లేదు బ్రహ్మవిద్యా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లేదు బ్రహ్మవిద్యామహాసుఖము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| లేదు బ్రహ్మవిద్యామహాసుఖము తమ- | కీడు తమకర్మ మేమిసేయగవచ్చు ||

చ|| నానావిధుల బొరలి నరుడు దానై వివిధ- | మైనకర్మములే అనుభవించి |
లేనిలంపటములకు లోనై దురితా- | ధీనులై క్రమ్మర దిరిగిపోవుటేకాని ||

చ|| పరగ నిన్నిట బొడమి బ్రాహ్మణుడై | సరిలేని వేదశాస్త్రములు చదివి |
అరుదయినకాంక్షచే నతిపాపపరులై | వెరవున బొడవెక్కి విరుగబడుటేకాని ||

చ|| చేరనిపదార్థములే చేరగోరుటగాని | చేరువనే యామేలు సిద్ధింపదు |
ధీరులై తమలోన దిరువేంకటేశ్వరుని | గోరి యిటు భజియింపగూడు టెన్నడుగాన ||


lEdu brahmavidyAmahAsuKamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| lEdu brahmavidyAmahAsuKamu tama- | kIDu tamakarma mEmisEyagavaccu ||

ca|| nAnAvidhula borali naruDu dAnai vividha- | mainakarmamulE anuBaviMci |
lEnilaMpaTamulaku lOnai duritA- | dhInulai krammara dirigipOvuTEkAni ||

ca|| paraga ninniTa boDami brAhmaNuDai | sarilEni vEdaSAstramulu cadivi |
arudayinakAMkShacE natipApaparulai | veravuna boDavekki virugabaDuTEkAni ||

ca|| cEranipadArthamulE cEragOruTagAni | cEruvanE yAmElu siddhiMpadu |
dhIrulai tamalOna diruvEMkaTESvaruni | gOri yiTu BajiyiMpagUDu TennaDugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |