అన్నమాచార్య చరిత్రము/అన్నమాచార్యుల రచనలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

యోగమార్గంబున నొకకొన్ని బుధులు
రాగిల్ల శృంగార రసరీతిఁ గొన్ని

వైరాగ్యరచనతో వాసింపఁ గొన్ని
సారసనేత్రు పై సంకీర్తనములు

సరసత్వమునఁ దాళసముఖముల్ గాఁగ
పరమమంత్రములు ముప్పది రెండువేలు ,

ప్రవిమల ద్విపద ప్రబంధరూపమున
నవముగా రామాయణము , దివ్యభాష

నా వేంకటాద్రిమాహాత్మ్య మంతయును
గావించి , రుచుల శృంగారమంజరియు

శతకముల్ పదిరెండు సకలభాషలను
ప్రతిలేని నానా ప్రబంధముల్ చేసి ,