అన్నమాచార్య చరిత్రము/నరసింగరాయఁడు విజయములందుట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నానాఁట నా నరనాథుండు వేఱు-
లేని కూరిమితోడ లీనమైయుండె;

తన సంపదలు సమస్తము నన్నమయ్య-
వని యెన్ను నడకల నారీతి నడచు-

నే పని గలిగిన నెఱిఁగించికాని
చేపట్టి తనయంతఁ జేయఁ డెప్పుడును

హితునిఁగా గురునిఁగా నెల్లబంధులఁగ
నతనినే భావించి యంగవింపుచును

పావనుండగు తాళ్ళపాకన్నమయ్య-
దీవెనలంది వర్ధిలుచు నా రాజు

బలియుఁడై పరిపంథిబలముల నడఁచి
నలిరేఁగి సింహాసనంబు చేకొనుచు

తన రాజధానియై తనరారు పసిఁడి-
పెనుగొండగతి నుండు పెనుగొండ నుండి

యన్నమాచార్యుల నటకు రావించి
యెన్నిక నెదురుగా నేతెంచి మ్రొక్కి

కనకాంబరాదుల గ్రామసంతతులఁ
గనువారలకు దండగాఁ బూజచేసి

వెన్నునిపై విన్నవించిన లోక-
సన్నుతంబైన మీ సంకీర్తనములు

విన నాకు మిక్కిలి వేడుకయ్యెఁడును-
ననఘాత్మ వినిపించు మనిన నగ్గురుఁడు