-0-0-05-13

సప్త త్వా హరితో రథే వహన్తి దేవ సూర్య|
శోచిష్కేశం విచక్షణ|| 2-0-0-05-14