శ్రీ వేంకటేశ రాజీవాక్ష మేలుకొనవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీ వేంకటేశ రాజీవాక్ష (రాగం:భూపాళం)(తాళం : జంపె)

పల్లవి
శ్రీ వేంకటేశ రాజీవాక్ష మేలుకొనవే
వేగవేగ మేలుకొను వెలిఛాయ లమరే

చరణాలు
సురలు గంధర్వ కిన్నరులెల్ల గూడి తం
బురుశ్రుతులను జేర్చి సరవిగాను
అరుణోదయము దెలిసి హరిహరి యనుచు నర
హరి నిన్ను దలచెదరు హంసస్వరూప

అల చిలుక పలుకులకు నధరబింబము బోలె
తెలివి దిక్కుల మిగుల తేట బారే
అలరు కుచగిరుల నుదయాస్త్రాదిపై వెలిగె
మలినములు తొలగ నిదో మంచు తెరవిచ్చే

తళుకొత్త నిందిరా తాటంకరైరుచుల
వెలిగన్ను తామరలు వికసింపగాను
అలర్మేల్ మంగ శ్రీవేంకటాచలరమణ
చెలువు మీఱగను ముఖకళలు గనవచ్చే


Sree vaemkataesa raajeevaaksha (Raagam:bhoopaalam ) (Taalam:jampe )

Pallavi

Sree vaemkataesa raajeevaaksha maelukonavae
Vaegavaega maelukonu velichaaya lamarae

Charanaalu
Suralu gamdharva kinnarulella goodi tam
Burusrutulanu jaerchi saravigaanu
Arunodayamu delisi harihari yanuchu nara
Hari ninnu dalachedaru hamsasvaroopa

Ala chiluka palukulaku nadharabimbamu bole
Telivi dikkula migula taeta baarae
Alaru kuchagirula nudayaastraadipai velige
Malinamulu tolaga nido mamchu teravichchae

Talukotta nimdiraa taatamkarairuchula
Veligannu taamaralu vikasimpagaanu
Alarmael^ mamga sreevaemkataachalaramana
Cheluvu mee~raganu mukhakalalu ganavachchae


శ్రవణం:- http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/01/annamayya-samkirtanalumelukolupu_19.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |