శరణు కపీశ్వర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణు కపీశ్వర (రాగం: ) (తాళం : )

శరణు కపీశ్వర శరణం బనిలజ
సరవి నెంచ నీసరి యిక వేరీ

పుట్టిననాడే భువనములెరరగగ
పట్టితి సూర్యుని పండనుచు
ముట్టిన చుక్కలు మోవగ పెరిగితి(వి)
ఇట్టిప్రతాపివి యెదురేదయ్యా

అంపినయప్పుడే యంబుధి దాటితివి
ఇంపులు సీతకు నిచ్చితివి
సంపద మెరయుచు సంజీవి దెచ్చితి
పెంపును సొంపును పేర్కొనవశమా

చెదరక నేడే శ్రీవేంకటగిరి
గదిసి రాముకృప గైకొంటి
వదలక నీకృపవాడనైతి నిదె
యెదుటనే కాచితి విక కడమేమీ


SaraNu kapISwara (Raagam: ) (Taalam: )

SaraNu kapISwara SaraNaM banilaja
saravi neMcha nIsari yika vErI

puTTinanADE bhuvanamuleragaga
paTTiti sUryuni paMDanuchu
muTTina chukkalu mOvaga perigiti(vi)
iTTipratApivi yedurEdayyA

aMpinayappuDE yaMbudhi dATitivi
iMpulu sItaku nichchitivi
saMpada merayuchu saMjIvi dechchiti
peMpunu soMpunu pErkonavaSamA

chedaraka nEDE SrIvEMkaTagiri
gadisi rAmukRpa gaikoMTi
vadalaka nIkRpavADanaiti nide
yeduTanE kAchiti vika kaDamEmI

బయటి లింకులు[మార్చు]

SaranuKapIswara


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |