అన్నమాచార్య చరిత్రము/అన్నమయ దేవిపై శతకము చెప్పుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నత్తఱి నలుదిక్కు లరసి యా శిశువు
చిత్తంబులోన నచ్చెరువందుకొనుచు

కలయొ యాందోళమొ కాక నిక్కంబొ
కలవళంబో దీని కరణి యే కరణి

యని నిక్కమని యాత్మ నలరి యా పద్మ
తనకేల నిడు ప్రసాదప్రాభవమున

పరమసారస్వత పారీణుఁ డగుచు
సరసకవిత్వ వాచాప్రౌఢి మెఱసి

యలమేలుమంగకు నాశుమార్గమున
సలలితంబుగ నొక్క శతకంబుఁ జెప్పె;