శరణు శరణు రామచంద్ర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణు శరణు రామచంద్ర (రాగం: ) (తాళం : )

శరణు శరణు రామచంద్ర నరేంద్రా
సరి మమ్ముగావు రామచంద్రా నరేంద్రా

ఘన దశరథునకు కౌసల్యాదేవికిని
జననమందిన రామచంద్రా నరేంద్రా
కనలి తాటకి చంపి కౌశుకుజన్నము గాచి
చనవులిచ్చిన రామచంద్రా నరేంద్రా

అరిది సీత పెండ్లాడి అభయమందరికిచ్చి
శరధిగట్టిన రామచంద్రా నరేంద్రా
అరసి రావణు చంపి అయేధ్యానగర మేలి
సరవినేలిన రామచంద్రా నరేంద్రా

పన్నుగ నలమేల్మంగపతి శ్రీవేంకటేశ్వరు
సన్నిధినిల్చిన రామచంద్రా నరేంద్రా
అన్నిటా లక్ష్మణభరతాంజనేయశత్రుఘ్నుల
సన్నుతికెక్కిన రామచంద్రా నరేంద్రా


SaraNu SaraNu raamachaMdra (Raagam: ) (Taalam: )

SaraNu SaraNu raamachaMdra naraeMdraa
sari mammugaavu raamachaMdraa naraeMdraa

ghana daSarathunaku kausalyaadaevikini
jananamaMdina raamachaMdraa naraeMdraa
kanali taaTaki chaMpi kauSukujannamu gaachi
chanavulichchina raamachaMdraa naraeMdraa

aridi seeta peMDlaaDi abhayamaMdarikichchi
SaradhigaTTina raamachaMdraa naraeMdraa
arasi raavaNu chaMpi ayaedhyaanagara maeli
saravinaelina raamachaMdraa naraeMdraa

pannuga nalamaelmaMgapati SreevaeMkaTaeSvaru
sannidhinilchina raamachaMdraa naraeMdraa
anniTaa lakshmaNabharataaMjanaeyaSatrughnula
sannutikekkina raamachaMdraa naraeMdraa


బయటి లింకులు[మార్చు]

SaranuSaranuRAmachandhra


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |