శరణంటి మాతనిసమ్మంధమున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శరణంటి (రాగం: ) (తాళం : )

శరణంటి మాతనిసమ్మంధమున
మరిగించి మమునేలి మన్నించవే ॥పల్లవి॥

సకలవేదములు సంకీర్తనలు చేసి
ప్రకటించి నిను బాడి పావనుడైన
అకలంకుడు తాళ్ళపాకన్నమాచార్యుల
వెకలియై యేలిన శ్రీవేంకటనిలయ ॥శర॥

నారదాది సనకసనందనాదులవలె
పేరుపడి నిన్ను బాడి పెద్దలైనట్టి
ఆరీతి దాళ్ళపాకన్నమాచార్యుల
చేరి యేలినయట్టి శ్రీ వేంకటనిలయ ॥శర॥

సామవేదసామగానసప్తస్వరములను
బాముతో నీసతి నిన్ను బాడినయట్టి
ఆముకొన్న తాళ్ళపాకన్నమాచరుల
వేమరు మెచ్చిన శ్రీ వేంకటనిలయా ॥శర॥


Saranamti (Raagam: ) (Taalam: )

Saranamti maatanisammamdhamuna
Marigimchi mamunaeli mannimchavae pallavi

Sakalavaedamulu samkeertanalu chaesi
Prakatimchi ninu baadi paavanudaina
Akalamkudu taallapaakannamaachaaryula
Vekaliyai yaelina sreevaemkatanilaya sara

Naaradaadi sanakasanamdanaadulavale
Paerupadi ninnu baadi peddalainatti
Aareeti daallapaakannamaachaaryula
Chaeri yaelinayatti sree vaemkatanilaya sara

Saamavaedasaamagaanasaptasvaramulanu
Baamuto neesati ninnu baadinayatti
Aamukonna taallapaakannamaacharula
Vaemaru mechchina sree vaemkatanilayaa sara


బయటి లింకులు[మార్చు]

SaraNaMTimAtani_BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |