లెండో లెండో మాటాలించరో మీరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
లెండో లెండో (రాగం: ) (తాళం : )

లెండో లెండో మాటాలించరో మీరు
కొండలరాయనినే పేర్కొన్నదిదె జాలి॥

మితిమీరె చీకట్లు మేటితలవరులాల
జతనము జతనము జతనము జాలోజాలి
యితవరులాల వాయించే వాద్యాలకంటె
అతిఘోషముల తోడ ననరో జాలి॥

గాములు వారెడి పొద్దు కావలి కాండ్లాల
జాము జాము దిరుగరో జాలో జాలి
దీమనపు పారివార దీవె పంజులు చేపట్టి
యేమరక మీలో మీరు యియ్యరో జాలి॥

కరుకామ్మె నడురేయి గడచె గట్టికవార
సరె సరె పలుకరో జాలోజాలి
యీ రీతి వేంకటేశుడిట్టె మేలుకొన్నాడు
గారవాన నిక మాన కదరో జాలి॥


Lemdo lemdo (Raagam: ) (Taalam: )

Lemdo lemdo maataalimcharo meeru
Komdalaraayaninae paerkonnadide jaali

Mitimeere cheekatlu maetitalavarulaala
Jatanamu jatanamu jatanamu jaalojaali
Yitavarulaala vaayimchae vaadyaalakamte
Atighoshamula toda nanaro jaali

Gaamulu vaaredi poddu kaavali kaamdlaala
Jaamu jaamu dirugaro jaalo jaali
Deemanapu paarivaara deeve pamjulu chaepatti
Yaemaraka meelo meeru yiyyaro jaali

Karukaamme naduraeyi gadache gattikavaara
Sare sare palukaro jaalojaali
Yee reeti vaemkataesuditte maelukonnaadu
Gaaravaana nika maana kadaro jaali


బయటి లింకులు[మార్చు]

Jaalo-Jaali http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-folk.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |