అన్నమాచార్య చరిత్రము/అన్నమాచార్యుని మహిమలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా వరకృత్యంబు లన్నింటి లెక్క
గావింప నాకు శక్యమె , నాఁటివార-

లెఱుఁగుదు; రవి పెద్ద లెఱిఁగింప వినుచు-
నెఱిఁగిన కృతకృత్యు లిపుడును గలరు ;

ఐన నందొక కొన్ని యనఘమానసుల-
వీనులవిందుగా వినుతింతు నేను

మండెమురాయ నామక నరసింహ
దండనేత్రున కిష్టధనబలస్ఫూర్తి-

ననుపమంబుగ వేంకటాద్రి చెంగటను
తన యగ్రహారమై తనరుచునున్న

మరులుంకు (?) నోక జీడిమామిడి దాన
సరసంబువోయిన చవిఁ బండ్లు పండు-

నెఱ్ఱనై గొప్పవై యేపారు పండ్ల
విఱ్ఱవీఁగుచుఁ దనవీథి నెన్నడిమి

మినుకైన మంచిమామిడిరీతి నెదుటఁ
గనుపట్టు నా చెట్టుఁ గని యొక్కనాఁడు

కపటమానసుల యాకారంబు పోలె-
నపు డెంతొ దృష్టప్రియంబులై యున్న

శ్రీ మాధవునకు నర్పించి యాపండ్లు
తా మారగింప నత్తఱిఁ బండ్లు పులియ

నమృతంబుతోఁబుట్టువగు పద్మ మోవి-
నమృతంబు తనివోవ నాను వెన్నునికి-

నీయెడ నెఱుఁగక యీ జీడిపులుసు-
కాయ లెట్లొసఁగితిఁ గటకటా యనుచు-

నా చెట్టు ముట్టితి నప్పయ్య దీన-
నేచిన దుర్గుణంబెల్లఁ బోఁజేసి

మించైన తియ్యమామిడి సేయుమనినఁ
బంచదారలవంటి ఫలములదయ్యె ;-

నా సుద్ది విని యొకఁ డట పెండ్లియాడఁ
గాసువీసము నాకు గల్గ దీవింపు-

మన విని , యటువలె నౌఁగాక యనిన
వెనుకొని వాఁ డెన్ని వేఁడినఁగాని

కాసువీసంబునే కాని యొక్కరుఁడు
చేసేత నొకరూక చేతిలో నిడఁడు ;

అది విని యది యొట్టి(ట్ట?)దని గాయకుండు
తదనుజ్ఞ మహిమగాఁ దలఁచి యేతెంచి

ఓతండ్రి నా పెండ్లి కొదవెడు ధనము
చేతికి రా దయసేయవే ! యనుడు-

నటువలె నౌఁగాక ! యనిన , నా విప్రుఁ-
డట వీథి కేఁగెడునపుడు రా జొకఁడు-

నాదరంబునఁ బిల్చి యడిగిన ధనము
ద్వాదశీ కన్యకా దాన మిచ్చుటయు-

నా వార్త విని జను లరుదందికొనుచు
వావిరి నొడి వళావళికిఁగా బెగడి

చెలువొందు నా గురు శ్రీపాదరక్ష
తల నిడి తమయాపదల వీడికొనిరి ;