శరణువేడెద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణువేడెద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శరణువేడెద యజ్ఞసంభవ రామ |
 అరసి రక్షించుమమ్ము అయోధ్యరామ ||

చ|| ధారుణిలో దశరథ తనయ రామ |
     చేరిన అహల్యను రక్షించిన రామ |
     వారిధి బంధన కపి వల్లభ రామ |
     తారక బ్రహ్మమైన సీతా రామ ||

చ|| ఆదిత్య కులాంబుధి మృగాంక రామ|
     హర కోదండ భంజనము చేకొనిన రామ |
     వేద శాస్త్ర పురాణాది వినుత రామ |
     ఆది గొన్నతాటక సంహార రామ ||

చ|| రావణుని భంజించిన రాఘవ రామ |
     వావిరి విభీషణ వరద రామ |
     సేవలనలమేల్మంగతో శ్రీవేంకటేశుడవై |
    ఈవల దాసులనెల్ల ఏలినట్టి రామ ||


SaraNuvEDeda (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SaraNuvEDeda yaj~jasaMBava SrIrAma | arasi rakShiMcumu ayOdhyArAma ||

ca|| rAvaNanuni BaMjiMcina rAGava rAma | vAviri viBIShaNa varada SrIrAma |
sEvanalamElmaMgatO vEMkaTESuDai | Ivala dAsula ElinaTTi SrIrAma ||

ca|| dhAruNilO daSaratha tanaya rAma |cErina yahalyanu rakShiMcina rAma |
vAridhi baMdhana kapi vallaBa rAma | taraka brahmamaina sItApati rAma ||

ca|| Aditya kulAMbudhi mRugAMka rAma hara- | kOdaMDa BaMjanamu cEkonina rAma |
vEda SAstra purANAdi vinuta rAma | Adi gonnatATakA saMhAra rAma ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

SaraNuvEDeda

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |