శమముచాలనియట్టిజన్మం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శమముచాలనియట్టిజన్మం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శమముచాలనియట్టిజన్మం బిదేమిటికి | దమముచాలనియట్టితగు లిదేమిటికి ||

చ|| పగయునుబోలె నాపై సేయునడియాస | తగిలి యేపనేకాని దయ గొంత లేదు |
జగడమునబోలె నలసతిలేనిమమత దను | తెగి వేచనేకాని తీరుగడ లేదు ||

చ|| ఋణమునుబోలె తీరియుదీరనిది కర్మ | గణనగలకాలంబు కడ మొదలు లేదు |
వ్రణమునుబోలె విడువక రాగదేహజపు- | గుణము సౌఖ్యముతెరువు గొంతయును ||

చ|| నీతియుబోలె బ్రాణికి వేంకటేశుకృప | చేతికి నిధానంబు చేరినట్లాయ |
భూతములుబోలె తలపున కితరసంస్మరణ- | భీతిపుట్టించి యప్రియభావమాయ ||


SamamucAlaniyaTTijanmaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SamamucAlaniyaTTijanmaM bidEmiTiki | damamucAlaniyaTTitagu lidEmiTiki ||

ca|| pagayunubOle nApai sEyunaDiyAsa | tagili yEpanEkAni daya goMta lEdu |
jagaDamunabOle nalasatilEnimamata danu | tegi vEcanEkAni tIrugaDa lEdu ||

ca|| RuNamunubOle tIriyudIranidi karma | gaNanagalakAlaMbu kaDa modalu lEdu |
vraNamunubOle viDuvaka rAgadEhajapu- | guNamu sauKyamuteruvu goMtayunu ||

ca|| nItiyubOle brANiki vEMkaTESukRupa | cEtiki nidhAnaMbu cErinaTlAya |
BUtamulubOle talapuna kitarasaMsmaraNa- | BItipuTTiMci yapriyaBAvamAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |