శరణంబితడే సకలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణంబితడే సకలము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శరణంబితడే సకలము నాకును | వెరవున మనసా వెతకవో ఇతని ||

చ|| అభయంబొసగెడి యతడెవ్వడు మును | ఇభరక్షకుడు అతడెవ్వడు |
ఉభయవిభూతుల కొడయండెవడూ | ప్రభువితడే నాపాలి దేవుడు ||

చ|| శరణాగతులకు సరి దా నెవ్వడు | యిరవుగ శ్రీపతి యెవ్వడు |
అరి దుష్ట దైత్య హంతకు డెవ్వడు | పరమును నతడె నాపాలి దేవుడు ||

చ|| ఆది శంఖ చక్రాయుధు డెవ్వడు | యేదెస పూర్ణు డెవ్వడు |
వేదమయుడు శ్రీ వేంకట పతియై | పాదాయ నిదె నా పాలిదేవుడు ||


SaraNaMbitaDE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SaraNaMbitaDE sakalamu nAkunu | veravuna manasA vetakavO itani ||

ca|| aBayaMbosageDi yataDevvaDu munu | iBarakShakuDu ataDevvaDu |
uBayaviBUtula koDayaMDevaDU | praBuvitaDE nApAli dEvuDu ||

ca|| SaraNAgatulaku sari dA nevvaDu | yiravuga SrIpati yevvaDu |
ari duShTa daitya haMtaku DevvaDu | paramunu nataDe nApAli dEvuDu ||

ca|| Adi SaMKa cakrAyudhu DevvaDu | yEdesa pUrNu DevvaDu |
vEdamayuDu SrI vEMkaTa patiyai | pAdAya nide nA pAlidEvuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Saranambitade


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |