శుక్ల యజుర్వేదము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శుక్ల యజుర్వేదము (వాజసనేయ సంహితము)

 1. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 1
 2. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 2
 3. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 3
 4. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 4
 5. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 5
 6. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 6
 7. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 7
 8. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 8
 9. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 9
 10. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 10
 11. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 11
 12. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 12
 13. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 13
 14. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 14
 15. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 15
 16. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 16
 17. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 17
 18. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 18
 19. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 19
 20. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 20
 21. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 21
 22. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 22
 23. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 23
 24. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 24
 25. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 25
 26. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 26
 27. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 27
 28. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 28
 29. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 29
 30. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 30
 31. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 31
 32. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 32
 33. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 33
 34. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 34
 35. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 35
 36. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 36
 37. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 37
 38. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 38
 39. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 39
 40. శుక్ల యజుర్వేదము - అధ్యాయము 40