నా జీవిత యాత్ర-2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నా జీవిత యాత్ర పుస్తకం

నా జీవిత యాత్ర

ద్వితీయ ఖండముటంగుటూరి ప్రకాశం


ఎమెస్కో ప్రచురణ - 206


యం. శేషాచలం అండ్ కో

మచిలీపట్టణం - మద్రాసు - సికింద్రాబాద్

NAA JEEVITA YATRA - VOL. II

(Autobiography of Andhra Kesari

Prakasam Pantulu in four Volumes)

By

TANGUTURI PRAKASAM


Publishers

M. SESHACHALAM & CO.First Edition :

EMESCO POCKET BOOKS

July 1972


Cover Design :

BAPUPrinters :

KRANTI PRESS, Madras-1.Distributors :

ANDHRA PRADESH BOOK DISTRIBUTORS,
RASHTRAPATHI ROAD, SECUNDERABADPrice Rs. 2-50


Four Volumes bound in one hard Cover Edition Rs. 15/-


నా జీవిత యాత్ర:

ద్వితీయ ఖండం

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177

దేశీయ పాఠశాలలు, చరఖాకేంద్రాలు - పంచాయితీ కోర్టులు - పన్నుల నిరాకరణ విషయమై సంశయాలు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182

నాయకుల నిర్బంధాలు - త్రివిధ బహిష్కారం - ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ ' బాయ్‌కాట్ ' - లార్డ్ రీడింగ్ - రాజీప్రతిపాదనలు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187

నాయకులలో అభిప్రాయభేదాలు - సి.ఐ.డీ.లు - కంటనీరు తెప్పించిన వాజ్మూలం - అనుయాయులకు ఆదేశం - ఆంధ్రలో ఖద్దరు ఉద్యమం - అవతార పురుషుడనిపించిన గాంధీ - ర్యాలీ పంచాయితీ కోర్టు - పాలకుల దమన నీతి.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194

లక్నో ఒప్పదం - ముల్తాన్ సంఘర్షణ, నా దర్యాప్తు - చక్రవర్తుల వారి వింత చర్య - షహజాన్‌పూర్ సంఘటన - అఖిలపక్ష మహాసభ - అధ్యక్షుని ' వాకౌట్ '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
204

ఉద్యమ నాయకులు - పెదనంది పాడులో మిలటరీ మార్చ్ - టామీలకి మిరప పళ్ల విందు - విరమణకు మా సలహా - ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు - గుణపాఠం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211

పోలీసువారి జులుం - ఊరేగింపు నాయకత్వం - మామీద హిచ్‌కాక్ దావా - కోర్టుల విషయంలో గాంధీగారి సలహా - ఇరుకున పెట్టిన సుబ్బరామయ్య అపీలు - ప్రతిక్రియ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

ప్రాణాలకు తెగించిన పర్యటన - సైనికశాసనం - అగంతకునితో గడిపిన రాత్రి - చెర్బల్ చేరీలో - భయోత్పాత పరిస్థితులు - అపూర్వసంఘటన- మూలకారణం - హిందూస్తాన్ సేవాదళం: సాంబమూర్తి నాయకత్వం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

విచిత్ర యుద్ధం - ఎర్ర చొక్కాల సేన - బ్రాహణత్వ ప్రదానం - అపూర్వదృశ్యం - జస్టిస్ పార్టీ వారి జస్టిస్ - పాలకుల మొండి పట్టు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

గయా కాంగ్రెస్ లో మా విజయం - తిరిగిపోయిన ఆచారి గారు - నా రాజీనామా - శాసనోల్లంఘన ఉద్యమ విచా

రణ - గుంటూరులో దర్యాప్తు - "గార్డ్ ఆఫ్ ఆనర్" జోస్యం నిజమైంది - మధ్యమ వర్గావతరణ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248

నిరుత్సాహ పరిస్థితులు - ఆందోళన ప్రాముఖ్యం - మేమిచ్చిన హామీ - ఆంధ్రుల ముందంజ - ఒక ఉదాహరణ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253

వరద బాధితులకు సాహాయ్యం - కాంగ్రెసుకు ఖాదీడేరా - శాసనసభా ప్రవేశ వివాదం - రా. కాం అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా - వాలంటీరు పని - చివరికి జయం - మహర్షి ఆతిధ్యం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260

బెల్గాం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షత - స్వరాజ్యవాదులకు కాంగ్రెస్ అప్పగింత - కాన్పూరు కాంగ్రెస్ - ఎన్నికల సంరంభం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263

మూసి వెయ్యమని సలహా - నా సమాధానం - నేనుపడ్డ మథన - ఆనాటి సంకల్పం - ముంచుకువచ్చిన పరిస్థితులు - బాపట్ల కోర్టులో దావా కథ - చరఖా సంఘం వారి షైలాక్ వ్యవహారం - గాంధీగారి సలహామీద దావా - నేను జామీనుదారునే - గోపాలశాస్త్రి తరహా - సి. ఆర్. దాస్ అతిథి మర్యాద - మహానాయకుడు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
277

అకాలీల మీద ఆంక్ష -వైద్యశాల, వంటసాల - అకాలీ సత్యాగ్రహక్రమం - అహింసావ్రతం - ఉద్యమ విజయం - 'స్వరాజ్య' పలుకుబడి.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282

స్వరాజ్య వాదుల విధానంలో మార్పు - మోతీలాల్ నెహ్రూ నాయకత్వం - పగటి కలల పరిసమాప్తి - పార్టీలో విభేదాలు - సబర్మతిలో జరిగిన రాజీ-పదవీ స్వీకరణ సమస్య.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295

హిందూ వనితను కాపాడిన మహమ్మదీయస్త్రీ-సహజీవన సౌభాగ్యం - ఎన్నికలు తెచ్చిన ముప్పు - కాంగ్రెసు పరపతికి దెబ్బ - సింధు పర్యటన ముచ్చటలు - చేపలతో చెలికారం-అవకాశవాదులు రేపిన అల్లర్లు - బ్రిటిష్ వారు చేసిన తీరని ద్రోహం - మాలవ్యాజీ మనస్తాపం - మేకవన్నె పులులు - మీరట్ సంక్షోభం - కొట్లాటలపై కొట్లాటలు - ఐకమత్య సూచనలు - కలకత్తా ఘోరాలు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312

శాసనసభా ప్రవేశ కార్యక్రామం - కాంగ్రెసు పార్టీ అయిన స్వరాజ్య పార్టీ - ఆంధ్రుల రాజకీయ చైతన్యం - కేంద్ర సభకునా అభ్యర్థిత్వం - ప్రజల ఉత్సాహం - కాంగ్రెసు ఘన విజయం - కేంద్ర సభలో 42 గాంధీ టోపీలు - గౌహతీ కాంగ్రెస్ విశేషాలు - ఆప్తమిత్రుడు శ్రద్ధానంద - సాంబమూర్తి స్వాతంత్ర్య తీర్మానం - యు.పి. లో అపజయం - తప్పుడు అంచనా - పేలిన టపాకాయలు - గాంధీగారికి నా ప్రశ్న - ఢిల్లీ సందర్శనం - నాభా సమాచారం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331

మదరాసు శాసన సభలో కాంగ్రెసు బలం - తెరవెనుక నాయకులు - డాక్టర్ సుబ్బరాయన్ స్వతంత్రపార్టీ - కాంగ్రెసు బురఖారాయళ్ళు - శాసన సభలో కాంగ్రెసు పక్షం - మూలపడిన విశ్వాసరాహిత్య తీర్మానం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339

కపటపు పార్లమెంట్ - ప్రతికూల కక్షల దుష్ఫలితాలు - రాజ్యాంగ సంస్కరణల వాయిదా - బ్రిటిషువారి పన్నాగం - అద్భుతమైన ఆరంభ విజయం - అవబోధం తక్కువైన ప్రజ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
346

ఆర్థిక ప్రతిపాదనల ఆంతర్యం - ఊహాతీతమైన కారణాలు - కలిగే పరిణామాలు - తీవ్రవాదోపవాదాలు - ఓట్లకోసం డాన్సు పార్టీలు - తటస్థుల దగా.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354

కన్సర్‌వేటివ్‌ల ఎత్తు - పూర్వరంగం - భేదోప్రాయం - 'చావు తెలివి' సమాచారం - ఇర్విన్ ప్రకటన - దేశీయుల నిరసన భావం - వైస్రాయిగారి విన్నపాలు - 'విభీషణాయిలూ' - బ్రిటిషువారి ఆశ.

సంపుటాలు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2024, prior to 1 January 1964) after the death of the author.