శతాపరాధములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శతాపరాధములు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| శతాపరాధములు సహస్రదండన లేదు | గతి నీవని వుండగ కావకుండగారాదు ||

చ|| తలచి నీకు మొక్కగా దయజూడకుండరాదు | కొలిచి బంటుననగా కోపించరాదు |
నిలిచి భయస్తుడనై నీయెదుట దైన్యమే | పలుక గావకుండ బాడిగాదు నీకు ||

చ|| శరణు చొరగ నీకు సారె నాజ్ఞ వెట్టరాదు | సరి బూరి గరవగ చంపరాదు |
అరయ జగద్రోహినౌదు నైనా నీనామము | గరిమె నుచ్చరించగ గరగక పోదు ||

చ|| దిక్కు నీవని నమ్మగా దిగవిడువగరాదు | యెక్కువ నీలెంకగాగా యేమనరాదు |
తక్కక శ్రీవేంకటేశ తప్పులెల్లా జేసి వచ్చి | యిక్కడ నీదాసినైతి నింక దోయరాదు ||


SatAparAdhamulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| SatAparAdhamulu sahasradaMDana lEdu | gati nIvani vuMDaga kAvakuMDagArAdu ||

ca|| talaci nIku mokkagA dayajUDakuMDarAdu | kolici baMTunanagA kOpiMcarAdu |
nilici BayastuDanai nIyeduTa dainyamE | paluka gAvakuMDa bADigAdu nIku ||

ca|| SaraNu coraga nIku sAre nAj~ja veTTarAdu | sari bUri garavaga caMparAdu |
araya jagadrOhinaudu nainA nInAmamu | garime nuccariMcaga garagaka pOdu ||

ca|| dikku nIvani nammagA digaviDuvagarAdu | yekkuva nIleMkagAgA yEmanarAdu |
takkaka SrIvEMkaTESa tappulellA jEsi vacci | yikkaDa nIdAsinaiti niMka dOyarAdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |