అన్నమాచార్య చరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాఠములు[మార్చు]

 1. అవతరణిక
 2. పొత్తపినాడు
 3. తాళ్ళపాక
 4. అన్నమాచార్య వంశ్యులు
 5. నారాయణుఁడు
 6. నారాయణసూరి
 7. అన్నమయ్య జననము
 8. అన్నమయ్య బాల్యము
 9. అన్నమయ్య విద్యలు
 10. అన్నమయ్య తిరుమలయాత్ర
 11. అన్నమయకు దేవి ప్రత్యక్షమగుట
 12. అన్నమయ దేవిపై శతకము చెప్పుట
 13. అన్నమయ కొండపై దివ్యస్థలముల దర్శించుట
 14. అన్నమయ స్వామిని దర్శించుట
 15. అన్నమయ స్వామిపై శతకము చెప్పుట
 16. వైఖానసార్చకు లన్నమయ మహిమ గుర్తించుట
 17. అన్నమయకు వైష్ణవయతిచే పంచ సంస్కారములు
 18. గ్రంథ పాతము
 19. అన్నమయ పెండ్లి
 20. సాళ్వనరసింగరాయఁ డన్నమాచార్యు దర్శించుట
 21. నరసింగరాయఁడు విజయములందుట
 22. అన్నమాచార్యుఁడు సంకీర్తనములు పాడుట
 23. రాయఁ డన్నమాచార్యు సత్కరించుట
 24. రాయఁ డన్నమాచార్యుని మరలఁ బిలిపించుట
 25. మరలఁ బాటలు పాడించుట
 26. సంకెల వేయించుట
 27. రాయల పశ్చాత్తాపము
 28. అన్నమాచార్యుడు రాజు ననుగ్రహించుట
 29. అన్నమాచార్యుని మహిమలు
 30. అన్నమాచార్య పురందరదాసుల చెల్మి
 31. అన్నమాచార్యుల రచనలు
 32. అన్నమాచార్య సంతతి
 33. అంకితము